-10% ново

Aдминистративен процес в схеми, определения и коментари

тестове и казуси

ISBN: 978-619-226-282-2
18,00 лв.
20,00 лв.
+

В книгата в нагледна форма са представени основните положения от съдържанието на административния процес. Разгледани са производствата, уредени в АПК и ЗАНН. Информацията, съдържаща се в схеми и определения, е предназначена да ориентира читателя в съществените категории на административния процес и преди всичко да подпомогне самостоятелната подготовка на студентите. Материалът, изложен в книгата, има за цел по по-различен и нетрадиционен начин да онагледи и затвърди теоретичните знания. 

Накрая, с цел студентите да приложат знанията си и на практика, са поместени примерни тестове и казуси и техните отговори.

Авторите на книгата са преподаватели по административно право и административен процес в Правно-историческия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“. Научните им интереси и публикации са в областта на административното право и административния процес.

1. Същност на административния процес

2. Принципи на административния процес по АПК

3. Субекти, страни и участници в административния процес

4. Доказване, доказателства и доказателствени средства

5. Споразумение пред административните органи

6. Производство по издаване на индивидуални административни актове

7. Производство по издаване на общи административни актове

8. Производство по издаване на нормативни административни актове

9. Производство по оспорване на индивидуални и общи административни актове по административен ред

10. Възобновяване на производства по издаване на административни актове

11. Производство по предложенията и сигналите, подавани до административни органи

12. Оспорване на административни актове по съдебен ред – обща характеристика

13. Оспорване на индивидуални административни актове пред първата съдебна инстанция

14. Оспорване на общи административни актове пред първата съдебна инстанция

15. Оспорване на нормативни административни актове пред първата съдебна инстанция

16. Касационно производство пред Върховния административен съд

17. Обжалване на определения и разпореждания

18. Отмяна на влезли в сила съдебни актове по административни дела

19. Защита срещу неоснователни действия или бездействия на администрацията

20. Искови производства за вреди от незаконосъобразна административна дейност

21. Изпълнение на административни актове и съдебни решения по административни дела

22. Обжалване на действията на органа по изпълнението и обезщетяване

23. Производство по установяване на административните нарушения. Забрани за образуване на административнонаказателно производство. Актосъставители и правила за съставяне на акта

24. Административнонаказващи органи. Компетентност

25. Производство по налагане на административни наказания. Правна характеристика. Наказателно постановление

26. Обжалване на наказателните постановления, решенията, предупрежденията, резолюциите и електронните фишове

27. Касационно оспорване пред административните съдилища на решенията на районните съдилища по административнонаказателни дела

28. Възобновяване на административнонаказателните производства

29. Изпълнение на наказателните постановления и решенията на съда

Тестове

Казуси

Отговори