Придобиване на вещни права чрез конститутивни съдебни решения

ISBN: 978-954-28-3845-6
28,00 лв.
+

Книгата е посветена на придобиването на вещни права чрез конститутивни съдебни решения и представлява дисертационният труд на автора, който той успешно защити през месец октомври 2021 г. Книгата е първото цялостно и самостоятелно монографично изследване, което засяга в конкретика проявлението на анализирания придобивен способ в отделните клонове на материалното и процесуалното гражданско право. В труда се акцентира върху актуалните и дискусионни въпроси, свързани с коментирания придобивен способ. При анализа на темата са разгледани детайлно общите положения на придобиването на вещни права чрез конститутивни съдебни решения, след което са коментирани отделните конститутивни съдебни решения с вещен ефект съобразно отрасловата им принадлежност. При разглеждането на всяко от конститутивните съдебни решения е обърнато особено внимание на значението на преобразуващото субективно право, на средствата и реда за упражняването му, тъй като то е основополагащият елемент от фактическия състав на придобивния способ. Представена е най-значимата съдебна практика по разглежданите въпроси. В съответните части на изследването авторът е направил изводи de lege lata и предложения de lege ferenda, насочени към подобряване и усъвършенстване на законодателната уредба, която регламентира разглеждания придобивен способ.

Съдържанието на книгата е актуално към месец март 2022 г.

Книгата е предназначена както за практикуващите юристи, така и за научната общност и студентите по право към юридическите факултети.​


Димо Хаджиев е доктор по гражданско и семейно право, преподавател по вещно право в Юридическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Автор е на десетки статии в правния периодичен печат, посветени на дискусионни въпроси на гражданското право – обща част, вещното право, облигационното право, семейното и наследственото право, нотариалното право и гражданския процес. Димо Хаджиев има четиригодишна практика в областта на нотариалното право, както и двегодишен опит в сферата на общинската собственост. Понастоящем авторът практикува в областта на материалното и процесуалното гражданско право.