2006 г.: Семинар: Актуални проблеми на търговското право и изпълнителния процес

1 и 2 юли 2006 г., София, парк хотел „Витоша“

Борислав Белазелков – съдия във Върховния касационен съд
Александър Кацарски – преподавател по търговско право в СУ „Св. Климент Охридски“
Мариана Обретенова – член на УС на Камарата на частните съдебни изпълнители

Програмата на семинара е съобразeна с изискванията на Наредба № 1 от 6.02.2006 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за частни съдебни изпълнители и със заповедта на министъра на правосъдието за насрочване на изпит на 14 юли 2006 г. Обучението приключва с тренинг за проверка на теоретичните знания и практическите умения – решаване на тест с въпроси, определени от темите за провеждане на изпита за частни съдебни изпълнители. Участниците ще имат възможност да се запознаят с обобщените резултати от теста. Темите на семинара представляват интерес и за всички практикуващи юристи с интереси в областта на търговското право и гражданския процес.

СЪБОТА, 1 юли

8.00–9.00 регистрация на участниците

9.00–10.30 ГПК – Изпълнително производство – обща уредба – лектор г-н Борислав Белазелков

 • актове, подлежащи на изпълнение
 • изпълнителен лист – издаване и оспорване
 • изпълнение – започване, спиране, прекратяване
 • обжалване действията на съдебния изпълнител
 • защита по исков ред

10.30–11.00 кафе пауза

11.00–12.00 Изпълнение на парични и непарични вземания – лектор г-н Борислав Белазелков

 • изпълнение на парични вземания
  — върху движими вещи
  — върху недвижими вещи
  — върху вещи – съпружеска имуществена общност
  — върху вземания на длъжника
  — присъединяване на взискатели
  — разпределение на събрани суми
 • изпълнение на непарични вземания
  — принудително отнемане на вещи
  — изпълнение на определено действие

12.00–12.30 дискусия

12.30–13.30 обяд в ресторант „Тоскана”

13.30–15.00 Принудително изпълнение по Закона за особените залози – лектор г-н Александър Кацарски

 • обща уредба на извънсъдебното изпълнение
  — започване на изпълнението
  — оспорвания и спорове между кредитори
  — принудителна продажба
  — присъединяване на кредитори и разпределение
 • особени правила при изпълнение върху отделни видове заложено имущество
 • ролята на съдебния изпълнител в изпълнението по ЗОЗ – чл. 35

15.00–15.30 кафе пауза

15.30–16.30 Търговска несъстоятелност – принудително изпълнение, общи положения

 • откриване на производството
 • обезпечителни мерки
 • спиране и прекратяване на изпълнителни производства
 • действия на съдебния изпълнител при несъстоятелност 

 

НЕДЕЛЯ, 2 юли

9.00–10.30 Търговска несъстоятелност. Промените в Търговския закон от май 2006 г. – лектор г-н Александър Кацарски

 • промени в понятието за неплатежоспособността
 • промени в режима на обжалване
 • въздействие на производството върху погасителната давност
 • производството при недостатъчност на актива
 • легитимацията при установителни искове
 • принудителната продажба

10.30–11.00 кафе пауза

11.00–12.00 дискусия

12.00–13.00 обяд в ресторант „Тоскана”

13.00–14.00 Принудително изпълнение при конкуренция – лектор г-н Борислав Белазелков

 • публично изпълнително производство по ДОПК и изпълнително производство по ГПК
 • обезпечени кредитори в публичното изпълнително производство
  принудително изпълнение при несъстоятелност и принудително изпълнение по ГПК

  Частно съдебно изпълнение
 • правоспособност – придобиване, изгубване, възстановяване
 • права и задължения на частния съдебен изпълнител
 • служебен архив
 • помощник-изпълнители и служители
 • отговорност – дисциплинарна, имуществена
 • административен контрол
 • такси и разноски

14.00–14.30 Практически въпроси на частното съдебно изпълнение. Дискусия – лектор г-жа Мариана Обретенова

14.30 тест и дискусия по резултатите от теста