Публичното предлагане на ценни книжа

ISBN: 978-954-28-4589-8
27,00 лв.
+

Анотация:

Монографията представлява първото цялостно изследване у нас, посветено на новата правна уредба на публичното предлагане на ценни книжа, въведена с приложимия от 21 юли 2019 г. Регламент (EС) 2017/1129 относно проспекта, който трябва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар.

Аналитично е разгледано публичното предлагане на ценни книжа като смесен фактически състав, който включва изпълнението на редица нормативни изисквания, създадени за целите на защитата на инвеститорите. Сред тези изисквания съществено място заема разкриването на информация за емитентите и ценните книжа, която е необходима на инвеститорите за вземането на информирани инвестиционни решения. Предоставянето на пълна, достоверна и точна информация има съществено значение за тази защита. Нещо повече - такава информация предоставя ефективно средство за повишаване на доверието в ценните книжа и така допринася за нормалното функциониране на пазарите на ценни книжа.

Изследването е насочено към преподавателите във висшите учебни заведения, научната общност, практикуващите юристи, финансисти и икономисти, студентите по правни науки, както и за всички онези, които проявяват интерес към материята на публичното предлагане на ценни книжа.

 

За автора:

Д-р Ясен Николов завършва специалност „Право“ в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“ през 2012 г., а през 2018 г. придобива образователната и научна степен „доктор“ по професионално направление „Търговско право“ в същия университет. От 2013 г. практикува като адвокат, вписан в Софийската адвокатска колегия. Автор е на монографията „Стопанската непоносимост и непреодолимата сила“ и на редица студии и статии в областта на гражданското и търговското право.