2005 г.: Семинар: Законът за устройство на територията

9–11 ноември / 23–25 ноември 2005 г., Велинград, спа хотел „Двореца“

Валентина Бакалова – адвокат
инж. Георги Даракчиев – директор на дирекция „Строителство” в ДНСК
Савин Ковачев – зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството

СРЯДА, 9 ноември / 23 ноември

отпътуване от София (паркинга пред Националния стадион „Васил Левски“ в 10.00 часа) – за участниците, ползващи организиран транспорт

13.00–16.00 настаняване и регистрация

16.00–17.30 Правен режим на сервитутите – лектор Валентина Бакалова

 • правна същност, учредяване, обем и съдържание на правата
 • сравнение с ограниченията на собствеността за благоустройствени цели
 • сервитути по ЗУТ

17.30–18.00 кафе пауза

18.00–19.00 дискусия по темата

20.00 вечеря

 

ЧЕТВЪРТЪК, 10 ноември / 24 ноември

закуска

9.30–11.30 Особености при издаването на разрешение за строеж на обекти на техническата инфраструктура. Изграждане на обекти на техническата инфраструктура върху земя – общинска собственост – лектор Валентина Бакалова

 • органи и процедури
 • съобщаване на разрешението за строеж на заинтересуваните лица
 • сравнение с кръга на заинтересуваните лица по чл. 131 ЗУТ
 • нормативни разрешения в наредбите по чл. 8, ал. 2 от Закона за общинската собственост

11.30–12.00 кафе пауза

12.00–13.00 дискусия по темата

13.00–14.00 обяд

16.00–17.30 Въвеждане на обекти в експлоатация – лектор инж. Георги Даракчиев

 • категоризация на строежите
 • регистрационен и разрешителен режим за въвеждане в експлоатация на строежите
 • действия на органите на общинската администрация
 • действия на строителния надзор
 • действия на органите на строителния контрол
 • въвеждане в експлоатация на обекти на техническата инфраструктура – особености
 • указателни писма на МРРБ

17.30–18.00 кафе пауза

18.00–19.00 дискусия по темата

20.00 вечеря

ПЕТЪК, 11 ноември / 25 ноември

закуска

9.30–10.30 Вещноправни проблеми на благоустройството – лектор Савин Ковачев 

 • право на строеж, надстрояване, пристрояване, строеж в съсобствен имот
 • сделки с имоти и ограничени вещни права – благоустройствени изисквания към обектите на правото на собственост, ограничения
 • право на прокарване на отклонения
 • сервитути по специални закони – Закон за енергетиката, Закон за далекосъобщенията

10.30–11.00 кафе пауза

11.00–12.00 Незаконно строителство и търпими строежи – лектор Савин Ковачев

 • функции и правомощия на ДНСК
 • функции и правомощия на общинската администрация
 • търпими строежи – видове, производства
 • съдебен контрол на актовете на ДНСК и на общинската администрация

12.00–13.00 дискусия по двете теми

13.00–14.00 обяд

отпътуване