-10%

Следприватизационният контрол

ISBN: 954-730-147-0
4,41 лв.
4,90 лв.
+

В книгата авторът отговоря на по-важните въпроси, свързани с последиците от приватизацията на държавни и общински предприятия и обособени части, правомощията на приватизационните органи в следприватизационния период и възможностите на купувачите за защита срещу незаконосъобразни действия на тези органи. Изданието е предназначено както за заетите с функцията по контрола, така и за купувачите на държавни или общински предприятия, дялове или акции, обособени части и незавършени обекти на строителството по реда на отменения ЗППДОП и ЗПСК, и за всички юристи, занимаващи се с проблемите на приватизацията.

I. Следприватизационният контрол – същност. Терминологични бележки

II. Правна уредба ледприватизационния контрол

III. Сравнителноправна уредба на следприватизационния контрол

IV. Субекти, осъществяващи следприватизационния контрол

V. Принципът за забрана на предоговарянето на задължения по приватизационния договор и отношението му към следприватизационния контрол

VI. Правото на следприватизационен контрол – субективно право на продавача по приватизационната сделка. Особености

VI.1. Право на следприватизационен контрол – дефиниция

VII. Следприватизационният контрол – същност и основание

VIII. Видове следприватизационен контрол

IХ. Контрол за наличието или отсъствието на обстоятелства у купувача, с които законът свързва възникването, упражняването или прекратяването на нормативно установена привилегия

Х. За нормативните изисквания към купувачите, ползващи привилегията за разсрочено плащане на цената

ХI. Актовете по следприватизационния контрол – характер

ХII. Предели на следприватизационния контрол

ХIII. Защита срещу актове и действия по следприватизационния контрол

ХIV. Някои основни задължения на купувача по приватизационния договор

ХV. Способи за изпълнение на задълженията на купувача по приватизационния договор и доказване на изпълнението

ХVI. Последици от следприватизационния контрол

ХVI.1. Претендиране на уговорените неустойки за неизпълнение

ХVI.2. Претендиране на обезщетение за неизпълнението

ХVI.3. Разваляне и отказване от приватизационния договор

ХVI.4. Последици от развалянето на приватизационния договор

ХVII. Последици от неизпълнението на приватизационния договор в случаите на ликвидация или несъстоятелност на купувача

ХVIII. Защита на купувача срещу действията на продавача във връзка с изпълнението на договора

Приложение: Закон за приватизация и следприватизационен контрол