2013 г.: Семинар: Устройство на територията и кадастър

23–25 октомври 2013 г., Трявна, хотел „Калина Палас“

Борислав Белазелков, съдия във Върховния касационен съд
Мария Пирянкова, директор на дирекция „Кадастрална и специализирани карти” в АГКК
Валентина Бакалова, адвокат от Софийската адвокатска колегия

СРЯДА, 23 октомври 2013 г.

10.00 отпътуване от София (паркинга пред Националния стадион „Васил Левски“) – за участниците, ползващи организиран транспорт

13.00–16.00 настаняване и регистрация

16.00–19.00
Първи модул
лектори – Мария Пирянкова и Валентина Бакалова
• Кадастърът – информационна и техническа основа за изработване на подробни устройствени планове и на инвестиционни проекти
• Актуални проблеми при създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри и специализираните карти – отразяване на дворищнорегулационните планове по ЗТСУ (отм.), земи по § 4 ПЗР ЗСПЗЗ, контактни зони, изработване и поддържане на КККР въз основа на картата на възстановената собственост
• Производства по изработване и одобряване на подробни устройствени планове по ЗУТ и на КККР по ЗКИР – взаимодействие и обусловеност

17.30–18.00 кафе пауза

18.00–19.00 дискусия по темата

20.00 вечеря

 

ЧЕТВЪРТЪК, 24 октомври 2013 г.

закуска

9.30–12.30
Втори модул
лектор – Борислав Белазелков
• Сервитути и ограничения на собствеността за благоустройствени цели – сравнение. Предназначение на публичната собственост
• Правната уредба на сервитутите по ЗУТ. Сравнение с правата на експлоатационните дружества по Закона за енергетиката и по Закона за електронните съобщения
• Тълкувателно решение № 7/2012 г. по тълк. д. № 7/2012 г., ВКС, ОСГТК

11.00–11.30 кафе пауза

11.30–12.30 дискусия по темата

12.30–13.30 обяд

16.30–19.30
Трети модул
лектори – Борислав Белазелков, Валентина Бакалова
• Изработване на подробен устройствен план за неурегулирани територии и изменение на действащ подробен устройствен план – осигуряване на баланс между обществения и частния интерес
• Промяна на предназначението на поземлените имоти чрез устройствен план – практическо значение за облагането с данъци по ЗМДТ и за прилагането на ЗДДС
• Принципи на административния процес при провеждане на съгласувателните процедури по ЗООС и по Закона за културното наследство в производствата по одобряване на подробни устройствени планове и техните изменения. Прилагане на Орхуската конвенция
• Оперативна самостоятелност при одобряване на подробни устройствени планове и техните изменения – правна рамка и практика на Европейския съд по правата на човека

18.00–18.30 кафе пауза

18.30–19.30 дискусия по темата

20.00 вечеря


ПЕТЪК, 25 октомври 2013 г.

закуска

9.30–11.00
Четвърти модул
лектор – Валентина Бакалова
• Административен контрол по устройство на територията и строителството
• Основни принципи при осъществяване на дейността на контролните органи на ДНСК и на общините за недопускане и отстраняване на незаконно строителство
• Осъществяване на контролни функции – служебно и по инициатива на заинтересовани лица
• Спазване на принципа на съразмерност при издаване на заповеди за спиране на строителството, за забрана за ползване и за премахване на незаконни строежи

11.00–11.30 кафе пауза

11.30–12.30
Заключителна дискусия с участието на лекторите

 Връчване на удостоверения за участие и закриване на семинара