Тестове и казуси по наказателен процес

Второ преработено и допълнено издание

ISBN: 978-954-28-4130-2
21,00 лв.
+

Помагалото Тестове и казуси по наказателен процес се състои от две части - тестови въпроси и наказателнопроцесуални казуси, като включва верните отговори на тестовите въпроси и примерни решения на казусите.

То ще бъде полезно за студентите в юридическите факултети, които изучават дисциплината Наказателнопроцесуално право, за студентите, които се подготвят за държавен изпит по Наказателноправни науки, и за завършилите юристи, на които им предстои да се явят на изпити за младши магистрати и за адвокати и младши адвокати. Би могло да се използва и от преподавателите по наказателен процес при подготовката и провеждането както на упражненията, така и на изпитите по тази учебна дисциплина.

Гергана Маринова е професор по наказателен процес в Института за държавата и правото при БАН и в Академията на МВР. Екатерина Салкова е доцент по наказателен процес в Института за държавата и правото при БАН и в Пловдивския университет Паисий Хилендарски. Янко Ройчев е главен асистент по наказателен процес в Института за държавата и правото при БАН. Преподавател по наказателен процес в Академията на МВР и в Софийския университет Св. Климент Охридски. Доктор по право.

Уводни думи
Тестове
Участници, субекти, страни

Съд

Прокурор и разследващи органи

Обвиняем. Мерки за неотклонение

Пострадал, ощетено юридическо лице, частен обвинител, частен тъжител, граждански ищец, граждански ответник

Защитник и повереник

Участници извън субектите

Доказване

Доказателства и доказателствени средства. Допускане, събиране, проверка и оценка на доказателствени материали

Способи на доказване

Досъдебно производство
Предаване на съд и подготвителни действия за разглеждане на делото в съдебно заседание. Съдебно заседание на първата инстанция
Въззивно производство
Касационно производство
Особени правила
Привеждане в изпълнение на влезли в сила съдебни актове. Възобновяване на наказателни дела
Отговори на тестовете
Казуси
Отговори на казусите