-10% ново

Семеен кодекс

Сборник нормативни актове по семейно и наследствено право
2 03 С02
8. актуализирано издание
към 22 май 2024 г.

 

ISBN: 978-619-226-276-1
  • Издателство:
  • Корица:
    мека
  • Страници:
    360
  • Година на издаване:
    2024
11,25 лв.
12,50 лв.
+

Сборникът включва Семейния кодекс от 2009 г., който е в сила от 1 октомври 2009 г.

Поместени са и Законът за закрила на детето и Законът за защита от домашното насилие, които допълват уредбата относно родителската отговорност, мерките за закрила на децата и мерките за защита от домашното насилие.

Включен е Законът за наследството, както и извлечения от отменени нормативни актове, които са от значение за уредбата на наследяването и за изследване на имуществените отношения.

В сборника са поместени и част от подзаконовите актове по прилагането на новия Семеен кодекс – Наредба № 11 за реда за водене, съхраняване и достъп до регистъра на имуществените отношения на съпрузите, Наредбата за определяне на реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка и извлечение от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията в частта й за таксите по СК. Информация за останалите актове по прилагането на Семейния кодекс се съдържа в анотиращите бележки.

В края на сборника са включени постановления и тълкувателни решения на ВС и ВКС по Семейния кодекс и Закона за наследството.

Книгата е съставена по начин, който в най-голяма степен да улесни читателя при търсенето на релевантната правна уредба. Включени са сравнителни таблици, с които се намират съответстващите си разпоредби на СК/2009 г. и СК/85 г.

Текстовете са анотирани с препращания към разпоредби, включени в сборника, към решения на Конституционния съд и към други нормативни актове.

1. Семеен кодекс от 2009 г.

2. Закон за лицата и семейството

3. Закон за закрила на детето

4. Закон за защита от домашното насилие

5. Закон за наследството

6. Наредба № 11 от 16.09.2009 г. за реда за водене, съхраняване и достъп до регистъра на имуществените отношения на съпрузите

7. Тарифа за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията (извлечение)

8. Наредба за определяне на реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка

9. Извлечения

9.1. Семеен кодекс от 1985 г. [имуществени отношения между съпрузите, осиновяване]
9.2. Семеен кодекс от 1968 г. [имуществени отношения между съпрузите, осиновяване]
9.3. Закон за лицата и семейството (редакция, приложима до 22 май 1968 г.) [имуществени отношения между съпрузите, осиновяване]
9.4. Закон за извънбрачните деца и за осиновяването от 1940 г. [осиновяване]

10. Съдебна практика – постановления и тълкувателни решения на ВС и ВКС

І. По Семейния кодекс
ІІ. По Закона за наследството

11. Сравнителни таблици

І. От СК/2009 г. към СК/85 г.
ІІ. От СК/85 г. към СК/2009 г.

Справочник на актовете, с които са изменяни Семейният кодекс и Законът за наследството