2013 г.: Семинар: Актуални въпроси на търговското и облигационното право

9–11 октомври 2013 г., София, хотел „Родина“

д-р Таня Бузева, преподавател в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски”
проф. д-р Силви Чернев, председател на АС при БТПП
доц. д-р Кристиан Таков, преподавател в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски”

СРЯДА, 9 октомври 2013 г.


13.00–14.00 регистрация на участниците

14.00–17.30
Правни инструменти за трансфериране на имущество между търговци
Правна същност, провеждане, правни последици. Счетоводни и данъчни особености
лектор – Таня Бузева 
• Прехвърляне на търговско предприятие
• Прехвърляне на сто процента дружествени дялове/акции
• Учредяване на дъщерно дружество с непарична вноска
• Преобразуване чрез отделяне

15.30–16.00 кафе пауза

ЧЕТВЪРТЪК, 10 октомври 2013 г.

9.30–12.30
Актуални въпроси по прилагането на Закона за особените залози
лектор – Силви Чернев
• Обща характеристика и приложно поле
• Права и задължения на страните
• Действие спрямо трети лица
• Особени случаи
• Вписвания в ЦРОЗ – подлежащи на вписване обстоятелства, процедура, обжалване на откази; действие    на вписването
• Изпълнение по реда на ЗОЗ – отграничения от принудителното изпълнение по ГПК и от производството по несъстоятелност
• Критичен преглед на съдебната практика по ЗОЗ

11.00–11.30 кафе пауза

12.30–13.30 обяд


13.30–17.00
Специфични частноправни хипотези – част първа
лектор – Кристиан Таков
I. Проблеми на недействителността
• Хипотези на симулация
• Симулация при многостранни правоотношения
• Заобикаляне на закона – предпоставки, хипотези, въздействие спрямо трети лица
• Служебно съобразяване на нищожността
• Особености на недействителността при отделни видове договори:
- алеаторни
- за алтернативни задължения
- договор за издръжка и гледане
- спогодба
II. Злоупотреба с права – предпоставки, хипотези, правни последици

15.00–15.30 кафе пауза


ПЕТЪК, 11 октомври 2013 г.

9.30–13.00
Специфични частноправни хипотези – част втора
лектор – Кристиан Таков
I. Проблеми на представителната власт
• Конфликт на интереси – особени хипотези и аналогично приложение на позитивната уредба
• Действия във вреда на представлявания
• Прекратяване на преупълномощаването
II. Проблеми на изпълнението и неоснователното обогатяване при многостранни правоотношения
• Солидарност
• Неистинска солидарност
• Обезпечения
• Множество делинквенти

11.00–11.30 кафе пауза

13.00–13.30
Връчване на удостоверения за участие и закриване на семинара