-10%

Недействителност на правните сделки

ISBN: 978-619-226-255-6
12,60 лв.
14,00 лв.
+

Книгата съдържа комплексно изследване на  основните материалноправни и процесуалноправни аспекти на недействителността на сделките. Последователно са разгледани приложното поле и различните форми на недействителност според правните ѝ последици и възможността за саниране, основанията за нищожност, унищожаемост и по-често срещаните основания за относителна недействителност, както и реда за тяхното предявяване с акцент върху служебните задължения на съда. Разгледани са също специфични, според формата на недействителност, въпроси за частичната недействителност, реституцията и конверсията.

Очертани са основните линии и тенденции на развитието на съдебната практика.

Изследването може да бъде от полза не само за практикуващи юристи, но и за всеки, който проявява интерес към гражданското право и процес.


Борислав Белазелков има над тридесетгодишен опит в сферата на гражданското и търговското право. Автор е на публикации в областта на гражданското и търговското право и на гражданския процес.

1. Обща характеристика

2. Видове недействителност

3. Нищожност

    3.1. Основания за нищожност

 Противоречие на закона

 Заобикаляне на закона

 Накърняване на добрите нрави

 Липса на основание

 Невъзможен предмет

 Липса на съгласие

 Привидни сделки

 Липса на форма

    3.2. Конверсия

    3.3. Предявяване на нищожността

4. Унищожаемост

    4.1. Основания за унищожаемост

 Договор, сключен от недееспособен или негов законен представител без спазване на изискванията относно настойничеството и попечителството

 Неспособност да се разбират или ръководят действията

 Грешка

 Измама

 Заплашване

 Крайна нужда

    4.2. Предявяване на унищожаемостта

5. Реституция

6. Относителна и висяща недействителност

    Продажба на чужда вещ

    Ипотека на чужда вещ

    Разпореждане с имот – съпружеска имуществена общност, от единия съпруг и разпореждане със семейното жилище – лична собственост

    Споразумяване във вреда на представлявания

    Павлов иск

    Мнимо представителство

    Прехвърляне на сънаследствен имот

    Делба без участието на съсобственик