2012 г.: Семинар: Актуални въпроси на търговското и облигационното право

24–26 октомври 2012 г., София, хотел „Родина“

д-р Таня Бузева, преподавател в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски”
д-р Красимир Митев, преподавател в ЮФ на ПУ „Паисий Хилендарски”
Стефан Стефанов, преподавател в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски”

СРЯДА, 24 октомври 2012 г.

13.00–14.00 регистрация на участниците

14.00–17.30
Капитал на акционерно дружество и дружество с ограничена отговорност
лектор - Таня Бузева

 • Набиране на капитала. Непарични вноски
 • Увеличаване на капитала
 • Едновременно увеличаване и намаляване на капитала 
 • Намаляване на капитала при търговски дружества с държавно участие

15.30–16.00 кафе пауза

ЧЕТВЪРТЪК, 25 октомври 2012 г.

9.30–13.00
Разваляне на договори
лектор – Красимир Митев

 • Съдебно и извънсъдебно разваляне
 • Разваляне по право
 • Процесуални особености на съдебното разваляне
 • Практически трудности при извънсъдебното разваляне и доказателствени проблеми
 • Стопански измерения на развалянето
 • Последици на развалянето между страните по договора
 • Въздействие на развалянето спрямо трети лица

 11.00–11.30 кафе пауза
 13.00–14.00 обяд

14.00–17.30
Начална дата на неплатежоспособността и свръхзадължеността
лектор – Стефан Стефанов

 • Проблеми на правната уредба – практически измерения
 • Видове начални дати
 • Доказване на началната дата
 • Специфични проблеми на началната дата на свръхзадължеността

15.30–16.00 кафе пауза

ПЕТЪК, 26 октомври 2012 г.

9.3013.00
Искове за попълване на масата на несъстоятелността
лектор – Стефан Стефанов

 • Система на исковете за попълване на масата на несъстоятелността
 • Обективно и субективно съединяване на исковете
 • Преферентни искове – приложно поле, фактически състави и възражения срещу исковете
 • Искове, основани на нееквивалентност на престациите
 • Проблеми на Павловия иск в производството по несъстоятелност
 • Защита на ответниците по исковете в производството по предявяване и приемане на вземанията

11.00–11.30 кафе пауза

13.00–13.30
Връчване на удостоверения за участие и закриване на семинара