-10%

Субективно право и субективни трудови права

ISBN: 978-619-226-034-7
19,80 лв.
22,00 лв.
+

Книгата е посветена на един от ключовите въпроси на правото – субективното право и субективните права. Те са винаги желани и афиширани, но невинаги постижими и гарантирани.

Книгата се състои от две части. Първата част е посветена на общото учение за субективното право – от неговия зародиш в римскоправната акция, от която след хилядолетна еволюция през ХІХ век се извежда и обособява  субективното право. Оттогава насам субективните права неудържимо се  развиват и проникват в цялото обективно право, включително и в публичното.Това са: правото на гражданите на собственост, на наследяване, на облигационни права, на духовна изява като творци, на участие в държавните  дела и т.н. Втората част е посветена на субективните трудови права.Тя започва с изграждането на общото понятие за субективно трудово право и продължава с видовете индивидуални и колективни субективни трудови права на работника и на работодателя: на труд, справедливо възнаграждение; управление на трудовия процес, уволнение; сдружаване, участие в тристранно сътрудничество, колективно преговаряне и др. В книгата е проучена и анализирана  богата съдебна практика на Върховния касационен съд.  

Субектите  на субективни права трябва да водят борба за своите права: за благото, което им носят, и за човешкото достойнство, което утвърждават.

Книгата е предназначена  за съдии, адвокати, работодатели, синдикалисти, научни работници и студенти по право, както  и за всички, които се интересуват от субективните си права и тяхната защита.


Васил Мръчков – Професор по трудово и осигурително право. Доктор на юридическите науки. Автор на научни трудове в областта на трудовото, осигурителното и международното трудово право.

ЧАСТ ПЪРВА
СУБЕКТИВНО ПРАВО

Глава първа. ВЪВЕДЕНИЕ

§ 1. Предмет и система на изследването

§ 2. Исторически корени на субективното право

§ 3. Субективиране на правото

§ 4. Субективните права пред изпитание

Глава втора. СУБЕКТИВНОТО ПРАВО В БЪЛГАРСКАТА ПРАВНА СИСТЕМА

§ 5. Субекти на субективните права

§ 6. Понятие и съдържание на субективното право

§ 7. Разграничение на субективното право от близки правни явления

§ 8. Видове субективни права

§ 9. Правоотношение, субективно право и правно задължение

ЧАСТ ВТОРА
СУБЕКТИВНИ ТРУДОВИ ПРАВА

Глава трета. ТРУДОВИТЕ ПРАВА – САМОСТОЯТЕЛНА ГРУПА СУБЕКТИВНИ ПРАВА

§ 10. Субективно трудово право – понятие и видове

§ 11. Субективни трудови права и правни възможности

Глава четвърта. ИНДИВИДУАЛНИ СУБЕКТИВНИ ТРУДОВИ ПРАВА

§ 12. Конституционното право на труд на гражданите

§ 13. Субективни права при постъпване на работа

§ 14. Право на определено работно време

§ 15. Право на почивка

§ 16. Право на отпуск

§ 17. Право на трудово възнаграждение

§ 18. Право на здравословни и безопасни условия на труд

§ 19. Право на работника или служителя да откаже изпълнението на възложената работа

§ 20. Право на едностранно прекратяване на трудовия договор от работника или служителя

§ 21. Право да организира и ръководи трудовия процес

§ 22. Право на издаване на вътрешни актове в предприятието

§ 23. Право на едностранно изменение на индивидуалното трудово правоотношение  

§ 24. Право на уволнение

§ 25. Право на подбор

§ 26. Право на дисциплинарно наказване

§ 27. Право на преценка при ползването на субективни права и правни възможности
на работника или служителя

Глава пета. КОЛЕКТИВНИ СУБЕКТИВНИ ТРУДОВИ ПРАВА

§ 28. Двоякият смисъл на колективното трудово право

§ 29. Право на участие на работниците и служителите в управлението на предприятието

§ 30. Право на информиране и консултиране на работниците и служителите

§ 31. Право на синдикално сдружаване

§ 32. Право на участие на синдикалните организации в тристранното сътрудничество

§ 33. Право на колективно преговаряне

§ 34. Правото на участие в доброволното уреждане на колективните трудови спорове

§ 35. Право на стачка

§ 36. Право на работодателско сдружаване

§ 37. Право на участие в тристранното сътрудничество

§ 38. Право на участие в доброволното уреждане на колективните трудови спорове

Заключение