Откриване на производство по несъстоятелност

ISBN: 9789542830085
22,00 лв.
+

Настоящият труд разглежда в детайли откриването на производство по несъстоятелност срещу търговци, фокусирайки се върху материалните предпоставки за това. Подробно разгледани са производството по допускане и събиране на доказателства и отделните видове решения за откриване на производството по несъстоятелност. Обърнато е внимание на становищата в доктрината и разнообразната съдебната практика, установени са основните правораздавателни проблеми и са формулирани отговори за тяхното решаване.

В книгата се представят и проблеми, възникнали в практиката на Съда на Европейския съюз във връзка с прилагането на нормативните актове, регламентиращи производството по несъстоятелност в страните членки на ЕС, и даващи унифицирано решение на установените противоречия между национално и европейско право.

Трудът си поставя за цел запознаване на практикуващите юристи с проблемите, с които биха се сблъскали при подаване на молбата за откриване на производство по несъстоятелност, и с последващите действия в тази фаза и да създаде по-точна, ясна и професионална представа за решенията на тези проблеми.

Глава първа
ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОЦЕДУРАТА
ПО ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО
ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ
§ 1. Правна същност и правна уредба
1.1. Кратък исторически преглед на правната уредба
1.2. Терминологично определение
1.3. Правна същност на несъстоятелността
1.4. Разграничение на търговската
несъстоятелност от други сходни институти
1.4.1. Съпоставка на производството
по несъстоятелност с производствата по ГПК
1.4.2. Съпоставка на производството по несъстоятелност с индивидуалното
принудително изпълнение
1.4.3. Съпоставка на производството по несъстоятелност с производството по стабилизация
1.4.4. Съпоставка на производствотопо несъстоятелност с производството по ликвидация
1.5. Откриване на производството по несъстоятелност
като една от основните фази в производството
по несъстоятелност
§ 2. Материалноправни предпоставки за откриване
на производството по несъстоятелност
2.1. Търговско качество на длъжника
2.1.1. Откриване на производство
по несъстоятелност за скрит съучастник – чл. 609 ТЗ
2.1.2. Откриване на производство по несъстоятелност
за неограничено отговорен съдружник – чл. 610 ТЗ
2.1.3. Откриване на производство по несъстоятелност
за починал и заличен едноличен търговец – чл. 611, ал. 1 ТЗ
2.1.4. Откриване на производство по несъстоятелност
за починал и заличен неограничено
отговорен съдружник – чл. 611, ал. 2 ТЗ
2.2. Неплатежоспособност на длъжника
2.3. Свръхзадълженост на длъжника
2.4. Неприложимост на производството
по несъстоятелност – чл. 612 ТЗ
§ 3. Международна и европейска правна уредба
на производството по несъстоятелност
3.1. Кратък сравнителноправен преглед
3.2. Откриване на производство по несъстоятелност
на основание Регламент (ЕС) 2015/848 на ЕП и на Съвета от 20 май 2015 г. относно
производството по несъстоятелност
3.3. Откриване на производство по несъстоятелност

съгласно Закон – модел за търговска несъстоятелност (UNCITRAL)

 

Глава втора
ПРОЦЕДУРА ПО ОТКРИВАНЕ
НА ПРОИЗВОДСТВО ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ
§ 1. Легитимация на страните в процедурата
по откриване на производството по несъстоятелност
1.1. Пасивна легитимация
1.2. Активна легитимация
1.2.1. Активна легитимация на длъжника
1.2.2. Задължение за заявяване по чл. 626 ТЗ
от длъжника и неговите органи
1.2.3. Активна легитимация на ликвидатора
1.2.4. Активна легитимация на кредитора
при подаване на молбата по чл. 625 ТЗ
§ 2. Процедура по откриване
на производството по несъстоятелност
2.1. Разграничение на понятието „образуване“,
„откриване“ на производството по несъстоятелност
и „обявяване“ в несъстоятелност
2.2. Подаване на молба за откриване на производство
по несъстоятелност, съдържание
на молбата и приложенията към нея
2.3. Давност при подаване на молбата – чл. 628а ТЗ
2.4. Разглеждане на молбата – чл. 629 ТЗ
2.4.1. Разглеждане на молба на кредитор
по чл. 625 ТЗ от съда по несъстоятелността
2.4.2. Присъединяване на кредитори
2.4.3. Подготовка на делото
и провеждане на съдебното заседание
2.4.4. Разглеждане на молба на длъжник
по чл. 625 ТЗ от съда по несъстоятелността
2.5. Събиране и представяне на доказателства
в процедурата по откриване на производство
по несъстоятелност
§ 3. Предварителни обезпечителни

мерки – чл. 629а ТЗ

 

Глава трета
СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ
НА ПРОИЗВОДСТВО ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ
§ 1. Постановяване на съдебно решение по молбата
за откриване на производство по несъстоятелност
§ 2. Решение за откриване на производство
по несъстоятелност по чл. 630, ал. 1 ТЗ
2.1. Начална дата на неплатежоспособност,
свръхзадълженост
2.2. Съдържание на диспозитива на решението
2.3. Действие, изпълнение и обявяване на решението
§ 3. Решение за откриване на производство
по несъстоятелност по чл. 630, ал. 2 ТЗ
3.1. Процесуални предпоставки за постановяване
на решение по чл. 630, ал. 2 ТЗ
3.2. Материални предпоставки за постановяване
на решение по чл. 630, ал. 2 ТЗ
3.3. Съдържание на диспозитива
на решението по чл. 630, ал. 2 ТЗ
3.4. Действие, изпълнение и обявяване
на решението по чл. 630, ал. 2 ТЗ
§ 4. Решение за спиране на производството
по несъстоятелност – чл. 632, ал. 1 ТЗ
4.1. Предпоставки за постановяване
на решение по чл. 632, ал. 1 ТЗ
4.2. Съдържание на решението по чл. 632, ал. 1 ТЗ.
Обявяване, действие, изпълнение
4.3. Възобновяване на производството
по несъстоятелност
4.4. Прекратяване
на производството
по несъстоятелност по чл. 632, ал. 4 ТЗ
§ 5. Решение за отхвърляне на молбата
за откриване на производството
по несъстоятелност – чл. 631 ТЗ
5.1. Предпоставки за постановяване
на решение по чл. 631 ТЗ
5.2. Действие, изпълнение и съобщение
на решението. Обжалване на решението
5.3. Последици от решението – обезщетение по чл. 631а ТЗ