-10%

Нелоялна конкуренция и стратегии за противодействие

ISBN: 978-954-730-769-8
14,40 лв.
16,00 лв.
+

В тази книга са анализирани най-важните теоретико-приложни проблеми, свързани с нелоялната конкуренция и нейните ефекти върху икономическите субекти.

Описани са стратегии на конкуриране и форми на нелоялна конкуренция, както и възможни стратегии за противодействие срещу нея: стратегия на ненамеса, стратегия на превенция, стратегия на съдебно преследване и стратегия на комуникация с потребителите.

В книгата е изтъкнато, че без стратегия за противодействие борбата срещу нелоялната конкуренция е обречена на неуспех. Изведени са теоретични, методологични и методични конструкции с характер на научни и научно-приложни приноси. Изследвани са стратегии за противодействие от позицията на предприятие, което е разработило свой продукт, марка или ноу-хау. Описани са стъпки за проектиране на стратегии за противодействие при конкуриране чрез иновации и конкуриране чрез диференциация с отличителни знаци, като е изтъкнато, че всяка стратегия за противодействие следва да се насочи към предпазване на онези пазарни ценности, върху които се крепи стратегията на конкуриране.


Петко Николов е доктор по икономика. Завършил е право в СУ „Св. Климент Охридски“ и е бил адвокат в Софийската адвокатска колегия. Понастоящем е председател на Комисията за защита на конкуренцията.

Глава първа. Нелоялната конкуренция и нейните ефекти върху икономическите субекти

§ 1. Методологическа основа на изследването

§ 2. Предприятие, осъществяващо стопанска дейност

§ 3. Добросъвестна търговска практика

§ 4. Съответен (релевантен) пазар

§ 5. Фактори, благоприятстващи нелоялната конкуренция

§ 6. Негативни ефекти от нелоялната конкуренция

§ 6.1. Негативни ефекти за потребителите

§ 6.2. Негативни ефекти за конкурентите

§ 6.3. Негативни ефекти за държавата и обществото

Глава втора. Стратегии на конкуриране и форми на нелоялна конкуренция

§ 7. Стратегии на конкуриране

§ 8. Атакуване репутацията на конкурента

§ 8.1. Увреждане доброто име на конкурента

§ 8.2. Неоснователно експлоатиране на известността (репутацията) на чужда марка

§ 9. Атакуване на клиентелата

§ 9.1. Имитация

§ 9.2. Въвеждане в заблуждение

§ 9.3. Други форми на атакуване на клиентелата

§ 10. Атакуване на ноу-хау

§ 11. Други действия и бездействия, осигуряващи пазарно предимство пред конкурентите

Глава трета. Стратегии за противодействие срещу нелоялната конкуренция

§ 12. Предпоставки за създаване на стратегия за противодействие срещу нелоялната конкуренция

§ 13. Стратегия на бездействие

§ 14. Стратегия на превенция

§ 14.1. Индивидуални превантивни мерки

§ 14.2. Колективни превантивни мерки

§ 15. Стратегия на съдебно преследване

§ 15.1. Административнонаказателна защита

§ 15.2. Административноправна защита

§ 15.3. Гражданскоправна защита

§ 15.4 Наказателноправна защита

§ 16. Стратегия на комуникация с потребителите

§ 17. Практико-приложните аспекти на проектирането на стратегия за противодействие срещу нелоялна конкуренция

§ 17.1. Основни въпроси от значение за проектирането на адекватна стратегия

§ 17.2. Проектиране на стратегия на противодействие при конкуриране чрез иновации

§ 17.3. Проектиране на стратегия на противодействие при конкуриране чрез диференциация с отличителни знаци