Семейно право. Книга първа

Трето основно преработено и допълнено издание

ISBN: 978-954-638-165-1
25,00 лв.
+

Трето основно преработено и допълнено издание на учебника по семейно право, съобразено с новия Семеен кодекс от 2009 г., под редакцията на проф. д-р Методи Марков.

Съкращения
Предговор към третото преработено и допълнено издание
Предговор към второто издание
Общи положения

Понятие за семейното право на РБСемейно право, семейни отношения, семейство

Семейно право и семейни отношения

Семейство

Настойничеството и попечителството - предмет на семейния кодекс

Място на семейното право в системата на българското право

Семейно право и гражданско право

Семейно право и другите клонове на правото

Семейното право като правен клон, като наука и като учебна дисциплина

Принципи и цели на семейното право на РБ

Понятие за принципи

Отделни принципи

Закрила от държавата и обществото на брака и на семейството

Равенство на мъжа и жената

Доброволност на брачния съюз

Особена закрила на децата

Равенство на родените в брака, извън брака и осиновените деца

Зачитане на личността в семейството

Уважение, грижа и подкрепа между членовете на семейството

Принципи вън от прокламираните

Цели на семейното право

Функции на семейството

Развитие на българското семейно право

Общо очертаване на развитието

Нормативни актове - хронологически

Граждански закони, уреждащи отделни материи на семейното право

Екзархийски устав и други религиозни източници

Наредба закон за изравняване правата на лицата от двата пола

Наредба закон за брака

Наредба закон за узаконяване на фактическите брачни отношения

Конституция от 1947 г.

Закон за лицата и семейството

Семеен кодекс от 1968 г.

Конституция от 1971 г.

Семеен кодекс от 1985 г.

Конституция от 1991 г.

Изменения и допълнения на Семейния кодекс от 1985 г.

Закон за закрила на детето

Семеен кодекс от 2009 г.

Източници и система на семейното право на РБ

Източници

Система

Сключване на брак

Понятие за брака

Определение

Правна същност

Форма на брака и ред на сключването муФорма на брака

Граждански брак

Религиозен обред

Ред за сключване на брака

Компетентен орган

Съгласие

Начин и място

Документи, които представят встъпващите в брак

Свидетели

Момент на сключване на брака

Фамилно име

Въпросът за годежа

Условия за встъпване в бракБрачно пълнолетие

Особености

Брак преди пълнолетието

Дееспособност на непълнолетния съпруг

Еднобрачие

Наличие на друг брак

Липсва на друг брак

Болест

Видове болести

Пълно запрещение и болест, обосноваваща пълно запрещение

Опасна болест

Родство

Законодателните колебания

Мащаб на забраната

Осиновяване

Въпросът за сватовството

Отношения между съпрузите

Обща характеристика

Понятие и принципи

Обезпечаване благополучието на семейството

Способи, средства, разпределение

Грижи за децата

Лични отношения

Своеобразие

Взаимност между съпрузите

Някои отделни отношения

Фамилно име (препращане)

Избор на местожителство

Свобода на развитие на личността, избор и упражняване на професия

Имуществени отношения - видове режимиОсобености и развитие на уредбата

Развитие на уредбата

Пренормиране на заварените отношения

Видове режими

Избор на режим и промяна на избрания режим

Отразяване на режима в акта за брак и вписване в регистъра на имуществените отношения на съпрузите

Законов режим на общностПонятие, предпоставки за възникване и същност

Качеството "съпруг" - условие на общността

Предмет - вещни права

Придобиване по време на брака

Съвместният принос - основа на общността

Имуществена общност и титулярство

Същност на съпружеската имуществена общност

Лични (индивидуални) имущества на съпруга

Понятие, видове и основания за уреждане на личното притежание

Права върху обекти, които не се включват в общността

Предбрачни имущества

Вещни права, признати за лични поради липса само на пряк принос (чл. 22, ал. 1 СК)

Правата върху определени вещи с оглед на предназначението им (чл. 22, ал. 2 СК)

Вещните права, придобити от съпруг - едноличен търговец, за упражняване на търговската му дейност и включени в неговото предприятие (чл. 22, ал. 3 СК)

Преобразуване (трансформация) на лично имущество

Включване на вещи в предприятието на съпруга - едноличен търговец (чл. 27 ЗДДФЛ)

Управление и разпореждане с общи и с лични имущества

Понятие за управление и разпореждане

Управление на общи имущества

Разпореждане с общи имущества

Разпореждане с лични имущества

Разходи и задължения за семейството

Разходи за семейството

Задължения на съпрузите

Прекратяване на съпружеската имуществена общност

Прекратяване на имуществената общност при прекратяване на брака

Прекратяване на имуществената общност през време на брака поради важни причини

Прекратяване на имуществената общност при принудително изпълнение

Прекратяване на имуществената общност по съгласие на съпрузите

Прекратяване на имуществената общност при включване на вещ в предприятието на съпруга - едноличен търговец

Дялове при прекратяване на съпружеската имуществена общност

По-голям дял поради значително по-голям принос

По-голям дял поради особени затруднения при отглеждането и възпитанието на децата

По-голям дял чрез получаване на обслужващите децата вещи

По-голям дял на няколко основания

Получаване на част от личното имущество на другия съпруг

Обекти

Предпоставки

Приложимост

Характер и упражняване на правата

Последици

Смърт и съпружеска имуществена общност

Наследяване от съпруг на имуществена общност - проблемът

Наследяване от съпруг на имуществена общност при СК от 1968 г.

Наследяване от съпруг на имуществена общност при СК от 1985 г. и при действащия СК

Наследяване от съпруг при отказ от наследство, извършен от децата

Законов режим на разделностПонятие

Принцип на разделност

Избор на режим на разделност

Отношения между съпрузите и с трети лица при режим на разделност

Общото правило

Разходи и задължения за семейството

Договори с трети лица

Договори между съпрузите

Право на част от стойността на придобитото от другия съпруг

Понятие и приложно поле

Предпоставки

Характер и упражняване на правото

Договорен режимПонятие

Необходимост от създаването на уредба на брачния договор

Определение

Характеристика на договора

Отграничения

Сключване на брачен договор

Кога може да се сключи брачен договор

Страни по договора

Предмет на договора

Форма на договора

Недействителност на договора

Действие на договора

Начален момент

Защита на третите лица

Изпълнение и неизпълнение на задълженията по договора

Изменение и прекратяване на договора

Изменение на брачния договор

Прекратяване и разваляне на договора

Прекратяване на брака

Понятие и основания

Прекратяване на брака поради смърт

Действителна смърт

Обявяване на смърт

Унищожаване на бракаОбща характеристика

Терминът

Видове нарушения при сключване на брака и значението им за неговата действителност

Режим

Действие на унищожаемия брак

Предявяване на унищожаемостта и саниране на брака

Предявяване на унищожаемостта след смъртта на съпруг

Основания

Непълнолетие

Двубрачие

Болест и пълно запрещение

Родство

Осиновяване

Заплашване

Въпросът за грешката и измамата

Действие на унищожаването на брака

Действие за в бъдеще

Значение на добросъвестността

Развод - общи положенияПонятие

Същност на развода

Стабилност и прекратяване на брака

Допускане на развода (основания за развод)

Развод по исков ред поради разстройство на брака

Понятието "дълбоко и непоправимо разстройство на брака"

Особености на състоянието дълбоко и непоправимо разстройство на брака

Причини за дълбокото и непоправимо разстройство на брака

Вината за дълбокото и непоправимо разстройство на брака

Понятие и развитие на законодателството

Особености на действащата уредба

Произнасяне по вината

Развитие на уредбата

Действащото правило - искане за произнасяне по въпроса за вината

Доказване на вината

Значение на вината

Значение на вината в бракоразводния процес

Значение на вината за последиците на развода

Някои процесуални правила

Уредба

Преклузии

Съединяване на искове

Особености във връзка със страните

Привременни мерки

Споразумение на съпрузите

Особености на бракоразводното решение

Развод по взаимно съгласиеИстория и понятие

История

Понятие

Съгласие

Качества

Годни субекти

Недостатъци

Мотиви

Споразумение

Предмет и утвърждаване

Особености

Съдържание

Пререшаване на въпросите

Продължаване на бракоразводен процес от наследниците

Хипотеза

Легитимирани субекти

Условие и срок

Смърт на ответника

Решение

Последици на развода - уреждане и видове

Уреждане

Видове

Последици на развода между съпрузите от личен характер

Отпадане на личните съпруженски задължения

Възможност за нов брак

Фамилно име

Принципът

Последици на преустановеното носене

Последици на развода между съпрузите от имуществен характерОтпадане на наследяването и на разпорежданията в случай на смърт

Отпадане на взаимното наследяване

Отпадане на разпорежданията в случай на смърт

Отпадане при продължено дело за развод

Отмяна на даренията

Развитие на законодателството

Обект

Условия и ред за отмяна

Действие

Ползване на семейно жилище

Развитие на законодателството

Обект на правилото

Жилищната нужда и задоволяването ѝ

Специални хипотези

Ползване на семейното жилище, върху което права имат и двата съпрузи

Служебно произнасяне

Наемно отношение

Прекратяване на наемното отношение

Последици от развода относно децата - общи положения

Уреждане положението на децата

Децата в предшестващия развода период

Фактическа раздяла

Бракоразводен процес

Адресат на мерките за родителските права

Деца - общи на съпрузите

Деца под родителски грижи

Начин на процедиране

Изслушване

Критерий

Мерките за родителските праваСъдържание на мерките

Местоживеенето на децата

Упражняване на родителските права

Мерки относно упражняването на родителските права

Мерки относно личните отношения между децата и родителите

Издръжка

Настаняване на детето извън семейството

Условия и приемащи субекти

Положение на лицето, при което е настанено детето

Изменение на мерките

Условия

Начин

Изпълнение и преустановяване на действието на решението

Изпълнение

Преустановяване на действието

Литература