-10%

Приватизационният договор

Същност, особености, правно действие

ISBN: 954-730-071-7
4,41 лв.
4,90 лв.
+

Авторът в своята трета поред книга все в областта на приватизацията дава отговор на въпросите за същността, особеностите и правното действие на приватизационния договор.

Разгледани са критично многобройни примери от приватизационната практика.

I. ОБЩО ЗА ПРИВАТИЗАЦИОННИЯ ДОГОВОР

I.1. Приватизационният договор и сходни правни фигури – прилики и различия

I.2. Способи за придобиване на права чрез приватизация

I.3. Подготовка за сключване на приватизационния договор

I.4. Правна същност на решението за приватизация

I.5. Административните актове в приватизационната процедура

I.6. Допустимост за обжалване на решенията на приватизационните органи за обявяване на участник, спечелил търг, конкурс или преки преговори

I.6.1. Последици от жалбата срещу решението за обявяване на спечелил търга, конкурса или преговорите участник върху приватизационния договор

I.7. Прехвърляне правото за сключване на договор на трето лице

I.8. Транслативно и легитимационно действие на приватизационния договор

I.9. Гаранционно действие на приватизационната процедура и значението й за приватизационния договор

II. ОБЕКТИ НА ПРИВАТИЗАЦИОННИТЕ СДЕЛКИ

III. СТРАНИ ПО ПРИВАТИЗАЦИОННИЯ ДОГОВОР

IV. ФОРМА НА ПРИВАТИЗАЦИОННИЯ ДОГОВОР

V. ПРЕДМЕТ НА ПРИВАТИЗАЦИОННАТА СДЕЛКА

V.1. Съществено съдържание на приватизационния договор

VI. ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА ПО ПРИВАТИЗАЦИОННИЯ ДОГОВОР И СПОСОБИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ИМ

VI.1. Задължение за плащане на продажната цена

VI.2. Задължение за осъществяване на определен предмет на дейност в предприятието или обособената част

VI.3. Задължение за извършване на инвестиции

VI.4. Задължение за откриване и/или поддържане на работни места

VI.5. Задължение за неотчуждимост на обекта на продажбата

VI.6. Задължение за допускане на представители на продавача до приватизирания обект за осъществяване на следприватизационен контрол

VI.7. Задължение на купувача по приватизационна сделка да изплати дълговете на приватизираното предприятие

VI.8. Освобождаване на купувача от изпълнение на задълженията му по приватизационния договор

VII. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИВАТИЗАЦИОННИЯ ДОГОВОР ОТ ТРЕТО ЛИЦЕ

VIII. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА ПО ПРИВАТИЗАЦИОННИЯ ДОГОВОР

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ПРИВАТИЗАЦИОННИЯ ДОГОВОР

IX.1. Развалянето на приватизационния договор и последиците му върху действията и сделките на приватизираното дружество

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРИВАТИЗАЦИОННИЯ ДОГОВОР ОТ ТРЕТИ ЛИЦА

XI. НИЩОЖНОСТ И УНИЩОЖАЕМОСТ НА ПРИВАТИЗАЦИОННИТЕ СДЕЛКИ