Решения на Конституционния съд с анотация по наказателнопроцесуални въпроси (2003 – 2023 г.)

ISBN: 978-954-28-4638-3
40,00 лв.
+

Анотация:

Съдържанието на сборника е структурирано в единадесет раздела, които обхващат произнасяния на Конституционния съд както по фундаментни начала на Конституцията от значение за правилното и независимо функциониране на съдебната власт, така и по основни права на гражданите, чиято реализация в наказателния процес е смисъл и цел на правовата държава. Тъй като в конституционната демокрация автономията на законодателя да определя наказателната политика бива балансирана на основата на редица ограничения, записани в Конституцията и предназначени да защитят ценности от висш порядък, сборникът включва и самостоятелен раздел с произнасяния на КС от значение за нормотворчеството.

Актовете на съда са категоризирани в съответствие с конституционни принципи и основни права, които най-близко засягат въпросите, повдигнати и обсъдени в хода на конституционното дело. Извадките на всяко от поместените в сборника решения са придружени от анотация, която представя предмета на повдигнатия конституционноправен спор и носещите мотиви на КС.

Избраните решения на Конституционния съд са предназначени да подпомогнат подготовката на студенти за семестриалния изпит по учебната дисциплина „Наказателен процес“ и за държавния изпит по „Наказателноправни науки“.

Сборникът ще бъде полезен и за практикуващи юристи и народни представители, тъй като конституционните норми са непосредствено действащо право и са тясно свързани с нормотворчеството и правоприлагането.

 

За автора:

Аделина Хаджийска e завършила право в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Специализирала е в института „Макс Планк“ за чуждестранно и международно наказателно право във Фрайбург, Германия. Работила е като старши експерт в Дирекция ,,Съвет по законодателство“ към МП. Участвала е в работни групи по изготвяне на законопроекти в областта на наказателното и процесуалното законодателство.

Към настоящия момент е преподавател по „Наказателнопроцесуално право“ в Юридическия факултет на УНСС и във ВСУ „Черноризец Храбър“. Автор е на монографията ,,Съдебните актове в наказателния процес“, както и на редица статии и доклади в областта на наказателнопроцесуалното право и правата на човека.