-20%

Прекратяване на договора

второ издание

ISBN: 978-619-226-271-6
23,20 лв.
29,00 лв.
+

В годините след първото издание на книгата проблематиката относно прекратяването на договора не загуби своята актуалност. Напротив, пандемията от COVID-19, енергийната криза в Европа, продължителните военни конфликти поставят на изпитание договорните правоотношения. Нерядко значителната промяна във външните условия налага изменение, а понякога и прекратяване на договора.

В книгата прекратяването на договора е анализирано в различните му разновидности. Разгледани са прекратяването на договора по взаимно съгласие, новацията, опрощаването, прекратителното условие и срок. Значително внимание е отделено на законово и договорно уредените случаи на едностранното прекратяване на договора. Различните видове договори, за които законът предвижда възможност за едностранно прекратяване, са групирани според признаците, които обосновават тази възможност и водят до специфични особености при прекратяването им и последиците от това. По-обстойно са разгледани отметнината, развалянето на двустранните договори, задатъкът, прекратяването на договора при непреодолима сила и при стопанска непоносимост.

Особено внимание е отделено на правните последици от прекратяването на договора в различните хипотези. В книгата е търсен баланс между теоретичното осмисляне на разгледаните правни явления и практическото приложение на постигнатите резултати.


Захари Торманов е доктор по право, доцент по търговско и гражданско право в ЮФ на УНСС, декан на факултета през 2019-2023 г., адвокат. Автор е на книгите „Договорът. Практическо ръководство за търговски и граждански договори“, „Едноличен търговец“, „Договорът в строителството и сделките с недвижими имоти“, „Договорът за организирано туристическо пътуване“, „Търговско право“.

 

Глава първа. ПОНЯТИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

НА ДОГОВОРА

§ 1. Обхват на изследването  

§ 2. Понятие за прекратяване на договора

§ 3. Необходими общи предпоставки за прекратяване на договора .

§ 3.1. Наличие на сключен договор ....

§ 3.2. Договорът да е действителен  

§ 3.3. Договорът да не е прекратен  

§ 3.4. Действителност на волеизявленията

 

Глава втора. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ПО СЪГЛАСИЕ НА СТРАНИТЕ

§ 1. Прекратяване на договора по съгласие на страните  

§ 1.1. Предпоставки. Особени случаи  

§ 1.2. Фактически състав и ред за прекратяването на договора по съгласие на страните  

§ 1.3. Форма на споразумението за прекратяване на договора

§ 1.4. Правни последици на прекратяването на договора по взаимно съгласие

§ 2. Новация  

§ 2.1. Общи положения  

§ 2.2. Условия за валидност на новацията  

§ 2.2.1. Съществуващ и действителен стар дълг  

§ 2.2.2. Поемане на нов и действителен дълг  

§ 2.2.3. Съществена разлика между стария и новия дълг  

§ 2.2.4. Намерение за новиране  

§ 2.2.5. Способност за новиране

§ 2.3. Видове новация 

§ 2.3.1. Обективна новация

§ 2.3.2. Субективна новация

§ 2.3.2.1. Пасивна субективна новация

§ 2.3.2.2. Активна субективна новация

§ 2.4. Извършване на новацията.

Юридическа техника. Форма

§ 2.4.1. Извършване на обективна новация

§ 2.4.2. Извършване на субективна новация

§ 2.5. Последици от новацията

§ 2.5.1. Погасяване на стария дълг

§ 2.5.2. Възникване на нов дълг

§ 3. Опрощаване

§ 3.1. Историческо развитие на института

§ 3.2. Понятие

§ 3.3. Ред и форма за извършване на опрощаването.

Способност на страните

§ 3.4. Действие и последици на опрощаването

§ 3.5. Виждания за подобряване на уредбата относно опрощаването

§ 4. Условие и срок, водещи до прекратяване на договора

§ 4.1. Прекратителен срок

§ 4.1.1. Понятие за срок. Прекратителен срок

§ 4.1.2 Последици от настъпването на прекратителния срок

§ 4.2. Прекратително условие

§ 4.2.1. Същност

§ 4.2.2. Видове условия

§ 4.2.3. Действие на прекратителното условие

 

Глава трета. ЕДНОСТРАННО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

§ 1. Понятие и общи положения

§ 2. Едностранно прекратяване на договора в предвидени от закона случаи

§ 2.1. Едностранно прекратяване на договори с продължително изпълнение

§ 2.1.1. Едностранно прекратяване на договори за предоставяне на ползване

§ 2.1.2. Едностранно прекратяване на договори за влог и съхранение на вещи

§ 2.1.3. Изводи

§ 2.2. Едностранно прекратяване на договори, основани на доверие

§ 2.2.1. Едностранно прекратяване на договор за поръчка

§ 2.2.2. Едностранно прекратяване на комисионен договор

§ 2.2.3. Едностранно прекратяване на договори в областта на търговското представителство

§ 2.3. Едностранно прекратяване на потребителски договори

§ 2.4. Някои други предвидени в закона случаи на едностранно прекратяване на договори

§ 3. Предварително уговорени възможности за едностранно прекратяване на договора

§ 3.1. Общи положения

§ 3.2. Отметнина

§ 3.2.1 Същност и характеристика

§ 3.2.2 Характер на имущественото благо .

§ 3.2.3. Приложно поле и функции на отметнината

§ 3.2.4. Упражняване на отметнината. Последици

§ 3.2.5 Отграничения на отметнината от други правни фигури

§ 3.3. Други случаи на предварително уговорени възможности за едностранно прекратяване на договора

§ 4. Едностранно прекратяване поради неизпълнение на другата страна – разваляне на договора

§ 4.1. Поява и историческо развитие на института на развалянето

§ 4.2. Отграничения на развалянето от сродни институти

§ 4.3. Същност на правото да се развали договорът. Приложно поле

§ 4.4. Предпоставки за развалянето

§ 4.4.1 Неизпълнение на задължение

§ 4.4.2. По причина, за която длъжникът отговаря

§ 4.4.3. Изправност на кредитора

§ 4.5. Упражняване на правото на разваляне

§ 4.5.1. Извънсъдебно разваляне

§ 4.5.1.1. Извънсъдебно разваляне с даване на допълнителен срок за изпълнение

§ 4.5.1.2. Извънсъдебно разваляне без даване на допълнителен срок за изпълнение

§ 4.5.2. Съдебно разваляне

§ 4.6. Действие на развалянето

§ 4.6.1. Момент, от който настъпва действието на развалянето

§ 4.6.2. Обратно действие на развалянето. Задължение за връщане на престираното

§ 4.6.3. Действие на развалянето занапред

§ 4.6.4. Обезщетяване на вредите

§ 4.7. Разваляне при обективна невъзможност на престацията

§ 4.8. Разваляне на договора при уговорен задатък

§ 4.8.1. Понятие за задатък. Функции

§ 4.8.2. Предмет на задатъка

§ 4.8.3. Действие на задатъка

§ 5. Едностранно прекратяване на договора при съществена промяна в обстоятелствата

§ 5.1. Прекратяване на договора при непреодолима сила

§ 5.2. Прекратяване на договора при стопанска непоносимост

§ 5.2.1. Понятие

§ 5.2.2. Фактически състав

§ 5.2.3. Действие и последици