2006 г.: Семинар: Законът за устройство на територията

26–29 септември 2006 г., Приморско, хотел „Магнолиите“

Савин Ковачев – зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството
Милана Кривачка – държавен експерт в дирекция „Правна” към Министерския съвет
Красимир Влахов – съдия в Софийския градски съд, преподавател в Националния институт на правосъдието
Валентина Бакалова – адвокат

ВТОРНИК, 26 септември

отпътуване от София (8.00 часа, паркинга пред Националния стадион „Васил Левски“ – за участниците, ползващи организиран транспорт)

14.00–18.00 настаняване и регистрация на участниците

19.00–21.00 вечеря

 

СРЯДА, 27 септември

закуска

9.30–11.00 Особености при възлагането на обществени поръчки в строителството – лектор г-жа Милана Кривачка

 • обекти
 • видове процедури
 • конкурс за проект
 • състезателен диалог
 • нов ред за обжалване на актове и действия на възложителите

11.00–11.30 кафе пауза

11.30–12.30 дискусия

12.30–13.30 обяд

16.00–17.30 Договорни отношения в строителния процес – лектор г-жа Валентина Бакалова

 • рискове и отговорности на страните по договорите в строително-инвестиционния процес
 • договори за проектиране, строителство и инженеринг, възлагане на консултантски услуги и строителен надзор
 • управление на договорите в строително-инвестиционния процес – добра практика

17.30–18.00 кафе пауза

18.00–19.00 дискусия

20.00–24.00 вечеря

 

ЧЕТВЪРТЪК, 28 септември

закуска

9.30–11.00 Устройство на територията и кадастър – лектор г-жа Валентина Бакалова

 • действие на заварените планове за регулация и застрояване след влизане в сила на кадастралната карта
 • техническо обезпечаване на сделките с недвижими имоти в урбанизираните територии след влизане в сила на кадастралната карта – прилагане на дворищната регулация, отразяване в кадастралната карта на сделките по чл. 15 и чл. 17 ЗУТ
 • поддържане на кадастралните планове до влизане в сила на кадастралната карта (§ 4 ЗКИР)

11.00–11.30 кафе пауза

11.30–12.30 дискусия

12.30–13.30 обяд

16.00–17.30 Актуални вещноправни проблеми – преглед на съдебната практика – лектор г-н Красимир Влахов

 • разпореждане с държавна и общинска собственост
 • промяна на предназначението на земеделски имоти
 • реституция
 • Тълкувателно решение № 6/2006 г. на ОСГК

17.30–18.00 кафе пауза

18.00–19.00 дискусия

20.00–24.00 вечеря

ПЕТЪК, 29 септември

закуска

9.30–11.00 Концесия за строителство – лектор г-н Савин Ковачев

 • обекти и субекти
 • подготвителни действия и процедури
 • концесионен договор
 • обжалване на актове и действия
 • контрол

11.00–11.30 кафе пауза

11.30–12.30 дискусия

12.30–13.30 обяд

13.30 Отпътуване на автобуса за София - за участниците, ползващи организиран транспорт