-10%

Договорът за организирано туристическо пътуване

ISBN: 978-954-730-737-7
14,40 лв.
16,00 лв.
+

В книгата е изследвана систематично и детайлно правната уредба на договора за организирано туристическо пътуване, като са проследени всички „етапи“ от битието му: преддоговорни отношения, сключване, изменение, изпълнение, неизпълнение, прекратяване. Разгледан е специфичният предмет на договора – предоставянето на туристически пакет, представляващ пакет от две или повече туристически услуги на обща цена, които се осъществяват по предварително определена програма. На основата на извършения анализ са направени множество предложения de lege ferenda.

Книгата може да бъде полезна за туроператори, туристически агенти, доставчици на туристически услуги и не на последно място – за потребители на туристически пакети (туристи). Тя може да бъде използвана от студенти и преподаватели от икономически и юридически факултети, в които се изучава правната регламентация на туризма.


Захари Торманов е доцент и преподавател по търговско и облигационно право, декан на Юридическия факултет на УНСС.

Глава първа. ПОНЯТИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДОГОВОРА ЗА ОРГАНИЗИРАНО ТУРИСТИЧЕСКО ПЪТУВАНЕ

§ 1. Историческо развитие на организираното туристическо пътуване

§ 2. Определяне на понятието „организирано туристическо пътуване“ според Закона за туризма и Директива 90/314/ЕИО

§ 3. Правна уредба на договора за организирано туристическо пътуване

§ 4. Предмет на договора

§ 5. Същност и съпоставка с други видове договори

§ 5.1. Съпоставка с договора за продажба

§ 5.2. Съпоставка с договора за изработка

§ 5.3. Комисионер ли е туроператорът

§ 5.4. Посредник ли е туроператорът

§ 5.5. Изводи

§ 6. Правна характеристика на договора за организирано туристическо пътуване

§ 6.1. Търговска сделка

§ 6.2. Двустранен и възмезден договор

§ 6.3. Консенсуален и формален договор

§ 6.4. Потребителски договор

§ 6.5. Договорът за организирано туристическо пътуване според други възприети класификации

§ 7. Легално определени видове договори за организирано туристическо пътуване

§ 7.1. Организирано индивидуално туристическо пътуване

§ 7.2. Организирано детско и ученическо туристическо пътуване

Глава втора. СТРАНИ ПО ДОГОВОРА ЗА ОРГАНИЗИРАНО ТУРИСТИЧЕСКО ПЪТУВАНЕ

§ 1. Туроператор

§ 1.1. Правна характеристика на туроператора

§ 1.1.1. Самостоятелен частноправен субект

§ 1.1.2. Регистриран по реда на Закона за туризма

§ 1.1.3. Организира групови или индивидуални туристически пътувания с обща цена (туристически пакети)

§ 1.1.4. Продава пряко и/или чрез туристически агент формираните от него туристически пакети на краен потребител

§ 1.2. Туроператор от друга държава-членка на ЕС

§ 2. Потребител

§ 3. Туристически агент

§ 3.1. Правен статут

§ 3.2. „Посредничество“ при реализацията на туристическия пакет

§ 3.3. Уреждане на отношенията между туристическия агент и туроператора

§ 4. Доставчици на отделните услуги, включени в туристическия пакет

Глава трета. СКЛЮЧВАНЕ, ФОРМА И СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА ОРГАНИЗИРАНО ТУРИСТИЧЕСКО ПЪТУВАНЕ

§ 1. Преддоговорни задължения. Задължение за предоставяне на информация

§ 1.1. Обща разпоредба относно предоставената информация

§ 1.2. Задължение за предоставяне на писмена информация

§ 1.3. Информация, предоставяна преди сключването на договора

§ 1.4. Информация, предоставяна след сключването на договора и преди началото на пътуването

§ 2. Сключване и форма на договора за организирано туристическо пътуване

§ 2.1. Общи правила

§ 2.2. Публична покана

§ 2.3. Публична оферта

§ 2.4. Приемане на офертата

§ 2.5. Момент на сключване на договора

§ 2.6. Форма на договора за организирано туристическо пътуване

§ 2.7. Сключване на договор за организирано туристическо пътуване при общи условия

§ 2.8. Сключване на договор за организирано детско и ученическо туристическо пътуване

§ 2.8.1. Сключване на договор за организирано детско и ученическо туристическо пътуване извън системата на народната просвета

§ 2.8.2. Сключване на договор за организирано детско и ученическо туристическо пътуване в системата на народната просвета

§ 3. Съдържание на договора за организирано туристическо пътуване

§ 3.1. Задължително съдържание на договора за организирано туристическо пътуване

§ 3.2. Факултативно съдържание на договора за организирано туристическо пътуване

§ 3.3. Забрана за неравноправни клаузи

§ 4. Ваучер

§ 4.1. Понятие

§ 4.2. Правна характеристика

Глава четвърта. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ОРГАНИЗИРАНО ТУРИСТИЧЕСКО ПЪТУВАНЕ

§ 1. Изменение на договора за организирано туристическо пътуване

§ 1.1. Промяна на цената

§ 1.2. Изменение на съществени клаузи на договора

§ 1.3. Последици при промяна на съществени клаузи на договора

§ 2. Отмяна на пътуването от туроператора

§ 2.1. Правни последици при отмяна на пътуването от туроператора

§ 2.2. Право на обезщетение

§ 2.3. Случаи на отмяна на пътуването, при които туроператорът не дължи обезщетение

§ 3. Отказ на потребителя от договора

§ 3.1. Законодателно уредени хипотези

§ 3.2. Предложения de lege ferenda. Хипотези

§ 4. Прехвърляне от потребителя на правата и задълженията по договора

§ 4.1. Правна природа и съпоставка с подобни правни фигури

§ 4.2. Фактически състав на прехвърлянето на правата и задълженията по договора от потребителя на трето лице

§ 4.3. Правни последици на прехвърлянето на правата и задълженията по договора от потребителя на трето лице

§ 5. Общи основания за прекратяване на договора

§ 5.1. Прекратяване по взаимно съгласие на страните

§ 5.2. Прекратяване поради настъпване на уговорено прекратително условие

§ 5.3. Прекратяване при новация

Глава пета. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА ОРГАНИЗИРАНО ТУРИСТИЧЕСКО ПЪТУВАНЕ

§ 1. Общи положения

§ 2. Релевантна правна уредба

§ 3. Дължима грижа

§ 4. Параметри на изпълнението

§ 4.1. От кого се изпълнява задължението

§ 4.2. На кого се изпълнява

§ 4.3. Кога се изпълняват задълженията

§ 4.4. Изпълнението в качествено отношение

§ 4.5. Изпълнението в количествено отношение

§ 4.6. Място на изпълнението

§ 5. Особени изисквания към изпълнението на договор за организирано детско и ученическо туристическо пътуване

Глава шеста. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА ОРГАНИЗИРАНО ТУРИСТИЧЕСКО ПЪТУВАНЕ. ОТГОВОРНОСТ

§ 1. Общи положения

§ 2. Специални хипотези на неизпълнение

§ 3. Общ състав за отговорност на туроператора при неизпълнение на договор за организирано туристическо пътуване

§ 4. Случаи на освобождаване на туроператора от отговорност

§ 5. Уговорка за ограничаване на отговорността на туроператора

§ 5.1. Обща постановка на въпроса

§ 5.2. Възможни разрешения според директивата

§ 5.3. Ограничаване на отговорността на туроператора според международни договори и конвенции

§ 5.4. Договорно ограничаване на отговорността на туроператора – общ случай

§ 5.5. Невъзможност за договорно ограничаване на отговорността на туроператора за телесни повреди

§ 5.6. Недопустимост на други договорни ограничения на отговорността на туроператора

§ 6. Неизпълнение след започване на пътуването

§ 6.1. Задължение за туроператора да предприеме подходящи мерки

§ 6.2. Обезщетяване на потребителя при разлика в услугите

§ 6.3. Последици при липса на подходящи мерки или основателен отказ да бъдат приети

§ 6.3.1. Задължение на туроператора да осигури на потребителя обратен превоз

§ 6.3.2. Задължение на туроператора да обезщети потребителя

§ 6.3.3. Необходимост от разширяване на хипотезата на ал. 3 на чл. 41 ЗТ

§ 6.4. Задължение на потребителя за уведомяване

§ 7. Обезщетяване на потребителя при неизпълнение от туроператора

§ 7.1. Общи положения

§ 7.2. Отговорност на туроператора при неизпълнение

§ 7.3. Изрично посочени в закона случаи, при които туроператорът дължи обезщетение

§ 7.4. Подлежащи на обезщетяване вреди

§ 7.5. Отговорност на туристическия агент

§ 8. Задължение за оказване на съдействие на потребителя

§ 9. Застраховка, покриваща отговорността на туроператора при неплатежоспособност

§ 10. Право на регрес на туроператора срещу доставчиците му