Право на Европейския съюз

Четвърто преработено и допълнено издание

ISBN: 978-954-28-3091-7
35,00 лв.
+

Учебникът по право на Европейския съюз е предназначен както за академичните среди, така и за представителите на държавната администрация и на правораздавателните органи, които участват в изработването и прилагането на това право. В него са представени в синтезиран вид основите на правната система на Европейския съюз – нейните принципи, институции и начин на функциониране. Подробно са разгледани и отношенията между Съюза и неговите граждани, съдебната му система, както и членството на България в него.

ЧАСТ ПЪРВА

ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ И НЕГОВИТЕ ГРАЖДАНИ
Дял І. ЕС – КОНСТИТУТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ

Глава І. Създаване. Основополагащи ценности и цели
§ 1. От Европейските общности до Европейския съюз
§ 2. Европейският съюз преди Договора от Лисабон
§ 3. Европейският съюз след Договора от Лисабон

Глава IІ. Членство
§ 1. Възникване
§ 2. Суспендиране на права, произтичащи от членството
§ 3. Оттегляне от Съюза

Глава IIІ. Правосубектност на ЕС
§ 1. Вътрешна правосубектност
§ 2. Международна правосубектност

Глава ІV. Правна природа на ЕС
§ 1. ЕС и държавата
§ 2. ЕС и класическите международни организации
§ 3. ЕС като „наднационална“ конструкция

Дял IІ. ГРАЖДАНСТВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ОСНОВНИ ПРАВА
Глава І. Гражданство на Европейския съюз
§ 1. Понятието и правната му уредба
§ 2. Съдържание
§ 3. Равно третиране
§ 4. Развитие на понятието „гражданин на ЕС“ в практиката на Съда на ЕС

Глава IІ. Основни права
§ 1. Правна уредба
§ 2. Харта на основните права на ЕС
§ 3. Присъединяване на ЕС към ЕКПЧ

ЧАСТ ВТОРА

ПРАВНАТА СИСТЕМА НА ЕС
Дял І. ИЗТОЧНИЦИ НА ПРАВОТО НА ЕС

Раздел І. ПЪРВИЧНО ПРАВО
Глава І. Учредителните договори
§ 1. От Римските договори до Договора за ЕС от Ница
§ 2. Действащото право: Договорът за Европейския съюз (ДЕС) и Договорът за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС)
§ 3. Изменение на Договорите

Глава IІ. Общите принципи на правото на ЕС
§ 1. Създаване и развитие на общите принципи
§ 2. Функции на общите принципи

Глава IIІ. Практиката на Съда на ЕС като източник на право

Глава ІV. Международни споразумения
§ 1. Международни споразумения на ЕС
§ 2. Международни споразумения на държавите членки
§ 3. Смесени договори

Раздел ІІ. ПРОИЗВОДНО ПРАВО
§ 1. Правни актове на ЕС. Обща характеристика. Видове
§ 2. Регламент
§ 3. Директива
§ 4. Решение
§ 5. Препоръки и становища
§ 6. Форма, публикуване, влизане в сила, действие във времето

Дял IІ. ХАРАКТЕРНИ БЕЛЕЗИ НА ПРАВОТО НА ЕС
Глава І. Автономен характер

Глава IІ. Предимство на правото на ЕС
§ 1. Предимство по отношение на вътрешното право на държавите членки
§ 2. Предимство по отношение на международното право

Глава IIІ. Директен ефект на правото на ЕС
§ 1. Определение
§ 2. Директен ефект на различните източници на правото на ЕС
§ 3. Изисквания към правната норма с директен ефект

Глава ІV. Прилагане на правото на ЕС на национално равнище
§ 1. Принципи
§ 2. Етапи на процеса на прилагане

Глава V. Отговорност на държавата за вреди от нарушение на правото на ЕС
§ 1. Утвърждаване на принципа
§ 2. Условия за ангажиране на отговорността на държавата членка
§ 3. Реализиране на отговорността на национално равнище

ЧАСТ ТРЕТА


ИНСТИТУЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА НА ЕС
Дял І. КОМПЕТЕНТНОСТ

Глава І. Принцип на предоставената компетентност
§ 1. Обща характеристика
§ 2. Принципът на предоставената компетентност в практиката на Съда на ЕС. Въпросът за ultrа vires актове на Съюза

Глава IІ. Видове компетентност
§ 1. Изключителна компетентност
§ 2. Съвместна (споделена) компетентност
§ 3. Подкрепящи, координиращи или допълващи действия

Глава IIІ. Упражняване на компетентност
§ 1. Субсидиарност
§ 2. Пропорционалност
§ 3. Клаузата за гъвкавост
§ 4. Принципът на лоялно сътрудничество

Глава ІV. Засилено сътрудничество.Постоянно структурирано сътрудничество
§ 1. Засилено сътрудничество
§ 2. Постоянно структурирано сътрудничество

Дял IІ. ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ НА ЕС
Раздел І. ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ НА ЕС
Глава І. Обща характеристика на институционалния механизъм на ЕС

Глава IІ. Европейски парламент
§ 1. Възникване
§ 2. Избори за Европейски парламент
§ 3. Статут на европейския депутат
§ 4. Състав
§ 5. Организация и начин на функциониране
§ 6. Правомощия
§ 7. Роля на Европейския парламент в областта на външната дейност на Съюза
§ 8. Роля на националните парламенти в интеграционния процес

Глава IIІ. Европейски съвет
§ 1. Възникване
§ 2. Състав
§ 3. Компетентност
§ 4. Председател

Глава ІV. Съвет на ЕС
§ 1. Състав, организация и начин на функциониране
§ 2. Начин на гласуване
§ 3. Правомощия

Глава V. Европейска комисия
§ 1. Обща характеристика
§ 2. Състав, формиране и начин на функциониране
§ 3. Правомощия

Глава VІ. Върховен представител по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
§ 1. Възникване и правомощия
§ 2. Европейска служба за външна дейност

Раздел ІІ. ФИНАНСОВИ И КОНТРОЛНИ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ
Глава І. Европейска централна банка и европейска система на централните банки
§ 1. Изграждането на ИПС и създаването на ЕЦБ
§ 2. Правомощия и ръководни органи
§ 3. Единна система за надзор и изграждане на банков съюз

Глава IІ. Европейска инвестиционна банка
§ 1. Състав и организация
§ 2. Правомощия

Глава IIІ. Сметна палата
§ 1. Създаване, състав и начин на функциониране
§ 2. Правомощия

Раздел ІІІ. КОНСУЛТАТИВНИ И ДРУГИ ОРГАНИ
Глава І. Европейски икономически и социален комитет
§ 1. Състав, организация и начин на функциониране
§ 2. Правомощия

Глава IІ. Европейски комитет на регионите
§ 1. Създаване, състав и начин на функциониране
§ 2. Правомощия

Глава IIІ. Агенции и други органи
§ 1. Децентрализирани агенции
§ 2. Изпълнителни агенции

Дял ІІІ. ПРОЦЕС НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ
Глава І. Законодателната процедура в ЕС
§ 1. Законодателна инициатива
§ 2. Видове законодателни процедури

Глава IІ. Бюджетна процедура
§ 1. Обща характеристика на бюджета на ЕС
§ 2. Етапи на бюджетната процедура
§ 3. Освобождаване от отговорност

Глава IIІ. Нормотворческа дейност на комисията
§ 1. Процедура по приемане на делегирани актове
§ 2. Процедура по приемане на изпълнителни актове (комитология)

Глава ІV. Процес на вземане на решения в сферата на външната дейност на ЕС
§ 1. Актове в сферата на ОВППС
§ 2. Сключване на международни споразумения

ЧАСТ ЧЕТВЪРТА

СЪДЕБНАТА СИСТЕМА НА ЕС
Дял І. СЪД НА ЕС

Раздел І. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА
Глава І. Правна природа и функции

Глава IІ. Състав, вътрешна организация и начин на функциониране
§ 1. Съдии и генерални адвокати
§ 2. Организация на Съда

Раздел ІІ. КОМПЕТЕНТНОСТ
Глава І. Преюдициална компетентност
§ 1. Същност и основни функции на преюдициалното производство
§ 2. Предпоставки за упражняване на преюдициалната компетентност
§ 3. Факултативно или задължително препращане
§ 4. Отношения мъжду Съда и националните юрисдикции. Разпределение на компетентност
§ 5. Последици от решението на Съда. Правна сила и действие във времето

Глава IІ. Правораздавателна компетентност
§ 1. Искове за неизпълнение на задълженията от държава членка
§ 2. Неизпълнение на решенията на Съда на ЕС от държавите членки. Специалното съдебноизпълнително производство по чл. 260, § 2 ДФЕС
§ 3. Контрол за законосъобразност на актовете на институциите (чл. 263, чл. 270 и чл. 277 ДФЕС)
§ 4. Възражение за незаконосъобразност на актовете на институциите (чл. 277 ДФЕС)
§ 5. Производство за установяване на неправомерно бездействие (чл. 265 ДФЕС)
§ 6. Извъндоговорна отговорност: иск за обезщетение за вреди (чл. 268 ДФЕС във връзка с чл. 340, § 2 ДФЕС)
§ 7. Съдебна закрила във връзка със санкции, наложени от органи на Съюза и санкции в областта на индустриалната собственост (чл. 261 и чл. 262 ДФЕС)
§ 8. Компетентност на Съда на ЕС в областта на договорната отговорност (чл. 272 ДФЕС)

Глава IIІ. Консултативна компетентност

Раздел ІІІ. ПРОИЗВОДСТВО ПРЕД СЪДА НА ЕС
Глава І. Общи въпроси
§ 1. Представителство на страните и езиков режим
§ 2. Етапи на производството
§ 3. Съдебно решение
§ 4. Изпълнителна сила на съдебните решения (чл. 299 ДФЕС)
§ 5. Съдебни разноски и правна помощ

Глава IІ. Процесуални инструменти за ускоряване разглеждането на делата
§ 1. Спешното преюдициално производство
§ 2. Опростено производство (отговор с мотивирано определение)
§ 3. Бързо преюдициално производство
§ 4. Постановяване на решение с предимство
§ 5. Възможност за решаване на делото без представяне на заключение на Генерален адвокат

Глава IIІ. Особени производства
§ 1. Специални процесуални мерки
§ 2. Обезпечително производство

Глава IV. Извънредни способи за защита
§ 1. Отмяна на влязъл в сила съдебен акт по молба на трето лице
§ 2. Отмяна на влязъл в сила съдебен акт по искане на страна в производството
§ 3. Отмяна на съдебно решение, постановено в отсъствие на ответника

Глава V. Обжалване на съдебните актове на Общия съд

Дял IІ. ОБЩ СЪД
Глава І. Състав, вътрешна организация и начин на функциониране

Глава IІ. Компетентност
§ 1. Преки искове
§ 2. Публична служба
§ 3. Преюдициални запитвания

ЧАСТ ПЕТА

БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Глава І. От сътрудничество към асоцииране
§ 1. От формалното взаимно признаване до споразуменията от „първо поколение“
§ 2. Европейско споразумение за асоцииране

Глава IІ. От асоцииране към членство
§ 1. Подготовка за присъединяване
§ 2. Процес на присъединяване
§ 3. Договорът за присъединяване

Глава IIІ. Вътрешен механизъм за координация
§ 1. Структура
§ 2. Документи, одобрявани в рамките на координационния механизъм

Глава ІV. Българското председателство на съвета на ЕС

Глава V. Прилагане на правото на ЕС в България
§ 1. Прилагане на правото от законодателната власт: приемане на хармонизационни закони
§ 2. Прилагане на правото на ЕС от националните административни органи
§ 3. Преюцициални запитвания
§ 4. Процедури за установяване на нарушение на правото на ЕС

Глава VІ. Отговорност за вреди, причинени от нарушение на правото на ЕС

§ 1. Национална законодателна рамка
§ 2. Национална съдебна практика

Глава VІІ. Процес на присъединяване към еврозоната
§ 1. Въвеждане на единната парична единица
§ 2. Разширяване на еврозоната. Механизми и процедури

ХРОНОЛОГИЯ НА ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЕВРОПА
КЛЮЧОВИ ДАТИ НА ОТНОШЕНИЯТА НА БЪЛГАРИЯ С ЕС