2012 г.: Семинар: Актуални въпроси на гражданския процес

17–19 октомври 2012 г., София, хотел „Родина“

Светла Цачева, съдия във Върховния касационен съд
Борислав Белазелков, съдия във Върховния касационен съд
Красимир Влахов, зам.-председател на Върховния касационен съд

СРЯДА, 17 октомври 2012 г.

13.00–14.00 регистрация на участниците

14.00–17.30

Процесуални действия на първоинстанционния съд и страните в общия съдебен исков процес, производството по търговски дела и бързото производство

лектор - Борислав Белазелков

 • Срокове за извършване на процесуалните действия от страните
  – процесуални действия във връзка с предмета на доказване
  – процесуални действия във връзка с промяна предмета на делото
 • Служебни задължения на съда – доклад по делото, указания на съда
 • Последици от пропускането на срокове – преклузии, полагане на дължимата грижа за добро водене на делото

15.30–16.00 кафе пауза

ЧЕТВЪРТЪК, 18 октомври 2012 г.

9.30–13.00
Въззивно обжалване
лектор - Красимир Влахов

 • Обжалване при ограничен въззив
  – съдържание на въззивната жалба
  – значение на отговора на въззивната жалба
  – насрещна въззивна жалба
  – допускане на нови доказателства
  – докладване на жалбите и отговорите
  – правомощия на въззивния съд
 • Обжалване при пълен въззив
  – съдържание на частната жалба
  – допускане на нови доказателства
  – правомощия на въззивния съд

11.00–11.30 кафе пауза
13.00–14.00
обяд
14.00–17.30
Касационно обжалване
лектор - Светла Цачева

 •  Обжалване на решенията
  – допустимост на касационното обжалване
  – съдържание на касационната жалба
  – основания за допускане на касационното обжалване
  – касационни основания
  – правомощия на касационния съд при допускане на касационното  обжалване и при разглеждане на касационната жалба
 • Обжалване с частна касационна жалба
  – допускане на нови доказателства
  – правомощия на касационния съд

15.30–16.00 кафе пауза

ПЕТЪК, 19 октомври 2012 г.

9.30–13.00
Принудително изпълнение
лектор Борислав Белазелков

 • Конкуренция при изпълнение върху имущество на длъжника по реда на ГПК, ДОПК, ЗОЗ и Закона за договорите за финансово обезпечение, както и при несъстоятелност
 • Система на принудителното изпълнение
 • Индивидуално и универсално принудително изпълнение
 • Изпълнителни способи за осребряване на имущество
 • Отговорност на съдебния изпълнител за вреди от процесуално незаконосъобразно принудително изпълнение
 • Отговорност на взискателя за вреди от материално незаконосъобразно принудително изпълнение

11.00–11.30 кафе пауза

13.00–13.30
Връчване на удостоверения за участие и закриване на семинара