-10%

Правото на Европейския съюз и преките данъци на държавите-членки

ISBN: 978-954-730-749-0
 • Автор:
 • Издателство:
 • Корица:
  мека
 • Страници:
  220
 • Година на издаване:
  2011
14,40 лв.
16,00 лв.
+

Книгата представлява актуално изследване на влиянието на правото на ЕС в специална област, каквато е правната уредба на преките данъци в държавите-членки. Въпреки разнообразието на данъчните системи, функционирането на вътрешния пазар и постигането на целите на ЕС налагат хармонизация и координация на прякото данъчно облагане. Изследването е насочено към това да се очертае комплексният характер на материята на правото на ЕС, относима към преките данъци, и да се дадат на читателя систематични познания за нея. В книгата теоретично е анализирано значението на четирите основни свободи за правната уредба на преките данъци. Разгледани са и основните актове на вторичното право на ЕС, относими към тази уредба. Изводите са подкрепени с примери от съдебната практика на Съда на Европейския съюз, като е включено и приложение, съдържащо основните решения.

Трудът е предназначен за практикуващи юристи, научни работници и студенти по право, както и за всички, които имат интерес от прилагането на принципите на законност и справедливост при данъчното облагане.


Сашо Пенов е професор по финансово и данъчно право в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Адвокат от Софийската адвокатска колегия.

Глава първа. Правото на ЕС и данъчният суверенитет на държавите-членки

§ 1. Хармонизация на данъчните разпоредби на държавите-членки

1. Общи бележки

2. Източници на правото на ЕС в областта на преките данъци

2.1. Първично право

2.2. Вторично право

2.3. Практика на СЕС

3. Политика на ЕС в областта на преките данъци

§ 2. Обща характеристика на основните свободи и значението им за правната уредба на преките данъци

1. Общи бележки

2. Ред за проверка за нарушаване на основните свободи

2.1. Обхват на защита на основните свободи

2.1.1. Персонален обхват

2.1.2. Предметен обхват на основните свободи

2.1.2.1. Стопанска дейност

2.1.2.2. Презгранична дейност

2.1.3. Териториален обхват

2.2. Нарушаване на основните свободи

2.2.1. Основните свободи като забрана за дискриминация

2.2.2. Основните свободи като забрана за ограничителни мерки

2.3. Основания за допустимост на нарушението

2.3.1. Общи бележки

2.3.2. Писани основания за допустимост в ДФЕС

2.3.3. Основания, развити от съдебната практика

2.3.3.1. Противодействие срещу избягването на облагането с данъци

2.3.3.2. Ефективен данъчен контрол

2.3.3.3. Кохерентност на данъчната система

2.3.3.4. Балансирано разпределение на правомощията за облагане между държавите-членки

2.3.3.5. Избягване на двойно отчитане на загубите

2.3.3.6. Териториален принцип

2.3.3.7. Проверка за пропорционалност

2.3.4. Непризнати основания за допустимост

2.3.4.1. Избягване на неравното третиране чрез алтернативно поведение на данъчно задълженото лице

2.3.4.2. Липсата на хармонизация

2.3.4.3. Намаляване на данъчните приходи

2.3.4.4. Трудности в административната практика

2.3.4.5. Изравняване с данъчни предимства

2.3.4.6. Спогодби за избягване на двойното данъчно облагане

§ 3. Съотношение между основните свободи и общата забрана за дискриминация

1. Съотношение между отделните основни свободи

2. Съотношение с общата забрана за дискриминация

Глава втора. Преките данъци на държавите-членки и основните свободи

§ 1. Свобода на движение на стоки (чл. 28–36 ДФЕС)

§ 2. Свобода на движение на работници

1. Обхват на защита

2. Забрана за дискриминация и ограничителни мерки

3. Примери от практиката на СЕС

§ 3. Свободата на установяване

1. Обхват на защита

2. Забрана за дискриминация и ограничителни мерки

3. Примери от съдебната практика на СЕС

§ 4. Свобода на движение на услуги

1. Обхват на защита

2. Забрана за дискриминация и ограничителни мерки

3. Примери от съдебната практика на СЕС

§ 5. Свобода на движение на капитали и плащания (чл. 63–66 ДФЕС)

1. Обхват на защита

2. Забрана за дискриминация и ограничителни мерки

3. Примери от съдебната практика на СЕС

Глава трета. Вторично право на ЕС и други актове за преките данъци

§ 1. Директива 90/435/ЕИО на Съвета от 23 юли 1990 г. относно общата система на данъчно облагане на дружествата майки и дъщерни дружества от различни държави-членки

1. Обща характеристика и транспониране в българското данъчно право

2. Предметно съдържание

3. Правни последици

4. Предотвратяване на отклонения от данъчно облагане

5. Примери от съдебната практика на СЕС

§ 2. Директива 2009/133/ЕО на Съвета от 19 октомври 2009 г. относно общата система за данъчно облагане, приложима спрямо сливанията, разделянията, отделянията, прехвърлянията на активи и замените на акции по отношение на дружества от различни държави-членки, както и при прехвърляне на седалище на SE и SCE в друга държава-членка

1. Обща характеристика и транспониране в българското данъчно право

2. Предметно съдържание

3. Правни последици

4. Предотвратяване на отклонения от данъчното облагане

5. Примери от съдебната практика на СЕС

§ 3. Директива 2003/49/ЕО на Съвета от 3 юни 2003 г. относно общата система на данъчно облагане на плащания на лихви и роялти между свързани дружества от различни държави-членки

1. Обща характеристика и транспониране в българското данъчно право

2. Предметно съдържание

3. Правни последици

4. Предотвратяване на отклонения от данъчното облагане

5. Примери от съдебната практика на СЕС

§ 4. Директива 2003/48/ЕО на Съвета от 3 юни 2003 г. относно данъчното облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания

1. Обща характеристика и транспониране в българското данъчно право

2. Предметно съдържание

§ 5. Директива 77/799/ЕИО на Съвета от 19 декември 1977 г. относно взаимопомощта между компетентните органи на държавите-членки в областта на прякото данъчно облагане

1. Обща характеристика и транспониране в българското данъчно право

2. Предметно съдържание

§ 6. Конвенция 90/436/ЕИО от 23 юли 1990 г. за премахване на двойното данъчно облагане във връзка с корекцията на печалби на свързани предприятия (Арбитражна конвенция)

1. Обща характеристика

2. Предметно съдържание

3. Процедурни правила

Заключение

Основни решения на СЕС до 31.08.2011 г. в областта на преките данъци