2005 г.: Семинар: Търговска несъстоятелност

5 и 6 ноември / 19 и 20 ноември 2005 г., София, парк хотел „Москва“

Александър Кацарски – преподавател по търговско право в СУ „Св. Климент Охридски“
Костадинка Недкова – съдия в Софийския градски съд
Здравка Първанова – съдия в Софийския градски съд

СЪБОТА, 5 ноември / 19 ноември

8.30–9.00 регистрация

9.00–10.00 Обща характеристика на търговската несъстоятелност. Откриване на производството по несъстоятелност – лектор г-н Александър Кацарски

 • правна уредба, същност, цели и функции, фази на производството
 • предпоставки за откриване на производство по несъстоятелност, видове решения по молбата за откриване на производство по несъстоятелност, действие на обявителното решение

10.00–11.00 Синдик. Особености на статута на синдика – лектори г-жа Костадинка Недкова и г-жа Здравка Първанова –

 • видове синдици
 • изисквания към лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици
 • назначаване и освобождаване на синдика
 • правомощия на синдика
 • отговорност на синдика
 • възнаграждение на синдика
 • отчетност
 • контрол върху дейността на синдика

11.00–11.30 кафе пауза

11.30–12.30 Събрание на кредиторите. Комитет на кредиторите – лектор г-жа Костадинка Недкова

 • особености на събранието на кредиторите като орган на несъстоятелността
 • видове събрания на кредиторите
 • състав, свикване и вземане на решения
 • правомощия
 • контрол върху решенията на събранието на кредиторите
 • обща характеристика на комитета на кредиторите
 • състав и правомощия на комитета на кредиторите

12.30–13.30 обяд

13.30–15.30 Маса на несъстоятелността – лектор г-н Александър Кацарски

 • понятие и обхват
 • попълване на масата на несъстоятелността
 • нищожност на действия и сделки
 • отменителни искове
 • обезпечителни мерки

15.30–16.00 кафе пауза

16.00–17.00 Предявяване и приемане вземанията на кредиторите – лектор г-н Александър Кацарски

 • обща характеристика на процедурата
 • срокове за предявяване на вземанията
 • списъци, съставяни от синдика
 • процедура по оспорване на списъците, съставени
  от синдика
 • установителен иск

17.00–18.00 Приключване на производството по несъстоятелност. Възобновяване на производството по несъстоятелност – лектор г-жа Здравка Първанова

 • предпоставки за приключване на производството по несъстоятелност
 • заключително събрание на кредиторите
 • действие на решението на приключване на производството по несъстоятелност
 • условия за възобновяване на производството по несъстоятелност
 • действие на възобновяването

 

НЕДЕЛЯ, 6 ноември / 20 ноември

9.00–10.30 Обявяване в несъстоятелност. Осребряване. Разпределение на осребреното имущество – лектори г-жа Костадинка Недкова и г-жа Здравка Първанова

 • предпоставки за обявяване в несъстоятелност
 • съдържание на решението за обявяване в несъстоятелност
 • действие и последици от решението за обявяване в несъстоятелност
 • осребряване чрез публична продажба – ред, срокове, възлагателно постановление
 • продажба при особени случаи
 • условия за пристъпване към разпределение
 • ред на вземанията
 • сметка за разпределение – съставяне, оспорване, одобряване и изпълнение

10.30–11.00 кафе пауза

11.00–12.00 Оздравяване на предприятието на длъжника – лектор г-н Александър Кацарски

 • обща характеристика на оздравителното производство
 • срок за предлагане на план за оздравяване
 • активно легитимирани лица за предлагането на оздравителен план
 • допускане на плана до разглеждане от събранието на кредиторите
 • приемане, утвърждаване и характер на оздравителния план
 • действие на оздравителния план
 • надзорен орган
 • възобновяване на производството по несъстоятелност поради неизпълнение на оздравителния план

12.00–13.00 Извънсъдебно споразумение. Възстановяване правата на несъстоятелния длъжник – лектор г-н Александър Кацарски

 • условия за допустимост на извънсъдебно споразумение
 • форма
 • съдържание и действие на извънсъдебното споразумение
 • възобновяване на производството поради неизпълнение на задълженията по извънсъдебното споразумение
 • предпоставки за възстановяване правата на длъжника
 • производство за възстановяване
 • действие на възстановяването на правата на длъжника

13.00–14.00 обяд

14.00–15.00 Тренинг за проверка на теоретичните знания и практическите умения – решаване на тест

15.00–15.45 кафе пауза

15.45–16.30 Дискусия по резултатите от теста