-10%

Осигурително право

пето преработено и допълнено издание

ISBN: 978-619-226-008-8
33,30 лв.
37,00 лв.
+

Плод на дългогодишна преподавателска и изследователска дейност, петото преработено и допълнено издание на курса по осигурително право представя правната уредба на осигурителното право на Република България. Той представя и основните международни стандарти, координационните правила на Европейския съюз и опита на нормативната практика на редица съвременни европейски държави. Теоретичните анализи се съпътстват от богата съдебна и административна практика и от библиографска справка за основните български и чуждестранни източници по всяка глава.

В учебника са представени преди всичко институтите на общата част на осигурителното право – предмет на осигурителното право, метод на правно регулиране на осигурителните правоотношения, източници на правна уредба, осигурени социални рискове, осигурени лица, осигурители, осигурителни органи, осигурителни правоотношения. На тази основа е анализирано функционирането на осигурителното право чрез краткосрочното и дългосрочното (задължително и доброволно) обществено осигуряване, здравното осигуряване, осигурителноправните спорове, контрола за спазване и отговорността за нарушаване на осигурителното законодателство, които образуват неговата специална част. Специално внимание е отделено на координационните правила за социалната сигурност в Европейския съюз, както и на международното осигурително право.

Като комплексно теоретично и практическо изследване учебникът е предназначен преди всичко за студентите по право. Той ще отговори на потребностите от знания и на практикуващи юристи, служители в осигурителните органи, осигурители, както и на всеки гражданин, който проявява интерес към правните проблеми в житейски моменти на болка, емоционални страдания и загуба на трудови доходи, които се преодоляват с помощта на общественото осигуряване.

ОБЩА ЧАСТ

Глава първа. ПОНЯТИЕ И ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОСИГУРИТЕЛНОТО ПРАВО

§ 1. Поява и развитие на общественото осигуряване

§ 2. Същност на общественото осигуряване

§ 3. Предмет и обща характеристика на осигурителното право

Глава втора. МЕТОД НА ПРАВНО РЕГУЛИРАНЕ НА ОСИГУРИТЕЛНОТО ПРАВО

§ 5. Понятие и обща характеристика

§ 6. Действие на метода на правно регулиране

Глава трета. ИЗТОЧНИЦИ НА ОСИГУРИТЕЛНОТО ПРАВО

§ 7. Обща характеристика

§ 8. Система на източниците на осигурителното право

§ 9. Осигурителноправни норми

Глава четвърта. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ОСИГУРИТЕЛНОТО ПРАВО

§ 10. Обща характеристика

§ 11. Съдържание на основните принципи на осигурителното право

Глава пета. ОСИГУРЕНИ СОЦИАЛНИ РИСКОВЕ

§ 12. Понятие и обща характеристика на осигурените социални рискове

§ 13. Осигурителни случаи

§ 14. Общо заболяване

§ 15. Майчинство

§ 16. Старост

§ 17. Смърт

§ 18. Трудова злополука

§ 19. Професионална болест

§ 20. Безработица

Глава шеста. ОСИГУРЕНИ ЛИЦА

§ 21. Понятие и обща характеристика на осигуреното лице

§ 22. Категории осигурени лица

§ 23. Осигурителен стаж

§ 24. Осигурителен доход

Глава седма. ОСИГУРИТЕЛИ

§ 25. Понятие и обща характеристика на осигурителя

§ 26. Осигурителни вноски

Глава осма. ОСИГУРИТЕЛНИ ОРГАНИ

§ 27. Понятие и обща характеристика на осигурителния орган

§ 28. Осигурителни органи по основното обществено осигуряване

§ 29. Осигурителни органи по допълнителното обществено осигуряване

§ 30. Осигурителни фондове

Глава девета. ОСИГУРИТЕЛНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ

§ 31. Понятие и обща характеристика на осигурителните правоотношения

§ 32. Правоотношение по набиране на средствата за общественото осигуряване

§ 33. Правоотношение по разходване на средствата на общественото осигуряване

 

СПЕЦИАЛНА ЧАСТ

Глава десета. КРАТКОСРОЧНО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ – ПОНЯТИЕ И ОБЩИ ПРАВИЛА

§ 34. Понятие и обща правна характеристика на краткосрочното обществено осигуряване

§ 35. Осигурителни плащания по краткосрочното обществено осигуряване – понятие и обща характеристика

Глава единадесета. ВИДОВЕ ОСИГУРИТЕЛНИ ПЛАЩАНИЯ ПО КРАТКОСРОЧНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ

§ 36. Обезщетения при временна неработоспособност

§ 37. Обезщетения при майчинство

§ 38. Обезщетения при безработица

§ 39. Осигурителни помощи

Глава дванадесета. ОБЩА ПРАВНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДЪЛГОСРОЧНОТО (ПЕНСИОННОТО) ОСИГУРЯВАНЕ

§ 40. Понятие за дългосрочно (пенсионно) осигуряване

§ 41. Видове пенсионно осигуряване

§ 42. Осигурителни плащания по пенсионното осигуряване – понятие и общи правила

Глава тринадесета. ВИДОВЕ ОСИГУРИТЕЛНИ ПЛАЩАНИЯ ПО ДЪЛГОСРОЧНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ

§ 43. Пенсии при старост

§ 44. Пенсии за инвалидност

§ 45. Пенсии при смърт

§ 46. Добавки към пенсиите

Глава четиринадесета. ПЕНСИОННО ПРОИЗВОДСТВО

§ 47. Понятие и обща правна характеристика на пенсионното производство

§ 48. Отпускане на пенсия

§ 49. Изменение, спиране и прекратяване на пенсия

§ 50. Изплащане на пенсиите. Общи правила за изплащането на пенсиите

Глава петнадесета. ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ

§ 51. Обща характеристика на здравното осигуряване

§ 52. Здравноосигурителни престации

§ 53. Изпълнители на медицинска помощ

Глава шестнадесета. ОСИГУРИТЕЛНОПРАВНИ СПОРОВЕ

§ 54. Понятие и обща правна характеристика на осигурителноправния спор

§ 55. Ред за разглеждане на осигурителноправните спорове

Глава седемнадесета. КОНТРОЛ ЗА СПАЗВАНЕ НА ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

§ 56. Обща характеристика на контрола за спазване на осигурителното законодателство

§ 57. Права и задължения на контролните органи

Глава осемнадесета. ОТГОВОРНОСТ ЗА НАРУШАВАНЕ НА ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

§ 58. Обща характеристика на отговорността за нарушаване на осигурителното законодателство

§ 59. Имуществена отговорност

§ 60. Административнонаказателна отговорност

 

МЕЖДУНАРОДНО ОСИГУРИТЕЛНО ПРАВО И ОСИГУРИТЕЛНО ПРАВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Глава деветнадесета. МЕЖДУНАРОДНО ОСИГУРИТЕЛНО ПРАВО

§ 61. Предмет и източници на международното осигурително право

§ 62. Основно съдържание на международноправната уредба на общественото осигуряване

Глава двадесета. ОБЩЕСТВЕНОТО ОСИГУРЯВАНЕ СПОРЕД ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

§ 63. Предмет и източници на осигурителното право в Европейския съюз

§ 64. Координация на осигурителните системи в Европейския съюз

Азбучен указател