-10% ново

Договорът

практическо ръководство

осмо издание

ISBN: 978-619-226-279-2
76,50 лв.
85,00 лв.
+

Новото актуализирано осмо издание на книгата (към януари 2024 г.) предлага на читателите над 120 примерни образци на граждански и търговски договори: за опрощаване на задължение, за поръчителство, търговски залог, рамков договор за продажба, продажба при общи условия, наем, гражданско дружество, аренда, лизинг, търговско представителство, заем, влог, изработка, услуга, поръчка, консигнация, превоз, стоков контрол, факторинг, спогодба, договор за дистрибуция, договор за управление, лицензионен договор, спедиционен договор, търговско посредничество, цесия, предварителен договор, встъпване в дълг, прихващане, лицензия на търговска марка, продажба на акции, договор за управление с прокурист, договор за изработване на уебсайт, договор за франчайзинг и още много други.

В повечето случаи са дадени по няколко разновидности на съответния вид договор, например: договор за изработка – общ вариант, договор за изработка – опростен вариант, договор за изработване на рекламни материали, договор за строителство, договор за извършване на строително-ремонтни работи, договор за изработка на уебсайт, седем вида договори за извършване на възмездна услуга.

Примерните образци представляват готови проекти за договори, при изготвянето на които са отчетени изискванията на закона. Те могат да се използват в предложения вид, като се попълнят конкретните данни, или да се преработят частично с оглед на конкретния случай.

Книгата съдържа и обща част относно „договорното право“, написана на достъпен и за неюристи език, както и описание, коментар и конкретни практически съвети за всеки вид договор, съответно за правата и задълженията, които произтичат от него.


Захари Торманов има докторска степен по право, доцент е по търговско и гражданско право в УНСС. Декан на Юридическия факултет на УНСС за мандат 2019-2023 г. От 1996 г. е вписан като адвокат и развива активна консултантска дейност.

ЧАСТ ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава I. СЪЩНОСТ НА ДОГОВОРА

1. Какво представлява договорът

Глава II. МЕХАНИЗЪМ НА ПРАВНО РЕГУЛИРАНЕ. ЗАКОНОДАТЕЛСТВО         

1. Механизъм на правно регулиране диспозитивна правна норма

2. Законодателство. Източници

2.1. Йерархията на нормативните актове

2.2. Как се чете един закон

2.3. Къде да намерим текста на нормативния акт

Глава III. СТРАНИ ПО ДОГОВОРА

1. Физически лица

1.1. Правоспособност

1.2. Дееспособност

2. Договор с физическо лице

3. Юридически лица

4. Договор с юридическо лице. Представителен орган на юридическото лице

4.1. Сдружения с нестопанска цел

4.2. Фондации

4.3. Търговци. Търговски дружества

4.3.1. Кооперации

4.3.2. Събирателно дружество (СД)

4.3.3. Командитно дружество (КД)

4.3.4. Дружество с ограничена отговорност (ООД)

4.3.5. Акционерно дружество (АД)

4.3.6. Командитно дружество с акции (КДА)

4.3.7. Дружество с променлив капитал (ДПК)

4.3.8. Холдинг

4.3.8. Консорциум

5. Регистър на юридическите лица с нестопанска цел. Търговски регистър

6. Едноличен търговец (ЕТ)

7. Сключване на договор чрез представител

7.1. Законно представителство

7.2. Доброволно представителство

7.3. Видове упълномощаване (пълномощни)

7.3.1. Общо пълномощно

7.3.2. Специално пълномощно

7.3.3. Срочно пълномощно

7.3.4. Териториално ограничено пълномощно

7.4. Извършване на упълномощаването (пълномощното)

7.5. Форма на упълномощаването (пълномощното)

7.6. Прекратяване на пълномощното

7.7. Търговски пълномощници

7.7.1. Прокурист (търговски управител)

7.7.2. Търговски пълномощник

Глава IV. ПОДГОТОВКА И СЪСТАВЯНЕ НА ДОГОВОРА

1. Подготовка

1.1. Определяне на целите и рисковете

1.2. Определяне на интереса на другата страна

1.3. Определяне вида на договора.

2. Съдържание на договора

2.1. Предели на договорната свобода

2.2. Необходими (съществени) уговорки

2.3. Допълнителни (несъществени, случайни) уговорки

2.4. Естествено съдържание на договора

3. Съставяне на договора

3.1. Стил и език на договора

3.1.1. Общоприетият език и стил за изготвяне на договори

3.1.2. Другата страна

3.2. Терминология

3.2.1. Юридическата терминология

3.2.2. Неюридическата терминология

3.3. Дефиниции

4. Структура на договора

4.1. Заглавие на договора

4.2. Уводна част

4.3. Декларативна част

4.4. Същинска част (изложение). Номерация на текстовете

4.5. Структура на същинската част

4.5.1. Определяне и подреждане на разделите

4.5.2. Заглавия на разделите

4.5.3. Примерни схеми за определяне и подреждане на разделите

4.5.4. Общи принципи при подреждане и групиране на разпоредбите

4.6. Заключителна част на договора

4.7. Приложения

Глава V. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

1. Предложение (оферта)

1.1. Обвързваща сила на предложението (офертата)

1.1.1. Оферта към присъстващ

1.1.2. Оферта към неприсъстващ

1.2. Публична покана

1.3. Публична оферта

2. Приемане

2.1. Същност

2.2. Срок за приемане на предложението (офертата)

2.3. Приемане с конклудентни действия

2.4. Мълчаливо приемане

3. Оттегляне на офертата и на приемането

4. Момент на сключване на договора

4.1. При консенсуални договори

4.2. При реални договори

5. Участие на трети лица при сключването на договор

5.1. Определяне на уговорки от трето лице

5.2. Потвърждаване от трето лице

5.3. Разрешение или одобрение от държавен орган

6. Договор при общи условия

6.1. Сключване на договор при общи условия

6.2. Несъответствие между уговорено от страните и общите условия

6.3. Промяна на общите условия

6.4. Предимства на договарянето при общи условия

6.4.1. Предимства при подготовка и сключване на договора

6.4.2. Предимства при изпълнение на договора

7. Споразумение относно подготовката и сключването на договора

8. Предварителен договор

8.1. Същност и условия

8.2. Форма на предварителния договор

8.3. Съдебен иск за сключване на окончателния договор

Глава VI. ФОРМА НА ДОГОВОРА

1. Същност

2. Формални договори

3. Неформални договори

4. Определена от страните форма за действителност

5. Писмена форма за доказване

6. Предимства на писмената форма

7. Сключване на договор в писмена форма

7.1. Съставяне на един документ, който се подписва от страните

7.2. Размяна между страните на два или повече писмени документа

8. Писмена форма с нотариално удостоверени подписи

9. Нотариален акт (нотариална форма)

9.1. Същност на нотариалния акт

9.2. Процедура за извършване на нотариалния акт

9.3. Вписване на нотариалния акт

Глава VII. ТЪЛКУВАНЕ НА ДОГОВОРА

1. Същност на тълкуването

2. Видове тълкуване според използвания метод

2.1. Езиково (граматическо) тълкуване

2.2. Систематическо тълкуване

2.3. Логическо тълкуване

2.3.1. Тълкуване по аргумент за противното

2.3.2. Тълкуване по аргумент за по-силното основание

3. Други критерии за тълкуване

3.1. Целта на договора

3.2. Обичаите в практиката

3.3. Добросъвестността

3.4. Преговорите. Кореспонденция

3.5. Поведението на страните след сключването на договора

3.6. Други сходни договори

Глава VIII. НЕДЕЙСТВИТЕЛНОСТ НА ДОГОВОРА

1. Недействителност на договора

2. Нищожност. Същност

3.Основания за нищожност на договора

3.1. Противоречие със закона

3.2. Заобикаляне на закона

3.3. Противоречие с добрите нрави

3.4. Нищожност поради липса на правновалидно волеизявление, съответно съгласие

3.5. Привиден договор

3.6. Невъзможен предмет

3.7. Неспазване на изискваната от закона форма

4. Унищожаемост. Същност

5. Основания за унищожаемост на договора

5.1. Договори, сключени от непълнолетни и ограничено запретени

5.2. Договори, сключени в състояние на невменяемост

5.3. Грешка

5.4. Измама

5.5. Заплашване

5.6. Крайна нужда и явно неизгодни условия

6. Упражняване на правото да се иска унищожаване на договора

6.1. Легитимирано лице

6.2. Съдебен ред. Правни последици

6.3. Давностен срок

7. Потвърждаване (саниране) на унищожаем договор

8. Последици от нищожността и унищожаването на договора

Глава IХ. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

1. Общи положения

2. Изменение на договора по взаимно съгласие

3. Автоматично изменение на договора

4. Едностранно изменение на договора

5. Изменение и допълване на договора от съда

6. Изменение и допълване на договора от трето лице

7. Изменение или прекратяване на договора при стопанска непоносимост

8. Новация

Глава Х. ПРОМЯНА НА СТРАНИТЕ ПО ДОГОВОРА. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

1. Общи положения. Понятия

2. Прехвърляне на права (цесия)

2.1. Същност

2.2. Прехвърлимост на вземането

2.3. Как се извършва прехвърлянето

2.4. Форма на договора за цесия

2.5. Правни последици от цесията

3. Промяна на длъжника

3.1. Встъпване в дълг

3.2. Последици от встъпването в дълг

3.3. Заместване в дълг

3.4. Последици от заместването в дълг

4. Промяна на страна по двустранен договор

4.1. Промяна на страната по договора със съгласието на другата страна

4.2. Субективна новация

4.3. Промяна на страната по договора без съгласието на другата страна

5. Договор в полза на трето лице

Глава ХI. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

1. Същност на изпълнението

2.  Правна уредба

3. Общи характеристики

4.  КАК се изпълнява задължението

4.1. В качествено отношение

4.2. В количествено отношение

4.3. Даване вместо изпълнение

5. КЪДЕ се изпълнява задължението

6. КОГА се изпълнява задължението

6.1. Когато не е уговорен срок за изпълнение

6.2. Срок за изпълнение

6.3. Отлагателно условие

7. НА КОГО се изпълнява задължението

8. ОТ КОГО се изпълнява задължението

9. Забава на кредитора

9.1. Същност

9.2. Правни последици при забава на кредитора

10. Доказване на изпълнението

Глава ХII. ДРУГИ НАЧИНИ ЗА ПОГАСЯВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО

1. Прихващане (компенсация) на насрещни задължения

1.1. Взаимни еднородни задължения за пари или заместими вещи

1.2. Изискуемост и ликвидност на активното вземане

1.3. Извършване и последици от прихващането

1.4. Прихващане с погасено по давност вземане

1.5. Вземания, които не могат да се прихващат без съгласието на кредитора

2.  Погасителна давност

2.1. Същност и правна уредба

2.2. Давностен срок

2.2.1. Начало на давностния срок

2.2.2. Продължителност на давностния срок

2.3. Спиране на давността

2.4. Прекъсване на давността

2.5. Правни последици при изтичането на погасителна давност

2.6. Придобивна давност

3. Сливане на качествата „длъжник“ и „кредитор“

4.  Опрощаване

5. Прекратително условие

6. Обективна невъзможност за изпълнение

7. Законова презумпция за погасяване

Глава ХIII. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

1. Същност

2.  Видове неизпълнение

3. Обективна (невиновна) невъзможност за изпълнение

3.1. Непреодолима сила (форсмажор)

3.1.1. Същност

3.1.2. Уведомяване

3.1.3. Последици от непреодолимата сила

3.2. Заключение

Глава ХIV. ВИНОВНО НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОБЕЗЩЕТЯВАНЕ НА ПРЕТЪРПЕНИТЕ ВРЕДИ

1. Последици от неизпълнението

1.1. Реално изпълнение и обезщетение за забава

1.2. Обезщетение за неизпълнение

2.  Неустойка

3. Задатък

4.  Неизпълнение на парично задължение

4.1. Обезщетяване по общите правила

4.2. Специални правила при неизпълнение на парично задължение (законна мораторна лихва)

4.3. Неустойка при неизпълнение на парично задължение

Глава ХV. ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ВЗЕМАНЕТО НА КРЕДИТОРА

1. Удовлетворяване на кредитора от длъжниковото имущество

2.  Пасивна солидарност

3. Поръчителство

4.  Банкова гаранция

5. Залог

5.1. Същност

5.2. Сключване и форма на договора за залог

5.3. Права на заложния кредитор

6. Законен търговски залог

7. Залог върху вземане

8. Особен залог

9. Ипотека

9.1. Същност

9.2. Учредяване. Публичност на вписванията

9.3. Договорна ипотека

9.4. Законна ипотека

9.5. Заличаване на ипотека

10. Залог и ипотека, учредени от трети лица

Глава ХVI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

1. Прекратяване на договора

2.  Прекратяване на договора поради изтичане на срока му или сбъдване на прекратително условие

3. Недаване на разрешение или одобрение от държавен орган. Непотвърждаване от трето лице

4.  Прекратяване на договор, сключен с оглед личността

5. Прекратяване на договора при ликвидация на юридическо лице без правоприемство

6. Прекратяване на договора по споразумение между страните

7. Едностранно прекратяване на договора

7.1. Отметнина

8. Разваляне на двустранен договор поради неизпълнение

8.1. Предпоставки за разваляне

8.2. Как се извършва развалянето

8.3. Действие на развалянето

9. Разваляне по право на двустранен договор

ЧАСТ ВТОРА

ВИДОВЕ ДОГОВОРИ. ПРИМЕРНИ ОБРАЗЦИ НА ДОГОВОРИ

Глава ХVII. ПРИМЕРНИ ДОГОВОРИ И ДРУГИ ДОКУМЕНТИ ПО ЧАСТ ПЪРВА

1. Пълномощни

Обр. 17–1–1. Общо (генерално) пълномощно

Обр. 17–1–2. Общо (генерално) пълномощно с изрично упълномощаване за определени действия

Обр. 17–1–3. Специално пълномощно

Обр. 17–1–4. Общо търговско пълномощно

Обр. 17–1–5. Общо търговско пълномощно с изрично упълномощаване за действия по чл. 26, ал. 2 ТЗ

Обр. 17–1–6. Специално търговско пълномощно

Обр. 17–1–7. Специално търговско пълномощно за сключване и изпълнение на определен договор

Обр. 17–1–8. Специално търговско пълномощно за извършване на множество сделки за покупко-продажба на стоки с определен съконтрагент

Обр. 17–1–9. Изрично пълномощно за продажба на недвижим имот

Обр. 17–1–10. Пълномощно за продажба на МПС

Обр. 17–1–11. Пълномощно за закупуване на МПС от чужбина

Обр. 17–1–12. Клаузи за срок на действие на пълномощното

Обр. 17–1–13. Клаузи за териториална ограниченост на упълномощаването

2.  Подготовка и сключване на договора

Обр. 17–2–1. Споразумение за подготовка и сключване на договор

Обр. 17–2–2. Предварителен договор за продажба на недвижим имот

3. Споразумения за изменение на договора

Обр. 17–3–1. Споразумение за изменение и допълнение на договора (анекс)

Обр. 17–3–2. Договор за обективна новация

4.  Промяна на страните по договора

Обр. 17–4–1. Договор за цесия (продажба на вземания)

Обр. 17–4–2. Споразумения за встъпване в дълг

Обр. 17–4–3. Споразумение за заместване в дълг (поемане на чужд дълг)

Обр. 17–4–4. Заместване на страната по двустранен договор (прехвърляне на цялото правоотношение)  

Обр. 17–4–5. Договор в полза на трето лице

5. Потвърждаване на унищожаем договор

Обр. 17–5. Потвърждаване на унищожаем договор

6. Други начини за погасяване на задължението

Обр. 17–6–1. Споразумение за прехвърляне на вземане вместо изпълнение (даване вместо изпълнение)

Обр. 17–6–2. Заявление за прихващане

Обр. 17–6–3. Протокол за взаимно прихващане (компенсация) на вземания

Обр. 17–6–4. Договор за опрощаване на задължение

7. Неизпълнение на договора

Обр. 17–7–1. Примерни клаузи за неустойка

Обр. 17–7–2. Споразумение за задатък

Обр. 17–7–3. Примерни клаузи за задатък

8. Обезпечаване на вземането на кредитора

Обр. 17–8–1. Примерна уговорка за солидарност

Обр. 17–8–2. Договор за поръчителство

Обр. 17–8–3. Договор за издаване на банкова гаранция. Банкова гаранция

Обр. 17–8–4. Договор за търговски залог

Обр. 17–8–5. Договор за търговски залог, учреден от трето лице

Обр. 17–8–6. Договор за залог върху вземане

Обр. 17–8–7. Договор за особен залог

Обр. 17–8–8. Нотариален акт за договорна ипотека

Обр. 17–8–9. Нотариален акт за договорна ипотека, учредена от трето лице

Обр. 17–8–10. Нотариален акт за договорна ипотека, обезпечаваща паричен заем

Обр. 17–8–11. Молба-съгласие за заличаване на ипотека

Обр. 17–8–12. Запис на заповед

9. Прекратяване и разваляне на договора

Обр. 17–9–1. Примерни уговорки за срок и за прекратително условие

Обр. 17–9–2. Споразумение за прекратяване на договора

Обр. 17–9–3. Съобщение за едностранно прекратяване на договора

Обр. 17–9–4. Предизвестие за едностранно прекратяване на договора

Обр. 17–9–5. Покана за изпълнение и заявление за разваляне на договора

Обр. 17–9–6. Заявление за разваляне без допълнителен срок за изпълнение

Глава ХVIII. ТЪРГОВСКА ПРОДАЖБА

1. Същност на договора за продажба

2.  Предмет на договора за продажба

3. Цена

4.  Форма на договора за продажба

5. Права и задължения на страните

5.1. Права и задължения на продавача

5.2. Отговорност на продавача за недостатъци на вещта (стоката)

5.3. Отговорност на продавача при продажба на чужда вещ

5.4. Права на купувача

5.5. Задължения на купувача

6. Особени правила за някои продажби

6.1. Продажба с предварително плащане на цената

6.2. Продажба на изплащане

6.3. Продажба с периодично изпълнение

6.4. Продажба с уговорка за изкупуване

6.5. Транзитна продажба

6.6. Продажба на търговско предприятие

6.7. Продажба с уговорка за опитване или преглеждане

Обр. 18–1. Договор за продажба на единична (индивидуално определена) вещ

Обр. 18–2. Договор за продажба на стока с предаване в склада на продавача

Обр. 18–3. Договор за продажба на стока с доставянето ѝ на купувача

Обр. 18–4. Рамков договор за продажба при заявка от купувача. Заявка

Обр. 18–5. Договор за продажба при общи условия. Общи условия

Обр. 18–6. Договор за периодична доставка

Обр. 18–7. Транзитна продажба

Обр. 18–8. Договор за продажба на търговско предприятие

Обр. 18–9. Договор за продажба на МПС

Обр. 18–10. Договор за продажба на акции

Глава ХIХ. ДОГОВОР ЗА ЗАМЯНА

1. Същност

2.  Приложимост на правилата за продажбата

Обр. 19–1. Договор за замяна на индивидуално определени вещи

Обр. 19–2. Договор за замяна на недвижими имоти

Обр. 19–3. Договор за замяна (бартер) на стоки

Обр. 19–4. Рамков договор за бартер с периодично уравняване на сметките

Глава ХХ. ДАРЕНИЕ. СПОНСОРСТВО

1. Същност, страни и предмет на дарението

2.  Сключване и форма на дарението

3. Недействителност на дарението. Особености

4.  Задължения и отговорност на дарителя

5. Отмяна на дарението

6. Договор за спонсорство. Същност

7. Форма на договора за спонсорство

8. Страни по договора за спонсорство

9. Данъчно третиране на дарението

Обр. 20–1. Договор за дарение

Обр. 20–2. Договор за спонсорство

Глава ХХI. ДОГОВОР ЗА НАЕМ

1. Същност и правна уредба

2.  Кои вещи могат да се отдават под наем

3. Наемна цена

4.  Сключване и форма на договора за наем

5. Срок на договора за наем

6. Задължения на наемодателя

6.1. Предаване на вещта

6.2. Задължение за поддържане

6.3. Задължение да се осигури несмущаваното ползване на наетата вещ

7. Задължения на наемателя

7.1. Ползване на вещта

7.2. Плащане на наемната цена

7.3. Връщане на вещта

8. Прекратяване на наемното отношение

9. Действие на договора за наем при прехвърляне на недвижимия имот

Обр. 21–1. Договор за наем на офис

Обр. 21–2. Договор за наем на склад

Обр. 21–3. Договор за наем на моторно превозно средство без предоставяне на услуги по управлението му

Обр. 21–4. Договор за наем на компютри

Глава ХХII. ДОГОВОР ЗА АРЕНДА

1. Същност

2.  Аренда в земеделието

2.1. Правна уредба

2.2. Обект на арендата в земеделието

2.3. Форма и вписване на договора за аренда

2.4. Срок и прекратяване на договора

2.5. Права и задължения на страните

3. Аренда на търговско предприятие

3.1. Понятие и правна уредба

3.2. Страни по договора

3.3. Форма на договора

3.4. Основни положения

Обр. 22–1. Договор за аренда на земеделска земя и имущество

Обр. 22–2. Договор за аренда на търговско предприятие

Глава ХХIII. ДОГОВОР ЗА ЛИЗИНГ

1. Същност и правна уредба на договора за лизинг

2.  Права и задължения на страните по договора за лизинг

2.1. Задължения на лизингодателя

2.2. Задължения на лизингополучателя

3. Съпоставка на лизинга с договора за наем

3.1. Прилики между лизинга и договора за наем

3.2. Основни различия между лизинга и договора за наем

3.2.1. Мълчаливо продължаване на договора

3.2.2. Прекратяване на договора

3.2.3. Разноски и задължение за поддържане на вещта

3.2.4. Възможност за придобиване на собствеността върху вещта

4.  Финансов лизинг

4.1. Същност

4.2. Особености на финансовия лизинг

4.2.1. По отношение характеристиките на вещта

4.2.2. По отношение отговорността за недостатъци

4.2.3. По отношение на риска от случайното погиване на вещта

4.2.4. Прехвърляне на правата срещу третото лице – доставчик

Обр. 23–1. Договор за обикновен (оперативен) лизинг

Обр. 23–2. Договор за финансов лизинг

Глава ХХIV. ДОГОВОР ЗА ЗАЕМ

1. Същност и правна уредба

2.  Обект на договора за заем

3. Страни по договора за заем

4.  Сключване и форма на договора за заем

5. Лихва

6. Задължения на заемателя

7. Банков кредит

Обр. 24–1. Договор за паричен заем. Разписка

Обр. 24–2. Договор за целеви паричен заем

Глава ХХV. ДОГОВОР ЗА ЗАЕМ ЗА ПОСЛУЖВАНЕ

(Договор за безвъзмездно ползване)

1. Същност

2.  Характеристики на договора за заем за послужване

3. Задължения и отговорности на заемателя

3.1. Ползване и поддържане на вещта

3.2. Връщане на вещта и плодовете

4.  Задължения и отговорност на заемодателя

Обр. 25–1. Договор за заем за послужване

(Договор за безвъзмездно ползване)

Глава ХХVI. ДОГОВОР ЗА ВЛОГ

(Договор за съхранение на стока)

1. Същност и правна уредба

2.  Обект на договора за влог

3. Характеристики на договора за влог

4.  Права и задължения на страните

4.1. Права и задължения на влогоприемателя

4.2. Права и задължения на влогодателя

5. Неправилен влог

6. Договор за влог в публичен склад

6.1. Същност и правна уредба

6.2. Форма и вписване на договора

6.3. Основни задължения на влогоприемателя

6.4. Основни задължения на влогодателя

6.5. Смесване на вложената стока

6.6. Складов запис

6.6.1. Прехвърляне на складовия запис

6.6.2 Получаване на стоката при издаден складов запис

6.7. Прекратяване на договора за влог в публичен склад

6.7.1. Предсрочно прекратяване

6.8. Право на законен залог

6.9. Специален давностен срок

Обр. 26–1. Договор за съхранение (влог) на стока

Обр. 26–2. Договор за влог в публичен склад

Глава ХХVII. ДОГОВОР ЗА ИЗРАБОТКА

1. Същност

2.  Правна уредба и приложно поле

3. Характеристика на договора

4.  Задължения на изпълнителя

4.1. Да изработи поръчаното

4.2. Да предаде изработеното

5. Носене на риска

5.1. При случайна невъзможност за изпълнение и при случайно погиване или повреждане

на изработеното

5.2. При случайно погиване или повреждане на материалите

6. Задължения на възложителя (поръчващия)

6.1. Да приеме изработеното

6.2. Да заплати уговореното възнаграждение

7. Отговорност на изпълнителя при забава, отклонение от поръчката и некачествено изпълнение

8. Прекратяване и разваляне на договора за изработка

8.1. Прекратяване от изпълнителя

8.2. Прекратяване от възложителя

8.3. Прекратяване при обективна невъзможност за изпълнение

8.4. Прекратяване на договора при смърт или ликвидация на изпълнителя

Обр. 27–1. Договор за изработка – общ вариант

Обр. 27–2. Договор за изработка – опростен вариант

Обр. 27–3. Договор за изработване на рекламни материали

Обр. 27–4. Договор за строителство

Обр. 27–5. Договор за извършване на строително-ремонтни работи

Обр. 27–6. Договор за изработка на уебсайт

Глава ХХVIII. ДОГОВОР ЗА УСЛУГА

1. Същност и правна уредба

2.  Страни

3. Форма

4.  Консултантски договор

Обр. 28–1. Договор за абонаментно техническо обслужване

Обр. 28–2. Договор за комплексно рекламно обслужване

Обр. 28–3. Договор за маркетингово проучване

Обр. 28–4. Договор за консултантска услуга

Обр. 28–5. Договор за абонаментно правно обслужване

Обр. 28–6. Договор за счетоводно обслужване

Обр. 28–7. Договор за гледане на дете

Глава ХХIХ. ДОГОВОР ЗА ПОРЪЧКА

1. Същност и правна уредба

2.  Поръчка и упълномощаване

3. Форма на договора

4.  Задължения на довереника

4.1. Да изпълни възложените му правни действия

4.2. Задължение за уведомяване

4.3. Да даде отчет и да предаде (прехвърли) на доверителя резултатите

5. Задължения на доверителя

5.1. Да осигури средствата за изпълнение на поръчката

5.2. Да заплати разноските и да обезщети довереника за претърпени вреди

5.3. Да заплати уговореното възнаграждение

6. Прекратяване на договора за поръчка

Обр. 29–1. Договор за поръчка – общ вариант

Обр. 29–2. Договор за поръчка за закупуване на стока

Глава ХХХ. КОМИСИОНЕН ДОГОВОР

1. Същност и правна уредба на комисионния договор

2.  Задължения на комисионера

2.1. Задължение на комисионера да изпълни поръчката с грижата на добрия търговец

2.2. Задължение на комисионера да се отчете и да прехвърли на доверителя резултатите

от изпълнителната сделка

3. Задължения на доверителя (комитента)

3.1. Задължение на доверителя да приеме резултатите от изпълнителната сделка

3.2. Задължение на доверителя да възстановинаправените от комисионера разноски

3.3. Задължение на доверителя да заплати уговореното или обичайното възнаграждение

4.  Отклонение на комисионера от поръчката на доверителя

5. Комисионен договор делкредере

6. Отказ и оттегляне на поръчката

6.1. Оттегляне на поръчката

6.2. Отказ от поръчката

7. Правоотношения между доверителя, комисионера и третото лице

7.1. Правоотношение между доверителя и комисионера

7.2. Правоотношение между комисионера и третото лице

7.3. Правоотношение между доверителя и третото лице

Обр. 30–1. Комисионен договор за сключване на множество еднотипни сделки

Обр. 30–2. Комисионен договор – кратък вариант  

Обр. 30–3. Комисионен договор за доставка на стока

Глава ХХХI. ДОГОВОР ЗА КОНСИГНАЦИЯ

1. Същност на договора за консигнация

2.  Специфика на консигнацията. Задължения на страните

3. Предимства на консигнацията

Обр. 31–1. Договор за консигнация  

Глава ХХХII. СПЕДИЦИОНЕН ДОГОВОР

1. Правна уредба и същност на спедиционния договор

2.  Задължения на спедитора

2.1. Да сключи с трето лице договор за превоз на товара

2.2. Да съхранява товара

2.3. Да предупреди доверителя за неподходяща опаковка

2.4. Да се отчете

3. Задължения на доверителя

3.1. Да плати възнаграждение

3.2. Да възстанови направените от спедитора разноски

3.3. Да уведоми спедитора за особеностите на товара

4.  Спедитор-превозвач

5. Множество спедитори

6. Погасителна давност за вреди по спедиционния договор

Обр. 32–1. Спедиционен договор

Глава ХХХIII. ДОГОВОР ЗА ПРЕВОЗ

1. Правна уредба на договора за превоз

2.  Същност на договора за превоз

3. Права и задължения на страните по превозния договор

4.  Задължения на превозвача

4.1. Да извърши превоза

4.2. Да пази товара

4.3. Да изпълнява нарежданията на товародателя

4.4. Да предаде товара на получателя

5. Задължения на товародателя

5.1. Да предаде товара

5.2. Да заплати възнаграждение

6. Права и задължения на получателя

7. Отговорност на превозвача за забава, липси и повреди  

Обр. 33–1. Рамков договор за автомобилен превоз на товари

Глава ХХХIV. ДОГОВОР ЗА СТОКОВ КОНТРОЛ

1. Същност и правна уредба

2.  Страни по договора

3. Форма на договора

4.  Задължения на контрольора

5. Задължения на възложителя

6. Специален давностен срок

Обр. 34–1. Договор за стоков контрол

Глава ХХХV. ДОГОВОР ЗА ФАКТОРИНГ

1. Същност на факторинговата операция

2.  Същност на договора за факторинг

Обр. 35–1. Договор за факторинг

Глава ХХХVI. ЛИЦЕНЗИОНЕН ДОГОВОР

1. Същност и правна уредба

2.  Форма на договора

3. Обхват на лицензията

4.  Задължения на лицензодателя

5. Задължения на лицензополучателя

6. Прекратяване на лицензионния договор. Мълчаливо продължаване

7. Договор за лицензия на производствен опит (ноу-хау)

Обр. 36–1. Договор за лицензия на производствен опит (ноу-хау)

Обр. 36–2. Договор за лицензия на марка

Обр. 36–3. Договор за отстъпване ползването (лицензия) на софтуер и за абонаментното

му обслужване  

Глава ХХХVII. ИЗДАТЕЛСКИ ДОГОВОР

1. Същност и правна уредба

2.  Страни

3. Форма

4.  Основни положения

Обр. 37–1. Издателски договор за литературно произведение

Глава ХХХVIII. ДОГОВОР ЗА ГРАЖДАНСКО ДРУЖЕСТВО

1. Същност и правна уредба

2.  Характерни особености на договора за гражданско дружество

3. Вноски в дружеството. „Дружествено“ имущество

4.  Управление и представителство на дружеството

5. Участие на съдружниците в печалбите и загубите

6. Прекратяване на дружеството. Ликвидация и разпределяне на имуществото

7. Консорциум

8. Счетоводно и данъчно третиране на гражданското дружество

Обр. 38–1. Договор за гражданско дружество (Договор за съвместна дейност)  

Глава ХХХIX. ДОГОВОР ЗА СПОГОДБА

1. Същност

2.  Правна уредба

3. Видове спогодби

4.  Форма на спогодбата

5. Изпълнение на спогодбата

6. Разваляне на спогодбата. Унищожаемост и нищожност

Обр. 39–1. Договор за спогодба

Глава ХL. ДОГОВОР ЗА ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

1. Търговски представител

2.  Договор за търговско представителство

3. Задължения на търговския представител

4.  Задължения на търговеца

5. Прекратяване на търговското представителство

6. Права и ограничения за търговския представител след прекратяването на договора

Обр. 40–1. Договор за търговско представителство

Глава ХLI. ДОГОВОР ЗА ДИСТРИБУЦИЯ

1. Същност

2.  Страни по договора

3. Форма на договора

Обр. 41–1. Договор за дистрибуция

Глава ХLII. ДОГОВОР ЗА ТЪРГОВСКО ПОСРЕДНИЧЕСТВО  

1. Същност и правна уредба

2.  Страни

3. Форма

4.  Задължения на търговския посредник

5. Задължения на възложителя

Обр. 42–1. Договор за търговско посредничество

Глава ХLIII. ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕ (Мениджърски договор)  

1. Същност

2.  Правна уредба

3. Форма и страни по договора

4.  Договори за възлагане на управление в публичните предприятия

5. Договор за възлагане на управление на прокурист

6. Обхват на представителната власт на прокуриста

7. Забрана за конкурентна дейност

8. Упълномощаване. Вписване в търговския регистър

Обр. 43–1. Договор за възлагане на управление (мениджърски договор) 

Обр. 43–2. Договор за възлагане на управление на прокурист

Глава ХLIV. ДОГОВОР ЗА ФРАНЧАЙЗИНГ

1. Франчайзингът като бизнес модел

2.  Обща характеристика на франчайзинговия договор

3. Основни видове договорни клаузи

3.1. Предмет на договора

3.2. Териториален обхват

3.3. Предоставяне ползването на права на интелектуална собственост

3.4. Франчайзингово възнаграждение

3.5. Стандарти и процедури на франчайзинговата система. Обучение

3.6. Реклама. Маркетингов фонд

4.  Други права и задължения по договора за франчайзинг

Обр. 44–1. Договор за дистрибуционен франчайзинг