2012 г.: Семинар: Законът за устройство на територията

3–5 октомври 2012 г., Велинград, гранд хотел „Велинград”

Савин Ковачев, експерт в областта на устройственото планиране и строителството
Валентина Бакалова, адвокат
Стоянка Илова, главен юрисконсулт в дирекция „Правна” на МРРБ
Борислав Белазелков, съдия във Върховния касационен съд

СРЯДА

Отпътуване от София (паркинга пред Националния стадион „Васил Левски“ в 10.30 часа) – за участниците, ползващи организиран транспорт.

13.00–16.00 настаняване и регистрация

16.00–19.00

Обзор на измененията и допълненията в ЗУТ. Актуални въпроси на оспорването на индивидуалните административни актове по ЗУТ

Лектор Савин Ковачев

 • Основни насоки на измененията в ЗУТ
 • Реформата в областта на стратегическото устройствено планиране и на стратегическото планиране на регионалното развитие
 • Определяне и конституиране на заинтересуваните страни в административните и съдебните производства по ЗУТ
 • Оспорване на актовете на ДНСК и на кметовете на общините пред съд с оглед последните промени в ЗУТ. Касационно обжалване

 

17.30–18.00 кафе пауза


18.00–19.00 дискусия по темата

20.00 вечеря


ЧЕТВЪРТЪК

закуска
 

9.30–12.30
Актуални въпроси на устройственото планиране. Действие на общия устройствен план и прилагане на заварените подробни устройствени планове
Лектор Валентина Бакалова

 • Новите моменти в процедурите по възлагане, изработване съобщаване, обществено обсъждане и съгласуване на общите и подробните устройствени планове
 • Условия за промяна на предназначението на земята с цел застрояване
 • Заинтересувани страни в производството по одобряване на ПУП. Групи недвижими имоти, непосредствено засегнати от плана
 • Основания за изменение на действащите подробни устройствени планове
 • Защита на правото на собственост и на ограничените вещни права в производството по одобряване на общи и подробни устройствени планове


11.00–11.30 кафе пауза

11.30–12.30 дискусия по темата

12.30–13.30 обяд

16.30–19.30
Актуални въпроси на инвестиционния процес. Съгласуване и одобряване на инвестиционните проекти. Задължения и отговорност на участниците в инвестиционния процес. Контролни функции по незаконното строителство на общините и на ДНСК
Лектор Стоянка Илова

 • Съгласуване и одобряване на инвестиционните проекти
 • Задължения и отговорност на участниците в инвестиционния процес
 • Обжалване на разрешенията за строеж пред органите на ДНСК
 • Правомощия на общините и на органите на ДНСК по спиране на строителството, въвеждане на строежите в експлоатация и по премахване на незаконни строежи
 • Премахване на незаконни строежи – основания и ред
 • Защита срещу незаконното строителство


18.00–18.30 кафе пауза

18.30–19.30 дискусия по темата

20.00 вечеря

ПЕТЪК

закуска

9.30–12.30
Значение на промените в ЗУТ за упражняване на вещните права и за реализацията на инвестиционните инициативи на заинтересуваните лица
Лектор Борислав Белазелков

 • Административноправен статут на недвижимите имоти по ЗУТ и упражняване на вещните права на собственика. „Строежи” и „недвижими вещи” – сравнение
 • Упражняване на правото на строеж и реализация на разрешението за строеж – сравнение. Тълкувателно решение № 1/2012 г. по т. д. № 1/2011 г., ВКС, ОСГК
 • Съотношение между обема на учреденото право на строеж и предвижданията на действащия ПУП. Учредяване и прехвърляне на правото на строеж и разпоредбата на чл. 181 ЗУТ

Сделки с недвижими имоти без строителни книжа. Права на собственост и ограничени вещни права върху търпими и незаконно изградени сгради и постройки

11.00–11.30 кафе пауза

11.30–12.30 дискусия по темата

Закриване на семинара и връчване на удостоверения за участие

12.30–13.30 обяд

13.45  отпътуване