-10%

Органно представителство на акционерното дружество

ISBN: 978-954-730-780-3
12,60 лв.
14,00 лв.
+

В книгата са изследвани въпросите на органното представителство на АД: субекти на органното представителство, фактически състав за възникване и прекратяване, обхват и съдържание на органната представителната власт, нейните ограничения и последиците от неспазването им, договаряне сам със себе си и договаряне във вреда на дружеството. На тази основа са изведени правните белези на органното представителство на АД като вид органно представителство, като то е сравнено с органното представителство на другите видове търговски дружества и на кооперацията. То е съпоставено и с упълномощаването и представителството на малолетни и поставени под пълно запрещение, както и с други форми на представителство, познати на търговското право (овластяването на членове на съвета на директорите или на управителния съвет по чл. 235, ал. 2 ТЗ, както и прокурата и обикновеното търговско пълномощие). Въпросите на органното представителство на АД са изследвани в светлината на приложимите правни норми от правото на ЕС, като правната уредба по българското право е сравнена със законодателството на други европейски държави. Взети са предвид теоретичните виждания по поставените въпроси в българската и чуждестранната правна литература и е анализирана наличната съдебна практика. В резултат на направените заключения са формулирани редица предложения de lege ferenda.


Николай Колев е доктор по право и главен асистент по гражданско и семейно право в Секцията по гражданскоправни науки на Института за държавата и правото при БАН. Работи и като адвокат, вписан в Софийската адвокатска колегия.

Глава I. Субекти и основание за възникване и прекратяване на органното представителство на акционерното дружество

§ I.1. Субекти на органното представителство

§ I.2. Основание за възникване на органното представителство

§ I.3. Основания за прекратяване на органното представителство

§ I.4. Oпорочен фактически състав за възникване и прекратяване на органното представителство

Глава II. Органната представителна власт

§ II.1. Обхват на органната представителна власт

§ II.2. Самостоятелна и колективна органна представителна власт

§ II.3. Ограничения на органната представителна власт

§ II.4. Договаряне сам със себе си

§ II.5. Договаряне във вреда на дружеството

Глава III. Органното представителство на акционерното дружество – същност и разграничения

§ III.1. Теориите за същността на юридическото лице и неговото органно представителство

§ III.2. Понятието за управителен орган и органното представителство на АД

§ III.3. Органното представителство на АД и представителството на търговските дружества и кооперацията

§ III.4. Органното представителство на АД, пълномощието и представителството на малолетни и поставени под пълно запрещение

§ III.5. Разграничение на органното представителство на АД от други форми на представителство