Промени в Търговския закон

(Държавен вестник, бр. 66 от 2023 г.)

  • Дружество с променлив капитал
  • Несъстоятелност
  • Несъстоятелност на предприемача
  • Погасяване на дълг
  • Стабилизация
ISBN: 978-954-608-319-7
40,00 лв.
+

Изданието предлага на читателите професионален изчерпателен коментар  на значимите  законодателни промени в Търговския закон, обнародвани в „Държавен вестник“, бр. 66 от 1 август 2023 г.

В първата част на книгата е представено новото дружество с променлив капитал като иновативна правно-организационна форма: изискванията за неговото учредяване, членствените правоотношения, капитала и дружествените дялове, органите на управление – общото събрание на съдружниците и управителния съвет, преобразуването, прекратяването и ликвидацията на дружеството.

Във втората част са анализирани измененията в производствата по несъстоятелност и стабилизация: откриване на производството по несъстоятелност, попълване на масата на несъстоятелността, правомощията и отговорността на синдика, събранието на кредиторите, предявяване на вземанията, оздравителното производство, осребряване на имуществото, въвеждане на фигурата на предприемача и новите глави за несъстоятелност на предприемача и за погасяване на задължения, въвеждане на електронен публичен търг, важни промени в съдържанието на плана за стабилизация и фигурата на довереното лице, новата глава за производство по стабилизация на предприемача и ред други изменения.

Целева аудитория:

Всички практикуващи юристи, интересуващи се от проблематиката на търговското и облигационното право – адвокати, юрисконсулти, съдии, синдици, частни съдебни изпълнители, нотариуси, консултанти и мениджъри в търговски дружества, както и преподаватели и студенти по право.

Въведение

ДРУЖЕСТВО С ПРОМЕНЛИВ КАПИТАЛ

Глава първа
Дружество с променлив капитал
1. Понятие и правна уредба
2. Определение
3. Учредяване
4. Търговска фирма
5. Капитал, дялове и дружествени дялове
6. Членствено правоотношение
6.1. Общи положения
6.2. Възникване
6.3. Права и задължения
6.4. Прекратяване
7. Управление
7.1. Общи положения
7.2. Общо събрание на съдружниците
7.3. Управителен орган
8. Преобразуване и прекратяване
9. Еднолично дружество с променлив капитал

ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОМЕНИ В ПРОИЗВОДСТВОТО ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

Глава втора
Законодателни промени в производството по несъстоятелност
1. Откриване на производство по несъстоятелност
1.1. Основания
1.2. Местно компетентен съд
1.3. Молба на длъжника по чл. 625 ТЗ и приложения към нея
1.4. Предварителни обезпечителни мерки
1.5. Съвместно разглеждане на молби на длъжник и на кредитор. Присъединен кредитор
1.6. Съдържание на решението по чл. 630 ТЗ
1.7. Промени в чл. 629б, чл. 639б и чл. 632 ТЗ
1.8. Обжалване на съдебните решения
1.9. Последици по чл. 638 ТЗ
1.10. Задължения на органите на длъжника
2. Органи
2.1. Събрание на кредиторите
2.2. Синдик
3. Предявяване и приемане на вземания
3.1. Молба и приложения към нея
3.2. Срок и образци на списъците
3.3. Предмет на възражението по чл. 690, ал. 2 ТЗ и на иска по чл. 694 ТЗ
4. Искове за попълване на масата на несъстоятелност
4.1. Преклузивен срок
4.2. Държавна такса
4.3. Частни държавни вземания
4.4. Предмет
4.5. Оборима презумпция по чл. 647, ал. 3 ТЗ
5. Оздравително производство
5.1. Срок за предлагане на план за оздравяване
5.2. Обжалване на определение за недопускане на план за оздравяване
5.3. Срок по чл. 706а, ал. 1 ТЗ
5.4. Съгласие на министъра на финансите
6. Осребряване и разпределение на сумите
6.1. План за осребряване
6.2. Продажба чрез пряко договаряне или посредник
6.3. Търг с тайно наддаване
6.4. Електронен публичен търг
6.5. Конкуренция с изпълнението по ЗОЗ
6.6. Разпределение на сумите между кредиторите
7. Възобновяване на производството по чл. 744 ТЗ
7.1. Нови основания
7.2. Безсрочно възобновяване на производството
7.3. Легитимирани лица
8. Спомагателно производство по несъстоятелност

НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ПРЕДПРИЕМАЧ

Глава трета
Несъстоятелност на предприемач
1. Предприемач
2. Предприятие на предприемач
3. Субсидиарно приложение на правилата за едноличния търговец
3.1. Кредитори на несъстоятелността
3.2. Маса на несъстоятелност
3.3. Несеквестируемост
4. Особени разпоредби
4.1. Неплатежоспособност
4.2. Компетентен съд
4.3. Вписване и обявяване на актове

ПОГАСЯВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРЕДПРИЕМАЧ И ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ

Глава четвърта
Погасяване на задължения на предприемач и едноличен търговец
1. Предпоставки
2. Вземания, които не подлежат на погасяване
3. Установяване по съдебен ред
4. Отпадане на забраните за упражняване на дейност

ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОМЕНИ В ПРОИЗВОДСТВОТО ПО СТАБИЛИЗАЦИЯ

Глава пета
Законодателни промени в производството по стабилизация
1. Откриване на производство по стабилизация
1.1. Преструктуриране
1.2. Инструменти за ранно предупреждение
1.3. Лица, за които не се прилага производството по стабилизация
1.4. Компетентен съд
1.5. Вписвания/обявявания в регистъра
1.6. Предпоставки за откриване на производство по стабилизация
1.7. Молба за стабилизация и приложения към нея
1.8. План за стабилизация
1.9. Основания за отхвърляне на молбата за стабилизация
2. Последици на откритото производство по стабилизация
2.1. Ограничаване дейността на длъжника
2.2. Доверено лице
2.3. Прекратяване на договорите
2.4. Спиране на плащанията и изпълнителните действия
2.5. Оспорено вземане
3. Приемане на плана
4. Утвърждаване на плана
4.1. Утвърждаване на приет от всички класове план за стабилизация
4.2. Принудително налагане на плана
4.3. Възражения срещу плана
4.4. Обжалване на определението за утвърждаване/неутвърждаване на плана
5. Действие на плана
6. Защита на действия и сделки
7. Производство за стабилизация на предприемач

БИБЛИОГРАФИЯ
Монографии, учебници и коментари
Статии