Тълкуване в публичното право

ISBN: 978-954-28-4187-6
24,00 лв.
+

В книгата са представени тълкувателните специфики в публичното право, проявени към настоящия момент в практиката на съдилищата у нас, в практиката на европейските и международни съдилища. Пояснени са оптималните методи на тълкуване във всеки отрасъл от публичното право, както и взаимовръзката им с административното право. Така напр. се разглеждат актуални въпроси при прилагане на принудителни административни мерки и конкуренцията с ограничаването правата на гражданите, представени са актуални тълкувания на Конституцията на РБългария по съществени въпроси в публичното право. Откроени са специфики при тълкуване Хартата за основните права и свободи, Европейската конвенция за правата на човека по актуални въпроси в публичното право. В третата част е направен както ретроспективен анализ на тълкуването в публичното право, така и анализ на проблеми от електронното правосъдие, информационните технологии и мястото им в тълкувателната дейност. С теоретико-практическата си насоченост, считаме, че книгата би могла да е от полза на практикуващи юристи, магистрати, органи на законодателната, изпълнителната и съдебната власт, както и на научната общност.

За автора:

Дарина Зиновиева завършва „Право“ в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“ с отличен успех. Професор е по административно право и процес. Специализира в Белгия, Англия, САЩ, Испания. Работи в Института за държавата и правото, БАН и в ЮФ на ПУ „Паисий Хилендарски“. Автор е на 13 монографии, сред които „Лицензионни административни актове“, „Компетентност на административните органи“, „Дискусионни тези в административното право и процес“, „Маловажен случай в административното наказване“, „Медицинско право“, „Правен режим на лечебните заведения“, „Правни и етични проблеми на трансплантацията“. От чуждестранните издания е автор на Administrative law in Bulgaria (Administrative law in the Balkans, CEDAM), International Encyclopaedia of Medical Law – Bulgaria (Kluwer); Patients’ Rights in the European Union – Bulgaria и др.

Заемала е длъжностите: ръководител катедра „Публичноправни науки“, декан на ЮФ в ПУ „П. Хилендарски“. Била е правен експерт към Комисията по здравеопазване в 39-ото Народно събрание, на НЗОК, министъра на здравеопазването; член на Етичната комисия по трансплантация към Министерския съвет. Била е експерт по законодателството към Министерския съвет, член на Правния съвет на Президента на РБългария, независим експерт към Европейската комисия, на Консултативния съвет по законодателството към 44-ото Народно събрание. Включена е в изданието на БАН от 2018 г. „Жените в историята на академичната наука в България“.

Предговор
Въведение
Тълкуване на материалноправните норми в публичното право

Общи въпроси

Сравнителен анализ на тълкуването в административното право с други отрасли в правото

Различия при тълкуване в отрсъла административно право с тълкуването в други отрасли

Разлика между тълкуването в административното и данъчното и финансовото право

Разлика между тълкуването в административното право и тълкуването в наказателното право

Тълкуване в националното публично право, правото на ЕС и международното право

Междуотраслови специфики на тълкуването

Процесуални специфики на тълкуването в националното, европейското и международното правосъдие

Принципни процесуални специфики в тълкуването на източниците на националното публично право

Тълкуване на изключването от оспорване на акт, установено в чл. 120, ал. 2 КРБ

Специфики на косвения правораздавателен контрол и тълкуването

Искания на страна по делото за тълкуване решения на административните съдилища

Тълкуване на думи и понятия в процесуалната част на публичното право

Публичноправни актове с политически характер

Служебни анализи на тълкувателната дейност на съдилищата

Анализ на тълкувателната дейност на Конституционния съд

Специфики при тълкуване на публичноправни норми, норми на ес и норми от международен договор, със страна Република България

Специфики при прилагане на Хартата за основните права и свободи

Специфики в тълкуването на ЕКПЧ

Тълкуване на понятието трето заинтересовано лице от европейските съдилища

Тълкуване на компетентността на Съда на ЕС

Тълкуване на правните основания за отмяна на акт, издаден от орган на ЕС

Ефективен достъп до правосъдие и тълкуване степента на ефективност

Тълкуване на отговорността на държавата и общините според националното и европейското право

Тълкуване в общностното право и особености в административното правораздаване

Имуществена отговорност на държавата и органите на държавната власт при нарушаване на правото на ЕС

Специфики на правната сила на преюдициалните запитвания на административните съдилища до Съда на ЕС

Процесуални въпроси от значение за тълкуването в общността

Развитие на тълкувателната дейност в публичното право

Исторически преглед на специфики в тълкуването преди членството на България в Европейския съюз

Особености в настоящия времеви период след социално-икономическите промени в България и след влизане на България в Европейския съюз

Развитие на електронното правосъдие и тълкуването

Заключение
Библиография