Причиняване на смърт и телесна повреда при професионална непредпазливост (чл. 123 и 134 НК)

ISBN: 978-954-28-4045-9
18,00 лв.
+

Настоящата книга представлява цялостно изследване на съставите на причиняване на смърт и телесна повреда при т.нар. професионална непредпазливост. Анализирани са обективните и субективните признаци на престъпленията по чл. 123 и 134 НК, както и същността на професионалната непредпазливост като една винаги квалифицирана непредпазливост, разкриваща поначало по-висока степен на вина в сравнение с „обикновената“. Особено внимание е отделено на произхода на опасността при дейностите по чл. 123 и 134 НК; „правната регламентация“ на дейността; незнанието като причина за последващото нарушаване на правилата; както и самото нарушаване на правилата, разкрито в светлината на същинско изпълнително деяние при съставите на чл. 123 и 134 НК. Направен е исторически преглед на развитието на понятието „професионална непредпазливост“, въз основа на който се разглежда и проблемът за условността на понятието в наши дни. Разгледани са и теоретичните проблеми, възникващи при тази квалифицирана форма на непредпазливостта и са приведени допълнителни аргументи за извеждането на обективния критерий „бил длъжен“ от понятието за непредпазливостта, наложени от спецификата на съставите на чл. 123 и 134 НК.

Резултатите от изследването са използвани за обосноваване на предложения de lege ferenda. Изследването е предназначено за съдии, прокурори, адвокати, студенти по право, както и за всички, проявяващи интерес към материята.

 

За автора: Надя Пандилова е юрист с опит в сферата на наказателното и банковото право. Завършва специалност „Право“ в ЮФ на УНСС през 2016 г., а през 2021 г. придобива докторска степен по „Наказателно право“ от същия университет. Автор на научни публикации в областта на наказателното право и криминологията.