Специални разузнавателни средства и служби за сигурност

ISBN: 978-954-28-4429-7
20,00 лв.
+

Монографията на Огнян Стоичков може да служи като своеобразен наръчник на всички органи, които имат отношение към искането, използването и прилагането на специални разузнавателни средства, но с това достойнствата ѝ не се изчерпват. В нея са систематизирани уместни предложения, включително за промени в законодателството, които не просто са почерпени от практиката на службите за сигурност, но и са пречупени през значителния опит на колегата Стоичков като част от органа, контролиращ прилагането на СРС. Този негов професионален опит е обусловил и един друг специфичен подход при анализа – не просто да се търси оптимизацията на дейностите, свързани със СРС, но и те да бъдат осъществени при максимално съблюдаване на правата на гражданите.

Проф. Борис Велчев, д.ю.н.

За Автора

Огнян Стоичков -

Огнян Стоичков е магистър по право от Юридическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“ (1992 г.). Доктор по национална сигурност – ВА „Г. С. Раковски“. През 1993 г. е младши съдия в Софийски градски съд. От 1994 г. до момента е адвокат от Софийска адвокатска колегия. Бил е председател на Комисията по образование и наука в 41-то Народно събрание (2009–2013 г.). Преподава в Националния институт на правосъдието и във Военна академия. Член на Националното бюро за контрол на специални разузнавателни средства (от 2013 г. до момента).