-10%

Съвременно право 2/2022

6,30 лв.
7,00 лв.
+

СТАТИИ

Илиян Байчев – Изискването за неотложност в процедурите по постановяване на временни мерки пред Съда на Европейския съюз

ДИСКУСИИ

Венцислав Л. Петров – Противоконституционен ли е § 5 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Семейния кодекс, обнародван в ДВ, бр. 103 от 4.12.2020 г.?

Симеон Гройсман – Относно искането на омбудсмана за установяване на противоконституционност на § 5 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Семейния кодекс

ПРЕГЛЕД НА СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА

Наталия Андреева – Допустимо ли е изключен съдружник в ООД да не може да обжалва последващо решение за освобождаването му като управител

130 ГОДИНИ ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Тихомир Рачев – Сто и тридесет години – началото

МЛАДИ АВТОРИ

Георги Стоев – Съотношение между исковете за защита на съсобственика срещу нарушаване или отнемане на владението върху общата вещ от друг съсобственик

АВТОРИТЕ В БРОЯ