Осигуряване на здравословна и безопасна работна среда в условията на COVID-19

Мерки и добри практики за ограничаване разпространението на COVID-19

ISBN: 978-954-608-280-0
32,70 лв.
+

Книгата съдържа препоръки и насоки на Европейската комисия за осигуряване на безопасни и здравословни работни места по време на  COVID-19 в някои отрасли и дейности; изисквания за адаптиране и защита на работещите при завръщане на работа; ръководство за оценка на риска от COVID-19; препоръки и насоки за наблюдение на лица в контакт с носители на коронавирус.

Представени са мерки и добри практики за ограничаване на разпространението на COVID-19 във важни отрасли и дейности като: здравеопазване, металургия, лека промишленост, строителство, селско стопанство, които биха били полезни на множество предприятия и работодатели, в техните усилия за справяне с кризата от COVID-19.

Поместени са и разработени от социалните партньори на браншово ниво у нас секторни споразумения (меморандуми), насочени към подкрепа на предприятията за осигуряване на ефективни мерки за предотвратяване разпространението на коронавируса.


Целева аудитория: Целта на изданието е да подпомогне работодателите; органите и длъжностните лица по здраве и безопасност; представителите на работниците и служителите; контролните органи на инспекцията по труда, както и всички специалисти в тази област, в усилията им за ограничаване разпространението на коронавируса и преодоляване на последиците от пандемията COVID-19.

Предговор

ПРАКТИЧЕСКИ НАСОКИ И МЕРКИ в подкрепа на работодателите, работниците и служителите за справяне с COVID-19 на работното място

МЕЖДУНАРОДНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТРУДА за пандемията
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ за пандемията Съвместни препоръки за безопасни и здравословни работни места в химическата, фармацевтичната, пластмасовата и каучуковата промишленост по време на COVID-19
Насоки на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) за завръщане на работното място в условията на COVID-19.
Адаптиране на работните места и защита на работещите
ОЦЕНКА НА РИСКА
Ръководство за оценка на риска от COVID-19
ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА
Препоръка (ЕС) 2020/403 на Комисията от 13 март 2020 г. относно процедурите за оценяване на съответствието на ЛПС и за надзор на пазара, в контекста на заплахата от COVID-19
ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, В КОНТЕКСТА НА COVID-19

СЕКТОРИ
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
Основни стъпки и поведение при идентифициране на пациенти със съмнение за COVID-19
МЕТАЛУРГИЯ
Меморандум за сътрудничество и партньорство
Добра практика на „Стомана Индъстри“ АД
Протокол за PCR тестване, карантиниране и връщане на работа на работниците и служителите
Добра практика на „Аурубис България“ АД
Aктуализация на противоепидемичните мерки
ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ
Меморандум за сътрудничество и партньорство
СТРОИТЕЛСТВО
Меморандум за сътрудничество и партньорство
Добра практика от „Щрабаг“ ЕАД, България
Добра практика от Италия
Общ регулаторен протокол за ограничаване на разпространението на COVID-19 на строителните обекти
Добра практика от Франция
Наръчник с препоръки за здравна безопасност за осъществяване на непрекъснатост на строителните дейности по време на епидемията от коронавирус COVID-19
СЕЛСКО СТОПАНСТВО
Насоки на Европейската комисия относно сезонните работници в ес, в контекста на разпространението на COVID-19
Обща декларация на Европейските социални партньори от земеделието – GEOPA-COPA и EFFAT относно наемането на сезонни работници от страните в Европейския съюз
Добра практика от Канада
„Защити себе си и другите“
ОБРАЗОВАНИЕ
Насоки за работа на системата на училищното образование през учебната 2020-2021 г., в условията на COVID-19

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ
Образец № 1 План за осигуряване на непрекъснатост на дейността в условията на карантина
Образец № 2 Оценка на риска от разпространение на коронавирус SARS-CoV-2
Образец № 3 Заповед за спазване на предпазни мерки, свързани с престоя и придвижването на външи лица
Образец № 4 Заповед за въвеждане на работа от разстояние
Образец № 5 Правила за действие при наличие на положителен PСR-тест