2006 г.: Семинар: Търговско право и граждански процес

5–7 април 2006 г., Трявна, хотел „Сезони“

Александър Кацарски – преподавател по търговско право в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“
Красимир Влахов – съдия в СГС и преподавател в Националния институт на правосъдието
Албена Бонева – съдия във Върховния касационен съд
Емилия Василева – съдия в Софийския апелативен съд

СРЯДА, 5 април

отпътуване от София (паркинга пред Националния стадион „Васил Левски“ в 10.00 часа) – за участниците, ползващи организиран транспорт

13.00–16.00 настаняване и регистрация

16.00–17.30 Материалноправна уредба на запис на заповед и менителница (и в светлината на ТР № 1/2004 г. от 28.12.2005г., ОСТК) – лектор г-н Александър Кацарски  

 • Женевски Закон-модел и Конвенция на УНСИТРАЛ
 • издаване на запис на заповед и менителница (реквизити, бланков ефект)
 • прехвърляне на менителнични ефекти
 • приемане на менителница, плащане и протест
 • поръчителство и посредничество
 • система от преки и обратни вземания и погасителна давност
 • менителнично неоснователно обогатяване
 • приложимо право

17.30–18.00 кафе пауза

18.00–19.00 дискусия

20.00 вечеря

 

ЧЕТВЪРТЪК, 6 април

9.30–11.00 Обезпечително производство – лектор г-н Красимир Влахов

 • обща характеристика
 • подсъдност
 • предпоставки за обезпечение на иска
 • видове обезпечителни мерки
 • замяна на обезпечителни мерки
 • отмяна на обезпечението

11.00–11.30 кафе пауза

11.30–12.30 дискусия

12.30–13.30 обяд

16.00–17.00 Другарство в гражданския процес

 • видове – особености, съпоставка, способи за възникване
 • правоотношения на другарите със съда
 • правоотношения между другарите
 • правоотношения на другарите с насрещните страни и другите участници в процеса
 • практически проблеми

17.00–17.15 кафе пауза

17.15–18.15 Трети лица в гражданския процес – лектор г-жа Албена Бонева

 • встъпване и привличане на трето лице-помагач – прилики и различия
 • правен интерес от встъпване или привличане
 • процедура, действие на решението
 • обратен иск – процесуални предпоставки, решение
 • главно встъпване – предпоставки, последици, решение

18.15–19.15 дискусия по двете теми

20.00 вечеря

 

ПЕТЪК, 7 април

9.30–11.00 Издаване на изпълнителен лист – лектор г-жа Емилия Василева

 • процедура
 • видове несъдебни изпълнителни основания
 • ТР № 1/2004 г. от 28.12.2005г., ОСТК
 • обезсилване
 • издаване на дубликат
 • издаване на „обратен” изпълнителен лист

11.00–11.30 кафе пауза

11.30–12.30 дискусия

12.30–13.30 обяд
отпътуване на участниците