-10%

Създаване на новобългарското наказателно право (1877–1896 г.)

ISBN: 978-619-226-130-6
17,10 лв.
19,00 лв.
+

Книгата изследва процеса на възникване и формиране на наказателното право като един от отраслите на националната правна система след Руско-турската война от 1877-1878 г. Проблематиката на възникването на модерното наказателно право в Княжество България се разглежда исторически във връзка с конкретните материални условия на живот на обществото. Този подход произтича от разбирането, че правото отразява както социалните потребности, така и интересите на формиращата се управляваща политическа класа.

Анализирани са последователно различните източници на наказателно право в периода преди и след приемането на Търновската конституция през 1879 г.

Особено място е отделено на въпросите по изработването, приемането и съдържанието на първия български Наказателен закон от 1896 г., приет от VIII Народното събрание. Негови основни първоизточници са унгарското и руското наказателно законодателство, откъдето са заимствани хуманистичните и демократични принципи на класическата школа на наказателното право. Така българското право се приобщава към западноевропейското от края на XIX в.

Емпиричният корпус на изследването включва малко известни или неизвестни досега документи, съхранявани в Централния държавен исторически архив и Българския исторически архив при Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“; стенографски дневници на Народното събрание; публикувани сборници с документи; исторически съчинения; мемоари и други източници.

Трудът е предназначен за всички, които се интерeсуват от проблемите на възникването и утвърждаването на българското наказателно право след възстановяването на Третата българска държава.

Глава първа
Възникване на новобългарското наказателно право в периода на Временното руско управление (1877–1879)

I.   Обществено-политически и икономически промени в българските земи през 1877–1879 г.

II. Възникване на новобългарското наказателно право

III. Характеристика на източниците на наказателно право в периода 1877–1879 г.

1.   Турски наказателен закон

2.   Българско обичайно наказателно право

3.   Наказателноправни актове, създадени от руската военна и гражданска администрация

4.   Роля на съдебната практика в развитието на наказателното право в периода 1877–1879 г.

IV. Търновската конституция и българското наказателно право

V. Характер на наказателното право в периода на Временното руско управление

Глава втора
Българското наказателно законодателство в периода 1880–1896 г.

I.   Устав за наказанията, които мировите съдии могат да налагат

II. Закони за допълнение на турския Наказателен закон

1.   Закон за допълнение на турския Наказателен закон за престъпленията от частен характер

2.   Закон за добавка към чл. 58 от Отоманския наказателен закон

3. Допълнителен отдел към Отоманския наказателен закон – злодеяния и престъпления срещу безопасността на железопътните съобщения

4.   Закон за допълнителен отдел III (за взятката) от Отоманския наказателен закон

5.   Законопроект за наказание на многобрачието

III. Законодателство по печата

IV. Закони, осигуряващи наказателноправна защита на княза и членовете на семейството му

Глава трета
Изработване, приемане, съдържание и характер на Наказателния закон от 1896 г.

I.   Проекти за наказателен закон.

1. Проект на Бастиян за наказателен закон

2. Проект за наказателен закон от 1888 г.

II. Изработване и приемане на Наказателния закон от VIII обикновено народно събрание

III. Основни положения в общата част на Наказателния закон

1.   Определение на престъпното деяние (престъпление, нарушение) в Наказателния закон

2.   Класификация на престъпните деяния в Наказателния закон

3.   Субект на престъпното деяние

4.   Вина                                                                                      

5.   Обстоятелства, изключващи вменяемостта, вината и престъпния характер на деянието

IV. Система на престъпленията в Наказателния закон

V. Система на наказанията в Наказателния закон

1.   Обсъждане на системата на наказанията в Народното събрание

2.   Главни наказания

2.1. Смъртно наказание

2.2. Наказания, свързани с лишаване от свобода

2.3. Глоба

3. Допълнителни наказания

3.1. Лишаване от права

3.2. Конфискация

3.3. Обнародване на присъдата

3.4. Мъмрене

VI. Причини за реципиране на чуждестранното наказателно право в България

VII. Характер на Наказателния закон