-10%

Ограничаване на конкуренцията

ISBN: 954-730-059-8
8,01 лв.
8,90 лв.
+

Забранени споразумения, решения и съгласувани практики по чл. 9 от Закона за защита на конкуренцията.


Методи Марков е автор е на „Искът по чл. 108 от ЗС“, Даване вместо изпълнение“, „Ограничаване на конкуренцията от държавата“, „Ипотеката, на книгите от поредицата Modus studendi „Семейно и наследствено право“ и „Облигационно право“ и др., както и на многобройни публикации в периодичния правен печат.

Глава първа
ПОНЯТИЕ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА КОНКУРЕНЦИЯТА

I. КОНКУРЕНЦИЯ И КОНКУРЕНТНО ПРАВО

1. Понятие за конкуренция

2. Правно регулиране на конкуренцията

II. ОГРАНИЧАВАНЕ НА КОНКУРЕНЦИЯТА

1. Понятие

2. форми

3. Ограничаване по смисъла на чл. 1 ЗЗК

4. Ограничаване по смисъла на дял II ЗЗК

5. Ограничаване по смисъла на чл. 9 ЗЗК

6. Видове ограничения

Глава втора
ФАКТИЧЕСКИ СЪСТАВ НА ЗАБРАНАТА ПО ЧЛ.9 33К

I. СУБЕКТИ НА ЗАБРАНАТА

1. Предприятия

2. Свързани или обединили се предприятия

II. СПОРАЗУМЕНИЯ, РЕШЕНИЯ И СЪГЛАСУВАНИ ПРАКТИКИ

1. Съгласуваност

2. Споразумения

3. Решения

4. Съгласувана практика

III. ЦЕЛ ИЛИ РЕЗУЛТАТ

1. Цел

2. Резултат

IV. ЗНАЧИТЕЛНОСТ НА ЕфЕКТА ВЪРХУ КОНКУРЕНЦИЯТА

1. Ограничение в приложното поле на забраната

2. Наличие на ефект

3. Значителност на ефекта

Глава трета
ПРИМЕРНОТО ИЗБРОЯВАНЕ В ЧЛ. 9, АЛ. 1 ЗЗК

I. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНИ ИЛИ НА ДРУГИ ТЪРГОВСКИ УСЛОВИЯ

1. Определяне на цени

2. Други търговски условия

II. РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПАЗАРИ

1. Разпределяне на географския пазар

2. Разпределяне на лродуктовия пазар

3. Разпределяне пазари на предлагане и на търсене

III. ОГРАНИЧАВАНЕ ИЛИ КОНТРОЛИРАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА, РАЗВИТИЕТО ИЛИ ИНВЕСТИЦИИТЕ

1. Ограничаване на търговията

2. Ограничаване на производството

3. Ограничаване на техническото развитие или инвестициите

4. Допустими изключения в практиката на Комисията на ЕО –споразумения за коопериране

IV ДИСКРИМИНАЦИОННИ УСЛОВИЯ НА ТЪРГОВИЯ

1. Множество еднотипни договори

2. Прилагане на различни условия

3. Определени партньори

4. Неравноправно положение

5. Селективни системи за дистрибуция

V. ОБВЪРЗВАНЕ СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРИ С ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОГОВОРИ ИЛИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, НЯМАЩИ ВРЪЗКА С ПРЕДМЕТА ИЛИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО ИМ

1. Сключване на договори

2. Други договори или задължения

3. Липса на връзка между договорите

Глава четвърта
ПОСЛЕДИЦИ ОТ НАРУШАВАНЕ НА ЗАБРАНАТА

I. НЕДЕЙСТВИТЕЛНОСТ НА ЗАБРАНЕНИТЕ СПОРАЗУМЕНИЯ И РЕШЕНИЯ

1. Нищожност

2. Особености при нищожни споразумения и решения

3. Частична недействителност

4. Предявяване на недействителността

II. ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА УВЕДОМЯВАНЕ

1. Субекти

2. Съдържание

3. Срок

4. Последици от (не) уведомяването

III. ДРУГИ ПОСЛЕДИЦИ ОТ НАРУШАВАНЕ НА ЗАБРАНАТА

1. Административноправни санкции

2. Гражданскоправна отговорност

3. Възстановяване на положението

4. За печалбата от нарушението

5. Погасителна давност

Глава пета
ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ЗАБРАНАТА

I. ИНДИВИДУАЛНО ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ЗАБРАНА

1. Същност

2. Предпоставки

3. Условия

4. Производство

5. Действие на решението

6. Контрол, изменение и отмяна

II. ГРУПОВО ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ЗАБРАНА

1. Същност

2. Предмет на освобождаването

3. Производство

4. Форма и съдържание на решението

5. Действие

6. Практиката на Комисията и Съда на ЕО