Правна действителност и правен ред

ISBN: 978-619-734-334-2
20,00 лв.
+

„Темата за правната действителност и правният  ред е важна поради няколко причини.

Първо: Да преодолее старото диалектико-материалистическо разбиране за правната действителност като част от материалната действителност. Това води до принизяване на правото и свеждането му до явление, което върви след събитията. Същото се отнася и до понятието "правен ред", което масово се свързва с обществен ред, социален ред, държавен ред, използват се стари понятия и стари разбирания, несъвместими с европеизма и западната политическа и правна култура. В този смисъл книгата се прави опит да се докаже, че правният ред е самостоятелно, различно понятие от други социални понятия, а също така да се утвърди значението на този ред като основа на демокрацията.

Второ: Да се дадат ясни и точни дефиниции както на тези понятия, така и на други, широко използвани от теорията на правото и философията на правото.

Трето: Да се направи опит за реабилитация на нормативизма, който дълго време бе считан за "вреден", "буржуазен", "упадъчен", "антимарксистки" и "погрешен" в българската правна доктрина, а учението на Ханс Келзен и неговите последователи бе анатемосано от адептите на марксизма-ленинизма в правото.“

Глава първа

ПРАВНА ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ

Влиянието на диалектическия материализъм върху правната наука в България

Същност на правната действителност

Мисловна и реална действителност

Отрицателните юридически факти като елементи от правната действителност

Противоправност или противонормност на правонарушението

Правна действителност и правна система

Правна доктрина и правна действителност

Съдебната практика и правната действителност

Паралелната правна действителност

Фактическа и нормативна действителност

Езикът и правото

 

Глава втора

ПРАВНИЯТ РЕД

Понятието "правен ред"

Елементите на правния ред

Валидност на правния ред

Положителните юридически факти в правния ред

Санкциите в правния ред

Ефективност на правния ред

Правен ред и правна система

Истината в правото

Глава трета

ПРАВНИЯТ РЕД КАТО ОСНОВА НА ДЕМОКРАЦИЯТА

Понятието "демокрация"

Правен ред и демократичен ред

Народният суверенитет

Преекспонирането на темата за правата на човека

Принципът на разделение на властите и класическата демокрация

Номиналната (формалната) демокрация

Игнорирнето на правния ред

Олигархия и демокрация

Постигане на демокрация чрез правния ред

От национална към наднационална демокрация

Рисковете от правния фундаментаизъм