Прекратяване на дяловото участие в ООД и принудително изпълнение върху дружествени дялове

ISBN: 978-619-164-604-3
38,00 лв.
+

Дружеството с ограничена отговорност е най-разпространената и практически властваща в оборота форма за правене на бизнес в България, а финансовите интереси на съдружниците често са изключително големи. „Прекратяване на дяловото участие в ООД и принудително изпълнение върху дружествени дялове“ от адв. Стефан Стефанов, издавана от „Ентусиаст“, критично анализира наложилите се през последните двайсет години неправилни тълкувания на Търговския закон в материята на ООД от страна на правната книжнина и практиката на Върховния касационен съд. Книгата разглежда по критичен начин и тезите на дългоочакваното от правната общност и от бизнеса Тълкувателно решение №1 от 31.05.2023 г. по тълкувателно дело №1/2020 г. на Общото събрание на Търговска колегия на ВКС.

Практическите проблеми, повдигнати в изданието, засягат на първо място т. нар. „напускане на съдружник“, което според практиката на ВКС настъпва автоматично – с изтичането на срока на отправеното от съдружника предизвестие по чл. 125, ал. 2 от ТЗ. В книгата е защитено алтернативното разбиране, че членството на съдружника не се прекратява автоматично, а само след като дружеството му изплати равностойността на дружествения дял. Същият изцяло нов тълкувателен модел е защитен и по отношение на принудителното изпълнение върху дружествени дялове от ООД. По този начин се осигурява справедлив баланс в отношенията между засегнатите лица и не се допуска членството на съдружника просто да се „изпари“, без да бъде реално заплатено от дружеството.

Книгата критикува и дълбоко неправилното и противоконституционно разбиране на ВКС, според което в случаите на изключване членството на съдружника също се прекратява „автоматично“ и без оглед на изискваното от чл. 140, ал. 4 от ТЗ вписване в търговския регистър. Именно този погрешен и неоснован на закона „тезис“ на ВКС се използва масово за кражбата на фирми – под привидната „индулгенция“ на изключването на съдружници, което (според ВКС) не е нужно да премине през контрол от страна на Агенцията по вписванията. Резултатът от тази погрешна и противоконституционна съдебна практика е истинска „епидемия“ от незаконни изключвания на съдружници – без изключеният да има адекватни средства за защита срещу тежките последици на твърдяното от ВКС „мигновено“ прекратяване на членството му в ООД.

Благодарности
Предговор
Проблемите и тяхната история

Предмет на изследването и поставяне на проблемите. Концептуална и методологическа основа

Главен предмет на изследването

Допълнителен предмет на изследването

Въвеждане на термините и понятията

Прекратяване на дяловото участие в дружеството и осребряване на дружествения дял

Отграничаване на прекратяването на участието в дружеството (на осребряването на дружествения дял) от хипотезите на удовлетворяване на вземането за ликвидационен дял

Поставяне на проблемите

Теоретична и практическа значимост на изследването

Формулиране на тезата на настоящата книга. Концептуална основа

Методологически основи на изследването

Респект към буквата на закона

Изходно допускане за разумност, справедливост и ефективност на правната уредба

Концептуална и правнологическа кохерентност

Системен подход

Внимание към историята на правната уредба

Ползване на достиженията на правната доктрина по ТЗ (отм.) и по ЗДОО (отм.)

Теория на избраните (организиращи) факти

Теория на инвариантите

Принцип на симетрия (огледалност) на фактическите състави на ниво дружество, от една страна, и на ниво дружествен дял/членствено правоотношение, от друга

Водещо тълкувателно значение на съвременната концепция на ООД и на баланса на капиталови и персонални елементи в правната уредба

Хибридната правна същност на ООД и силно персонализираният модел на Глава тринадесета от ТЗ

Изобретяването на ООД и неговата хибридна правна същност

Силно капиталовият модел на ЗДОО (отм.) и неговите правнополитически основания

Силно персонализираният модел на Глава тринадесета от ТЗ и неговите основания

Сравнение между ЗДОО (отм.) и ТЗ по линия на баланса между капиталови и персонални елементи в ООД

Значение на концептуалните различия между ЗДОО (отм.) и ТЗ за тълкуването на чл. 125, ал. 2 и 3 ТЗ и чл. 517, ал. 3 ГПК

Правнологически последици от концептуалния модел на ООД за тълкуването на правната уредба

Общият модел на ограничаване на ликвидността на дружествения дял

Изводи по темата на настоящата глава

Концептуалните модели на принудително изпълнение върху дружествени дялове. Историческо развитие на правната уредба

Концептуалните проблеми пред принудителното изпълнение върху дружествени дялове, поставени от приемането на ТЗ

Концептуални модели на принудителното изпълнение върху дружествени дялове от ООД

Принудителна продажба на дружествения дял

Класически модел на изпълнение върху парични вземания

Модел, основан на принудителна трансформация на дружествения дял в ликвидационен дял (ликвидационен модел)

Хибриден модел, основан на съчетание между доброволно осребряване на дружествения дял по чл. 125, ал. 2 и 3 от ТЗ и принудителна ликвидация

Модел на изпълнението върху парични вземания - основан на прекратяване на членството и възникването на вземане на бившия съдружник длъжник по чл. 125, ал. 2 ТЗ

Първите стъпки на законодателя при уредбата на принудителното изпълнение върху дружествени дялове от ООД

Обобщение на историческото развитие на законодателството до 2002 година

Кристализирането на модела на принудително изпълнение върху дружествени дялове през 2002 година

Чл. 231, ал. 3 ДОПК и вирусът на правото на напускане на съдружник

Правнологическата несъвместимост между осребряването на дружествения дял и вземането по чл. 125, ал. 3 ТЗ

Предварителни въпроси и по-нататъшен ход на изследването

Тълкуването на чл. 125, ал. 2 ТЗ и чл. 517, ал. 3 ГПК в правната доктрина и в практиката на ВКС

Чл. 125, ал. 2 и ал. 3 ТЗ и чл. 517, ал. 3 ГПК (чл. 398б, ал. 3 от стария ГПК) през очите на патриарсите на съвременното търговско право и граждански процес

Алтернативни тълкувания на чл. 125, ал. 2 ТЗ в съвременната правна доктрина

Доктринерният преврат

Принципни слабости при тълкуването на чл. 125, ал. 2 и ал. 3 ТЗ и чл. 517, ал. 3 ГПК в съвременната доктрина

Каузалната практика на ВКС

Постановките на Тълкувателно решение No 1/31.05.2023 г. на ОСГТК на ВКС

Предварителна критика на Тълкувателно решение No 1/31.05.2023 г. на ОСГТК на ВКС

Становището на Висшия адвокатски съвет по Тълкувателно дело No 1/2020 г. на ОСТК на ВКС

Критика на правната уредба по чл. 517, ал. 3 ГПК от страна на доктрината и практиката на ВКС

Критика на утвърденото тълкуване на чл. 125, ал. 2 и 3 ТЗ и чл. 517, ал. 3 ГПК

Основания и предмет на настоящата глава

Погрешното игнориране на ограничената ликвидност на дружествения дял и неправилното ù заместване с безусловната ликвидност на вземането по чл. 125, ал. 3 ТЗ

Погрешното игнориране на дружествения дял като обект на уредената в чл. 517, ал. 3 ГПК процедура

Несъвместимост на тезите на Тълкувателно решение No 1/31.05.2023 г. на ОСГТК на ВКС с принципите на изпълнителния процес

Вредните практически последици от възприетото от ОСТК на ВКС тълкуване на чл. 517, ал. 3 ГПК

Игнорирането на функционалната връзка между доброволното осребряване на дружествения дял и принудителната ликвидация

Практическата неприложимост на консеквенциите на Тълкувателно решение No 1/31.05.2023 г. на ОСГТК на ВКС

Погрешното миниране на установения в чл. 517, ал. 3 ГПК ликвидационен модел

Вътрешната логика на балансовия тест по чл. 125, ал. 3 ТЗ

Недостатъци на балансовия тест по чл. 125, ал. 3 ТЗ в хипотезите на принудително изпълнение върху дружествен дял

Буквата на чл. 517, ал. 3 ГПК и вземането по чл. 125, ал. 3 ТЗ

Привидната езикова опора на възприетото от ВКС тълкуване на чл. 517, ал. 3 ГПК

Изявлението на взискателя за прекратяване участието на длъжника в дружеството

Систематически анализ на чл. 517, ал. 3 във връзка с чл. 517, ал. 2 ГПК

Систематически анализ на чл. 517, ал. 3 във връзка с чл. 517, ал. 4 ГПК

Припадащата се на съдружника длъжник част от имуществото, определена съгласно чл. 125, ал. 3 от Търговския закон

Изводи по темата на настоящата глава

Прекратяване на участието в дружеството и осребряване на дружествения дял от ООД

Дружественият дял от ООД като обект на правото. Съотношение с членството

Поставяне на проблемите

Езиковите и феноменологичните корени на смесването на дружествения дял с членството

Капиталовият (имуществен) смисъл на термина прекратяване на участието в дружеството

Дружественият дял според правната доктрина

Критика на идентифицирането на дружествения дял с членственото правоотношение

Дружественият дял като обект на правото в хипотезите по чл. 517, ал. 3 ГПК

Сложният фактически състав на придобиване на дружествен дял от несъдружник и неговите два сегмента

Вредните последици от смесването на дружествения дял с членството

Исторически причини за смесването между дружествения дял и членството

Дружественият дял по смисъла на чл. 127 и чл. 129 ТЗ

Дружественият дял като право да бъде получена квота от чистото имущество на дружеството

Дефиниране на понятието дружествен дял

Смисълът на уредения в чл. 125, ал. 2 и 3 ТЗ институт в контекста на понятието за дружествен дял

Дял на неограничено отговорен съдружник по смисъла на чл. 517, ал. 2 ГПК и дружествен дял по смисъла на чл. 127 ТЗ

Разграничение между дружествения дял и вземането по чл. 125, ал. 3 ТЗ

Разграничение между прекратяване и погасяване на дружествения дял

Генетична и функционална връзка между дружествения дял и членственото правоотношение

Изводи по темата на настоящата глава

Прекратяване на участието в дружеството и неговите правни последици

Увод в темата на настоящата глава

Причини за тълкувателните затруднения при осмислянето на чл. 125, ал. 2 и 3 ТЗ и чл. 517, ал. 3 ГПК и пътища за преодоляването им

Обобщаване на избраните факти, позволяващи да бъде разбран смисълът на чл. 125, ал. 2 и 3 ТЗ и чл. 517, ал. 3 ТЗ

Концептуална основа за извеждането на смисъла на чл. 125, ал. 2 ТЗ

Концептуален модел на чл. 125, ал. 2 и 3 ТЗ

Предимства на предложения тълкувателен модел

Прекратяване на участието в дружеството по смисъла на чл. 125, ал. 2 ТЗ и чл. 517, ал. 3, изр. първо ГПК. Фактически състави

Последици в хипотезите на липса на припадаща се на дружествения дял нетна стойност на активите

Ограничение на прекратяването на участието по чл. 125, ал. 2 ТЗ от правото на напускане

Правно значение на волята на дружеството за осребряването на дружествения дял

Релевантност на волята на дружеството от гледище на същността на търговското дружество

Релевантност на волята на дружеството от гледище на тримесечния срок по чл. 125, ал. 2 ТЗ и чл. 517, ал. 3, изр. второ ГПК

Релевантност на волята на дружеството от гледище на капиталовата същност на ООД и закрилата на капитала

Релевантност на волята на дружеството от гледище на персоналните елементи в ООД и неговия затворен характер

Прекратяване на участието в дружеството и прекратяване на членството

Системата на чл. 125 ТЗ

Уреждането на имуществените последици по чл. 125, ал. 3 ТЗ като форма на осребряването на дружествения дял

Сравнителен анализ на правното положение на персоналния съдружник и съдружника в ООД по линия на правото на напускане

Капиталова същност на прекратяването на участието в дружеството в хипотезата на чл. 125, ал. 2 ТЗ

Правно положение на прекратилия участието си съдружник до момента на осребряване на дружествения му дял

Осребряване на дружествения дял в хипотезите по чл. 125, ал. 2 и 3 ТЗ и чл. 517, ал. 3, изр. трето ГПК

Изводи по темата на настоящата глава

Закрилата на капитала и нейното значение за осребряването на дружествения дял

Увод в темата на настоящата глава

Аргументите на проф. Григор Григоров

Предварително съпоставяне на тезите

Риск от намаляване на покритието на капитала, а не намаляване на капитала по право

Защитата на капитала в хипотезите по чл. 121, ал. 2 ТЗ

Съотношение между чл. 125, ал. 2 и 3 и чл. 133 ТЗ

Съотношение между разпоредбите на чл. 125, ал. 2 и чл. 149, ал. 3, т. 2 ТЗ

Изводи по темата на настоящата глава

Принудително изпълнение върху дружествени дялове от ООД в хипотезата по чл. 517, ал. 3 ГПК

Увод в темата на настоящата глава

Причини за тълкувателните затруднения при осмислянето на чл. 517, ал. 3 ГПК

Обект на принудителното изпълнение в системата на чл. 517, ал. 3 ГПК

Трансформационният модел на чл. 517 ГПК

Защитни последици на запора върху дружествен дял

Правни последици на изтичането на тримесечния срок по чл. 517, ал. 3, изр. второ ГПК

Последици на счетоводния баланс по чл. 125, ал. 3 ТЗ

Последици на откриването на ликвидационното производство на плоскостта на дружествения дял

Последици при формирането на ликвидационен дял на длъжника

Изводи по темата на настоящата глава

Прекратяване на членството в хипотезите по чл. 125 и чл. 126 ТЗ

Фактически състави на прекратяване на членството в хипотезите по чл. 125, ал. 2 ТЗ и чл. 517, ал. 3 ГПК

Увод в темата на настоящата глава

Тълкувателен модел, според който членството в хипотезите по чл. 125, ал. 2 ТЗ и чл. 517, ал. 3 ГПК се прекратява автоматично, по силата на волеизявлението на съдружника или на взискателя

Концептуална основа на прекратяването на членството в хипотезите по чл. 125, ал. 1 ТЗ

Различният концептуален модел на прекратяване на членството в хипотезите по чл. 125, ал. 2 и 3

Съотношение между института на прекратяване на участието в дружеството и прекратяването на членството

Фактически състав на прекратяване на членството в хипотезите по чл. 125, ал. 2 и 3 ТЗ

Прекратяване на членството в хипотезите по чл. 517, ал. 3, изр. трето ГПК

Дружеството изплаща на взискателя пълната стойност на дружествения дял, определена съгласно чл. 125, ал. 3 ТЗ

Дружеството изплаща на взискателя и на длъжника пълната стойност на дружествения дял, определена съгласно чл. 125, ал. 3 ТЗ

Дружеството погасява цялото изпълняемо вземане на взискателя, но без да осребрява дружествения дял

Прекратяване на членството в ликвидационните хипотези по чл. 517, ал. 3 ГПК

Регистърни последици от прекратяването на членството в хипотезите по чл. 125, ал. 2 и 3 ТЗ и чл. 517, ал. 3, изр. трето ГПК

Крайни изводи по темата на настоящата глава

Вписването по чл. 140, ал. 4 ТЗ като елемент от фактическите състави на изключване на съдружник

Причини за включването на настоящата глава в книгата

Понятието подлежащи на вписване обстоятелства според класическия труд на проф. Живко Сталев

Понятието конститутивно вписване

Понятието оповестително вписване

Тълкуването на чл. 140, ал. 4 ТЗ в по-старата практика на ВКС

Промяната в практиката на ВКС по тълкуването на чл. 140, ал. 4 ТЗ

Касационният преврат в материята на конститутивните вписвания по чл. 140, ал. 3 и ал. 4 ТЗ

Предварителна критика на каноните по т. 7.1 от мотивите на Тълкувателно решение No 1/31.05.2023 г. на ОСГТК на ВКС

Различията между хипотезите на изключване и на приемането на нов съдружник в контекста на т. 7.1. от мотивите на Тълкувателно решение No 1/31.05.2023 г. на ОСГТК на ВКС

Несправедливите практически резултати от тезата на т. 2 и т. 7.1. от мотивите към Тълкувателно решение No 1/31.05.2023 г. на ОСГТК на ВКС

Критика, основана на буквалното тълкуване на чл. 140, ал. 4 от ТЗ

Критика, основана на систематическата и логическа връзка между чл. 140, ал. 3 и ал. 4 от ТЗ

Критика, основана на института на спиране на регистърното производство (чл. 19, ал. 6 от ЗТРРЮЛНЦ)

Критика, основана на вътрешното противоречие в тезите на мотивите към т. 2 от Тълкувателно решение No 1/31.05.2023 г. на ОСГТК на ВКС

Конституционни аргументи

Допълнителна аргументация

Изводи относно правното качество на т. 2 и т. 7.1. от мотивите на Тълкувателно решение No 1/31.05.2023 г. на ОСГТК на ВКС

Фактически състав и момент на прекратяването на членството в хипотезите на изключване на съдружник. Регистърни последици

Предмет ли е на регистърната проверка при вписване на изключване по чл. 126, ал. 3 ТЗ уреждането на имуществените последици по чл. 125, ал. 3 ТЗ

Генетична и функционална връзка между конститутивните вписвания по чл. 140, ал. 3 и ал. 4 ТЗ

Исторически и правнополитически причини, поради които чл. 140, ал. 4 ТЗ урежда приемането на нов съдружник и изключването на съдружник като предмет на конститутивно вписване

Обобщение на изводите по настоящата глава

Предложения de lege ferenda и заключение

Концептуална и правнотехническа оценка на действащата правна уредба

Конкретни предложения de lege ferenda

Заключение
Библиография
Приложение 1. Как се роди тази книга
Приложение 2. За кривото правораздаване