Търговски сделки

Четвърто преработено и допълнено издание

ISBN: 978-954-608-154-4
19,80 лв.
+

Книгата представя цялостно и изчерпателно материята на търговските сделки. Разгледана е общата уредба на търговските сделки - правна характеристика; сключване и изпълнение; неизпълнение; търговски обезпечения и прехвърляне на права.
Подробно е анализирана проблематиката на уредените в Търговския закон и в други закони търговски сделки:

  • търговска продажба;
  • договор за лизинг;
  • комисионен договор;
  • спедиционен договор;
  • договор за превоз;
  • договор за застраховка;
  • договор за текуща сметка;
  • банкови сделки;
  • менителница, запис на заповед, чек;
  • факторинг и франчайзинг.

Изданието е съобразено със законодателните промени и отразява актуалната съдебна практика. Съдържанието е обогатено с нова материя - обезпеченията по договорите за финансови обезпечения, правилата на Инкотермс, платежните карти, както и факторинга и франчайзинга.
Авторският труд е съобразен със законодателството към 10 октомври 2015 г.
Целевата аудитория на книгата са практикуващи юристи, студенти и преподаватели, както и мениджъри, финансисти и счетоводители.