-10%

Практически проблеми на новия Семеен кодекс

ISBN: 978-954-730-735-3
10,80 лв.
12,00 лв.
+

Книгата съдържа разработки по отделни въпроси, свързани с прилагането на Семейния кодекс от 2009 г. Предложени са анализи и становища по отделни институти на семейното право, придружени от кратък исторически преглед на някои от тях, и препратки към установената до момента съдебна практика.

Изданието има практическа насоченост и цели да подпомогне юристи, адвокати и съдии при разрешаване на семейноправни казуси. Книгата би представлявала интерес и за учени и студенти с интереси в областта на семейното право.


Стилияна Григорова е съдия в Софийския районен съд и лектор в Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“.

Задължението за лично явяване на страните по дела за развод

За определението по чл. 321, ал. 5 ГПК

Кои са най-често срещаните недостатъци на споразумението при развод по взаимно съгласие

Семейно жилище и предоставянето му за ползване след развода

Съдебното решение като източник на наемното правоотношение

Субекти на задължението за заплащане на наем

Кратък преглед на ограничаването и лишаването от родителски права

Един нов поглед към упражняването на родителските праваЗа производствата по чл. 127, ал. 1 и 2 СК

Как българското законодателство гарантира правото на детето на свободно придвижване

Процедури за настаняване на детето извън семейството и правомощията на лицата, полагащи грижи за него

Кога и как се постановяват привременни мерки

Някои въпроси при определяне на държавните такси, които се събират при разглеждане на дела по СК