-10%

Правен режим на приватизацията в България

ISBN: 954-8150-61-1
2,88 лв.
3,20 лв.
+

ПРЕДВАРИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

Приватизационно право и връзката му с административното, търговското, вещното, облигационното, трудовото и наследственото право

Принципи на приватизационното право

Приватизация и реституция

Преобразуване и приватизация

ЗАКОН ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ (ЗППДОП)

Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Програма за приватизация

Същност на приватизационната програма

Органи за приватизация

Право на преференциално участие в приватизацията.

Глава втора. АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ

Глава трета. ОЦЕНКА НА ПРЕДПРИЯТИЯТА

Глава четвърта. ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Уредба – историческо развитие

Органи по преобразуването

Въпроси на управлението и контрола на едноличните търговски дружества с държавно или общинско участие.

Договор за управление

Глава пета. ПРОДАЖБА НА ДЯЛОВЕ И АКЦИИ, СОБСТВЕНОСТ НА ДЪРЖАВАТА И ОБЩИНИТЕ

Същност и действие на решението по чл. 20, ал. 1

Продажба на акции и дялове – чрез публичен търг, чрез конкурс, чрез преки преговори, чрез открита продажба

Привилегировано закупуване на дялове и акции право на преференциално закупуване на акции

Право на безвъзмездно придобиване на акции

Право на кредиторите да придобиват дялове и акции срещу дълга на приватизиращото се по реда на гл. V ЗППДОП дружество

Ред за обезщетение на лицата по чл. 18 ЗППДОП

Глава шеста. ПРОДАЖБА НА ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОБОСОБЕНИ ТЕХНИ ЧАСТИ

Особености

Методи за продажба – конкурс, преки преговори, търг

Глава седма. ОСОБЕНИ НАЧИНИ ЗА ПРИВАТИЗИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ОБОСОБЕНИ ТЕХНИ ЧАСТИ

Приватизация по реда на чл. 34 ЗППДОП

– отдаване под наем с клауза за изкупуване

– отдаване за управление с клауза за изкупуване или продажба на трети лица

– продажба на изплащане със запазване на собствеността

– продажба при отлагателни или прекретителни условия

Приватизация по реда на чл. 35 ЗППДОП

кръг на правоимащите лица 

– работници и служители и лица но чл. 5, ал. 2 

– наематели и арендатори

Предложения за приватизация по чл. 35 – ред за подаване и последици

Разглеждане на предложенията за приватизация и произнасяне по тях

Отказване на предложенията

Глава осма. ПРИВАТИЗАЦИЯ ЧРЕЗ ИНВЕСТИЦИОННИ БОНОВЕ

Същност

Програма за приватизация чрез инвестиционни бонове

Органи, осъществяващи процеса на приватизация чрез инвестиционни бонове

Участници в масовата приватизация

Инвестционни бонове — същност, особености и начин на разпореждане с тях

Централизиран търг

Глава девета. АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

ПРЕДВАРИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

Приватизационно право и връзката му с административното, търговското, вещното, облигационното, трудовото и наследственото право

Принципи на приватизационното право

Приватизация и реституция

Преобразуване и приватизация

ЗАКОН ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ (ЗППДОП)

Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Програма за приватизация

Същност на приватизационната програма

Органи за приватизация

Право на преференциално участие в приватизацията.

Глава втора. АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ

Глава трета. ОЦЕНКА НА ПРЕДПРИЯТИЯТА

Глава четвърта. ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Уредба – историческо развитие

Органи по преобразуването

Въпроси на управлението и контрола на едноличните търговски дружества с държавно или общинско участие.

Договор за управление

Глава пета. ПРОДАЖБА НА ДЯЛОВЕ И АКЦИИ, СОБСТВЕНОСТ НА ДЪРЖАВАТА И ОБЩИНИТЕ

Същност и действие на решението по чл. 20, ал. 1

Продажба на акции и дялове – чрез публичен търг, чрез конкурс, чрез преки преговори, чрез открита продажба

Привилегировано закупуване на дялове и акции право на преференциално закупуване на акции

Право на безвъзмездно придобиване на акции

Право на кредиторите да придобиват дялове и акции срещу дълга на приватизиращото се по реда на гл. V ЗППДОП дружество

Ред за обезщетение на лицата по чл. 18 ЗППДОП

Глава шеста. ПРОДАЖБА НА ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОБОСОБЕНИ ТЕХНИ ЧАСТИ

Особености

Методи за продажба – конкурс, преки преговори, търг

Глава седма. ОСОБЕНИ НАЧИНИ ЗА ПРИВАТИЗИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ОБОСОБЕНИ ТЕХНИ ЧАСТИ

Приватизация по реда на чл. 34 ЗППДОП

– отдаване под наем с клауза за изкупуване

– отдаване за управление с клауза за изкупуване или продажба на трети лица

– продажба на изплащане със запазване на собствеността

– продажба при отлагателни или прекретителни условия

Приватизация по реда на чл. 35 ЗППДОП

кръг на правоимащите лица 

– работници и служители и лица но чл. 5, ал. 2 

– наематели и арендатори

Предложения за приватизация по чл. 35 – ред за подаване и последици

Разглеждане на предложенията за приватизация и произнасяне по тях

Отказване на предложенията

Глава осма. ПРИВАТИЗАЦИЯ ЧРЕЗ ИНВЕСТИЦИОННИ БОНОВЕ

Същност

Програма за приватизация чрез инвестиционни бонове

Органи, осъществяващи процеса на приватизация чрез инвестиционни бонове

Участници в масовата приватизация

Инвестционни бонове — същност, особености и начин на разпореждане с тях

Централизиран търг

Глава девета. АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ