-10%

Събирателно дружество

ISBN: 954-730-232-9
8,82 лв.
9,80 лв.
+

Книгата представлява цялостно изследване на правната уредба на събирателното дружество като вид търговско дружество. Анализират се неговата обща характеристика, отношенията по управление и представителство, правата и задълженията на съдружниците, способите за прекратяването на членството и на самото дружество като правен субект. Основната отличителна черта на събирателното дружество – неограничената и солидарна отговорност между съдружниците за неговите задължения, е разгледана в сравнителноправна перспектива Авторката съвместява прецизния юридически анализ на действащата уредба по Търговския закон с исторически преглед на режима по стария Търговски закон и с обосновани предложения за бъдещи законодателни промени.

Освен богата библиография на използваната българска и чуждестранна литература, изследването включва и обстоен обзор на съдебната практика в разглежданата област.

Книгата на Анета Антонова е с безспорен принос както за теорията, така и за практическото прилагане на дружественото право.

Глава I. Обща характеристика на СД

§ 1. Исторически и сравнителноправен преглед

§ 2. Общи разпоредби

1. Определение

2. Правна уредба

2.1. Обща правна уредба

2.2. Специална правна уредба

3. Фирма

4. Отговорност на съдружниците

§ 3. Учредяване на СД

1. Учредители на дружеството

2. Учредяване на СД чрез новообразуване

2.1. Подготвителен договор

2.2. Дружествен договор

2.3. Вписване

3. Правно положение на невписаното СД

4. Недействителност на учреденото СД

5. Учредяване на СД чрез преобразуване

Глава II. Вътрешни отношения между съдружниците

§ 1. Членствени правоотношения

1. Постановка на въпроса

2. Членство в СД

2.1. Понятие и придобиване

2.2. Дружествен дял в СД

2.3. Защита на членство

§ 2. Права и задължения на съдружниците в СД

1. Система на правата и задълженията

2. Имуществени права на съдружниците

2.1. Право на част от печалбата

2.2. Право на обезщетение

2.2.1. Право на обезщетение за направени разноски

2.2.2. Вторият вид обезщетение, който урежда чл. 81 ТЗ, е за претърпени във връзка с дружествените работи вреди

2.3. Право на ликвидационен дял

3. Неимуществени права на съдружниците

3.1. Управителни права

3.1.1. Право на глас

3.1.2. Право на управление

3.1.3. Право на вето

3.2. Контролни права

3.2.1. Право на информация (право на съдружника да се осведомява за дружествените работи)

3.2.2. Право на достъп до дружествените книжа (право на съдружника да преглежда търговските, дружествените и другите книжа на СД)

3.2.3. Право на съдружника да иска обяснения от управителите относно техните действия, взетите решения и сключените сделки

3.3. Защитни права

3.3.1. Право на защита на членството и на отделните членствени права, когато бъдат нарушени от органи на дружеството

3.3.2. Право да се иска отмяна на решенията на общността на съдружниците

3.3.3. Права на малцинството

3.3.4. Право да се иска оттегляне на управлението или на представителството на съдружник или на трето лице

4. Имуществени задължения на съдружниците

4.1. Задължение за вноска

4.2. Задължение за допълнителни вноски

4.3. Допълнителни имуществени задължения

5. Неимуществени задължения на съдружниците

5.1. Задължение за лоялност

5.2. Задължение за оказване на съдействие

§ 3. Отношения между съдружниците, свързани с разпределението на загубите

§ 4. Прекратяване на членство в СД

1. Постановка на въпроса

2. Основания за прекратяване на членството

2.1. Прекратяване на членство чрез едностранно волеизявление на съдружник

2.2. Поставяне под ограничено запрещение на съдружник – физическо лице

2.3. Смърт, респективно поставяне под пълно запрещение на съдружник – физическо лице

2.4. Прекратяване на съдружник – юридическо лице

2.5. Изключване на съдружник

2.5.1. Законови основания за изключване на съдружник в СД

2.5.2. Договорни основания за изключване

2.5.3. Процедура по изключване

2.6. Прекратяване на членството вследствие направено от частен кредитор на съдружник искане за прекратяване на СД – чл. 96, ал. 2 ТЗ

2.7. Прекратяване на членство при обявяване на съдружник в несъстоятелност

3. Последици от прекратяване на членството

3.1. Неимуществени последици

3.2. Имуществени последици

Глава III. Отношения с трети лица

§ 1. Представителство на СД

1. Същност на представителството на СД

2. Обем на представителната власт на съдружника

3. Отговорност на представителите

4. Прекратяване на представителната власт на съдружника

4.1. Основания за прекратяване

4.1.1. Прекратяване на членство

4.1.2. Прекратяване на СД

4.1.3. Съгласие на съдружниците

4.1.4. Поставяне под ограничено запрещение

4.1.5. Отнемане на представителна власт

4.2. Последици от прекратяването на представителните правомощия

5. Съдружникът като трето лице

§ 2. Отговорност спрямо трети лица

1. Обща характеристика

2. Аспекти на отговорността

2.1. Солидарност между съдружника и СД

2.2. Солидарност в отношенията между съдружниците

3. Ограничаване на отговорността

4. Особености на отговорността

5. Възражения, противопоставими на третите лица

Глава IV. Прекратяване и ликвидация на СД

§ 1. Прекратяване на СД

1. Понятие за прекратяване

2. Прекратяване на СД с ликвидация

2.1. Законоустановени прекратителни основания

2.1.1. Решение на съдружниците

2.1.2. Смърт, респективно поставяне под пълно запрещение на съдружник – физическо лице, или прекратяване на съдружник – юридическо лице

2.1.3. Едностранно волеизявление на съдружник

2.1.4. Решение на съда

2.1.5. Прекратяване на СД по искане на синдик при несъстоятелност на съдружник

2.2. Договорни прекратителни основания

2.2.1. Изтичане на срок

2.2.2. Прекратително условие

2.2.3. Поставяне под ограничено запрещение на съдружник – физическо лице

2.3. Конкуренция на прекратителни основания

2.4. Продължаване на дружеството

3. Прекратяване на СД, последвано от несъстоятелност

4. Прекратяване на СД, последвано от универсално правоприемство

4.1. Преобразуване на СД чрез вливане, сливане и разделяне

4.2. Преобразуване на СД чрез промяна в правната му форма

§ 2. Ликвидация на СД

1. Същност на ликвидацията

2. Назначаване на ликвидатори

2.1. По решение на съдружниците

2.2. По решение на съда по местоседалището на СД

2.2.1. В хипотезата на чл. 266, ал. 4 ТЗ

2.2.2. В хипотезите на чл. 70, ал. 3; чл. 93, т. 7; чл. 95, чл. 96 ТЗ във връзка с чл. 398б, ал. 2 ГПК

3. Статут и правомощия на ликвидаторите

4. Задължения на ликвидаторите

5. Прекратяване на правомощията на ликвидаторите

5.1. Решение на съдружниците

5.2. Решение на съда

5.3. Искане на ликвидаторите

5.4. Смърт, респективно поставяне под запрещение

5.5. Прекратяване на ликвидационното производство в хипотезите на чл. 272а ТЗ и чл. 274 ТЗ

5.6. Заличаване на СД от търговския регистър

6. Разпределение на ликвидационното имущество

7. Защита на кредиторите

8. Приключване на ликвидацията

9. Прекъсване на ликвидацията

9.1. Когато СД в ликвидация изпадне в неплатежоспособност и бъде обявено в несъстоятелност съгласно чл. 611, ал. 3 ТЗ

9.2. Когато общността на съдружниците вземе решение за продължаване на СД съгласно чл. 274 ТЗ

9.3. Когато дружеството в ликвидация се преобразува съгласно чл. 261а ТЗ

§ 3. Погасителна давност за исковете срещу съдружниците в СД