-10%

Производство по търговски спорове

ISBN: 978-619-226-109-2
17,10 лв.
19,00 лв.
+

Книгата разглежда особеното производство по търговски спорове по ГПК и начина, по който то модифицира общия исков процес, за да постигне адекватен процесуален ред за защита на специфичните материални права, включени в предметния му обхват.
Изясняват се правната същност на производството по търговски спорове и мястото му (като особено исково производство) в системата на гражданския процес. Направен е подробен анализ на предметния обхват на производството, като се дава отговор на въпросите кои са споровете, разглеждани по реда на глава XXXII ГПК, обединима ли е групата им, следва ли да отпаднат, респ. да бъдат включени други в чл. 365 ГПК. Разгледани са проблемите на допустимостта на производствата по търговски спорове. Анализиран е процесът по предявяването на иска и двойната размяна на състезателни книжа – уникална за настоящата рамка на гражданския процес. Представени са особеностите във връзка с тяхното съдържание, момента на настъпване на процесуалните преклузии за въвеждане на факти и доказателства в процеса, проблематиката около възражението за прихващане в производството по търговски спорове. Разглеждането на делото по търговски спорове поставя въпросите за провеждането на открито заседание и приключването на производството без провеждане на такова (чл. 376 ГПК), както и особеностите на доказването – вписванията в счетоводните книги и електронните документи.         


Борислав Ганчев е доктор по право, хоноруван асистент по граждански процес в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, адвокат към Софийската адвокатска колегия.

Глава първа. ПРАВНА СЪЩНОСТ НА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ТЪРГОВСКИ СПОРОВЕ

I.   ИСТОРИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД НА ПРОИЗВОДСТВАТА ПО ТЪРГОВСКИ СПОРОВЕ

1. Закон за гражданското съдопроизводство от 1892 г.

2. Закон за гражданското съдопроизводство от 1930 г.

3. Граждански процесуален кодекс от 1952 г.

4. Държавни арбитражи за разглеждане на стопански спорове

II. СРАВНИТЕЛНОПРАВЕН ПРЕГЛЕД

1. Франция

2. Русия

3. Англия и Уелс

III. ПОНЯТИЕ ЗА ТЪРГОВСКИ СПОР

1. Законосъобразно и незаконосъобразно развитие на гражданските правоотношения. Правен спор

2. Търговски спор

3. Начини за разрешаване на търговски спорове

4. Алтернативно разрешаване на спорове

IV. ОСОБЕНИТЕ ИСКОВИ ПРОИЗВОДСТВА И ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ТЪРГОВСКИ СПОРОВЕ В СИСТЕМАТА НА ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕС

1. Особените искови производства в системата на гражданския процес

2. Понятие за производството по търговски спорове като особено исково производство по ГПК

V. ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ТЪРГОВСКИ СПОРОВЕ И ПРИНЦИПИТЕ НА ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕС

1. Общи бележки

2. Производството по търговски спорове и принципът на концентрационното начало

3. Производствата по търговски спорове и принципът на служебното начало

4. Производствата по търговски спорове и принципът на диспозитивното начало

5. Производствата по търговски спорове и принципът на законност

6. Производствата по търговски спорове и принципите на състезателно начало и равенство на страните

7. Производствата по търговски спорове и принципът за установяване на истината

Глава втора. ПРЕДМЕТЕН ОБХВАТ

I.   ОБЩИ БЕЛЕЖКИ

II. ОБХВАТЪТ НА Т. 1 ОТ ЧЛ. 365 ГПК

III. ОБХВАТЪТ НА Т. 2 ОТ ЧЛ. 365 ГПК

1. Приватизационен договор

2. Договор за обществена поръчка

3. Концесионен договор

IV. ОБХВАТЪТ НА Т. 3 ОТ ЧЛ. 365 ГПК

1. Участие в търговско дружество или в друго юридическо лице – търговец      

2. Кои са исковете, попадащи в предметния обхват на чл. 365, т. 3 ГПК

2.1. Искове по чл. 74 ТЗ

2.2. Искове по чл. 71 ТЗ

2.3. Искове по чл. 70 ТЗ

2.4. Искове по чл. 95, ал. 1 ТЗ

2.5. Искове по чл. 517 ГПК

2.6. Установителни искове за принадлежност към търговско дружество

2.7. Искове за прекратяване на търговци (чл. 155 и чл. 252 ТЗ, чл. 40 ЗК)

2.8. Искове за установяване на недопустимост или нищожност на вписването и за несъществуване на обстоятелство, вписано в търговския регистър

V. ОБХВАТЪТ НА Т. 4 ОТ ЧЛ. 365 ГПК

VI. ОБХВАТЪТ НА Т. 5 ОТ ЧЛ. 365 ГПК

Глава трета. ДОПУСТИМОСТ НА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ТЪРГОВСКИ СПОРОВЕ

I.   ПОДВЕДОМСТВЕНОСТ И ПОДСЪДНОСТ

1. Подведомственост

2. Родова и местна подсъдност

II. ОСОБЕНОСТИ НА ДОПУСТИМОСТТА НА ИСКОВЕТЕ ПО ТЪРГОВСКИ СПОРОВЕ

1. Правилата за разглеждане на производствата по търговски спорове по глава XXXII ГПК като абсолютна положителна процесуална предпоставка

2. Предпоставки за допустимост на исковете по чл. 74 и 71 ТЗ

3. Особености на допустимостта на исковете за попълване масата на несъстоятелността

3.1. Висящо производство по несъстоятелност с определена начална дата на неплатежоспособността

3.2. Преклузивен срок за предявяване на исковете

3.3. Процесуална легитимация

4. Особености на допустимостта на установителните искове на кредиторите по чл. 694 ТЗ

4.1. Правен интерес

4.2. Подадено възражение по реда на чл. 690, ал. 1 ТЗ

4.3. Преклузивен срок

4.4. Висящо производство по несъстоятелност

4.5. Липса на спряно съдебно или арбитражно производство по чл. 637, ал. 1 ТЗ

5. Особености на допустимостта на исковете за изменение или прекратяване на договорите поради стопанска непоносимост

5.1. Надлежна легитимация за предявяване на исковете

5.2. Възможност за изменение на договорите за обществени поръчки поради стопанска непоносимост

6. Особености на легитимацията при предявяване на исковете в производството по търговски спорове

6.1. При искове за попълване масата на несъстоятелността     

6.2. При искове по чл. 247а ТЗ

6.3. Представителство на държавата при договори за концесия

6.4. Легитимация на прокурора за предявяване на искове, разглеждани по реда на глава XXXII ГПК

6.4.1. Иск за обявяване на недействителност на търговско дружество

6.4.2. Искове за прекратяване на търговски дружества и кооперации

6.5. Особеност на легитимацията при исковете за отмяна на решения и действия на органите на кооперациите

Глава четвърта. ПРЕДЯВЯВАНЕ НА ИСКА И ПРОЦЕДУРАТА ПО РАЗМЯНА НА КНИЖА

I. ИСКОВА МОЛБА И ОСОБЕНОСТИ НА РЕДОВНОСТТА НА ИСКОВЕТЕ ПО ТЪРГОВСКИ СПОРОВЕ

1. Искова молба и приложения към нея

2. Справка по чл. 366 ГПК, съдържаща необходимите изчисления за определяне на размера на иска

2.1. Кога следва да се представя справка по чл. 366 ГПК

2.2. Кои субекти представят справки по чл. 366 ГПК

2.3. Съдържание

2.4. Същност на справката по чл. 366 ГПК и последици от непредставянето є

2.5. Нужда от законодателна промяна

II. ОТГОВОР НА ИСКОВА МОЛБА

1. Срок за отговор на исковата молба

2. Особености на връчването на търговци

2.1. Член 50, ал. 2 ГПК

2.2. Воля на работник или служител за получаване на книжата

2.3. Връчване чрез залепване на уведомление

2.4. Връчване на електронен адрес

3. Съдържание

3.1. Възражение за разглеждане по общия ред

3.2. Възражения по допустимостта и основателността на иска

3.3. Възражение за прихващане в производството по търговски спорове

3.4. Доказателствена дейност

3.5. Други процесуални действия – последващо съединяване на искове, учредяване на участие на подпомагаща страна и предявяване на искове срещу нея

3.6. Последици от неупражняване на правата в срока за отговор на исковата молба

III. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИСКОВА МОЛБА

1. Възможно поведение на ищеца след получаване на препис от отговора на исковата молба и съдържание на допълнителната искова молба

2. Поясняване и допълване на исковата молба, доказателствена дейност

3. Други процесуални действия – изменение на иска, последващо съединяване на искове чрез предявяване на нов иск, учредяване на участие на подпомагаща страна и предявяване
на искове срещу нея

3.1. Изменение на иска

3.2. Изменение на иска чрез последващо съединяване на искове посредством предявяване на нов иск

3.3. Привличане на трети лица и предявяване на искове срещу тях

3.4. Предявяване на инцидентен установителен иск

IV. ОТГОВОР НА ДОПЪЛНИТЕЛНАТА ИСКОВА МОЛБА

1. Съдържание

2. Доказателствена дейност

3. Последващо съединяване на искове

Глава пета. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛОТО

I.   ПОДГОТОВКА НА ДЕЛОТО В ЗАКРИТО ЗАСЕДАНИЕ

1. Проверка на допустимостта на исковете, възраженията и исканията на страните, както и на редовността на подадените книжа

2. Произнасяне по доказателствените искания

3. Изготвяне на проект за доклад по делото

II. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛОТО В ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ

1. Предварителни въпроси и окончателен доклад по делото

2. Доказателствена дейност

III. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛОТО В ЗАКРИТО ЗАСЕДАНИЕ

1. Правна същност

2. Фактически състав

2.1. Липса на нужда от призоваване на страните за осъществяване на процесуални действия или изслушването им

2.2. Искане за разглеждане на делото в закрито съдебно заседание

2.3. Представяне на „всички доказателства“

2.4. Акт на съда за разглеждане на делото по реда на чл. 376 ГПК

IV. ОСОБЕНОСТИ НА ДОКАЗВАНЕТО В ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ТЪРГОВСКИ СПОРОВЕ

1. Вписвания в счетоводните книги

1.1. Доказателствена сила и доказателствена стойност на счетоводните книги

1.2. Тежест на доказване на редовно водено счетоводство

1.3. Доказателствени средства за доказване на редовността на счетоводните книги

2. Електронни документи

2.1. Същност

2.2. Представяне на електронните документи

2.3. Електронните писма като електронни документи