Търговско право. Обща част

ISBN: 978-954-608-187-2
19,80 лв.
+

Подробен систематичен коментар на правната уредба с анализ на актуалната съдебна практика по част първа на Търговския закон:

търговско право: понятие, принципи, история и съвременни тенденции;

търговец: понятие, видове;

търговско предприятие: характеристика, клон, търговска фирма, седалище и адрес, търговски книги;

търговски регистър: предназначение, правна уредба, понятие, принципи, производство по вписването;

търговско представителство: понятие, прокурист, търговски пълномощник, търговски помощник, търговски представител, търговски посредник.

Ангел Калайджиев е професор в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и доктор на юридическите науки. Адвокат от Софийската адвокатска колегия.