Трудови отношения 2024. Книга-годишник + достъп до специализиран сайт

Двадесет и седмо издание на книгата-годишник

Годишникът отразява състоянието на законодателството към 29 март 2024 г.

ISBN: 978-954-608-323-4
52,00 лв.
+

Книгата съдържа:

актуалните нормативни текстове на Кодекса на труда, Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Закона за насърчаване на заетостта, както и на важни подзаконови нормативни актове;

задълбочен анализ на новата практика по трудови спорове на Върховния касационен съд;

професионални коментари и разяснения по 54 конкретни теми на трудовите отношения, здравословните и безопасни условия на труд и насърчаването на заетостта;

актуални и важни отговори на въпроси и решения на правни казуси по прилагането на трудовото законодателство;

полезни приложения.

 

 

На специализирания сайт са достъпни:

• всички нормативни актове на трудовото законодателство;

• колективните трудови договори на отраслово и браншово равнище по чл. 516, ал. 4 от Кодекса на труда.

Съдържание на книгата:

ВЪВЕДЕНИЕ

Част първа
ТРУДОВИ ОТНОШЕНИЯ

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
КОДЕКС НА ТРУДА

ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

Трудов договор
НАРЕДБА № 4 от 11 май 1993 г. за документите, които са необходими за сключване на трудов договор
НАРЕДБА № 5 от 29 декември 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда
НАРЕДБА за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя
НАРЕДБА за командировките в страната
НАРЕДБА за служебните командировки и специализации в чужбина

Работно време, почивки и отпуски
НАРЕДБА за работното време, почивките и отпуските
НАРЕДБА за определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно време
НАРЕДБА за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск

Трудово възнаграждение и обезщетения
НАРЕДБА за структурата и организацията на работната заплата

Специална закрила на някои работници и служители
НАРЕДБА № РД-07-1 от 2 февруари 2012 г. за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност
НАРЕДБА за трудоустрояване

Трудова книжка и трудов стаж
НАРЕДБА за трудовата книжка и трудовия стаж
ПРЕГЛЕД на актуалната съдебна практика по трудови спорове, през призмата на тълкувателните решения на Върховния касационен съд през 2023 година
въпроси и отговори от практиката по прилагане на трудовото законодателство
Указателно съдържание
Въпроси и отговори от практиката по прилагане на трудовото законодателство

КОМЕНТАР
1. Признаване на национална представителност на организациите на работниците и служителите, и на организациите на работодателите
2. Придобиване качеството на юридическо лице от синдикални организации и организации на работодателите
3. Какво могат да договарят страните при сключване на колективен трудов договор
4. Какво става, когато лицето, с което е сключен трудов договор, не постъпи на работа
5. Съдържание на трудовия договор
6. Законови предпоставки и ограничения при сключване на срочен трудов договор „по изключение“
7. Превръщане на срочния трудов договор в договор за неопределено време
8. Изборът като основание за възникване на трудово правоотношение и прекратяване на трудовото правоотношение, възникнало от избор
9. Възникване и прекратяване на трудовото правоотношение, възникнало от конкурс
10. Особености на трудовия договор за работа в държавната администрация
11. Актуални промени в уредбата на работата от разстояние
12. Какви са възможностите на работодателя при обявен престой в предприятието и как следва да се документира престоят
13. Законови възможности за възлагане на труд, извън законоустановеното работно време, без същият да бъде отчитан и заплащан като извънреден труд
14. Седмична почивка – особености във връзка с прилагането ѝ при подневно и сумирано отчитане на работното време
15. Допълнителен отпуск за работа при специфични условия и рискове за живота и здравето, които не могат да бъдат отстранени, ограничени или намалени, независимо от предприетите мерки
16. Целеви отпуск за времето на обучение и участие в доброволните формирования за защита при бедствия
17. Отпуск поради бременност и раждане
18. Право на петнадесет дни отпуск за бащата, когато му се роди дете
19. Отпуск при смърт или тежко заболяване на родител или осиновител
20. Едновременно (ваканционно) предоставяне на платен годишен отпуск
21. Прилики, разлики и предпоставки за прекратяване на трудовия договор при неизпълнение на законовите нареждания на работодателя и при липса на качества на работника или служителя
22. Уронване на доброто име на предприятието – работодател е основание за налагане на дисциплинарно наказание, включително и най-тежкото от тях – дисциплинарно уволнение
23. Органи, които налагат дисциплинарни наказания
24. Срокове за налагане на дисциплинарни наказания
25. Временното отстраняване от работа по Кодекса на труда и по други закони
26. Промени в Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина
27. Право на обезщетение по реда на чл. 218 КТ при бедствия
28. Размер на обезщетението, дължимо от работодателя при прекратяване на трудовия договор, когато той забави изплащането на трудовото възнаграждение
29. Обезщетения, които се изплащат при прекратяването на трудовото правоотношение, поради намаляване обема на работа
30. Трудов договор за обучение по време на работа
31. Отговорност за изплащане на трудовото възнаграждение на работниците и служителите при веригите от подизпълнители
32. Изплащане на трудовото възнаграждение след последните промени в Кодекса на труда
33. Предоставяне на работниците и служителите на електронни ваучери за храна
34. Права на трудоустроените работници или служители
35. Прекратяване на трудовия договор със завръщане на замествания на работа
36. Срокове на предизвестието при прекратяване на трудов договор
37. За възможността на Инспекцията по труда да прекрати трудовия договор на работника с разпореждане и вписването му в Регистъра на трудовите договори/Регистъра по заетостта
38. Прекратяване на договора при намаляване обема на работа и при престой
39. Прекратяване на трудовия договор по инициатива на работодателя срещу уговорено обезщетение
40. Единните електронни трудови записи на работниците и служителите заменят хартиената трудова книжка от 1 юни 2025 година
41. Време по трудовото правоотношение, което се признава за трудов стаж, без работникът или служителят да е работил
42. Последици за работодателя, ако съдът постанови незаконно уволнение
43. Сигнална функция на синдикалните организации

Част втора
ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
ЗАКОН за здравословни и безопасни условия на труд

ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
НАРЕДБА за безплатното работно и униформено облекло

КОМЕНТАР
1. Новите задължения на работодателите, и на работниците и служителите във връзка с осигуряване на работно място при работа от разстояние
2. Как работодателите да проведат и документират онлайн инструктажа за безопасност и здраве при работа
3. Право на безплатна храна и намалено работно време за работа при специфични условия и рисковете за живота и здравето на работниците и служителите, които не могат да бъдат отстранени или намалени, независимо от предприетите мерки за това
4. Може ли работодател да възлага извършване на тежка физическа работа, без това да е предвидено в длъжностната характеристика на работника или служителя

Част трета
НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
ЗАКОН за насърчаване на заетостта

КОМЕНТАР
1. Преглед на последните промени в Закона за насърчаване на заетостта, извършени в края на 2023 г. и в началото на 2024 г.
2. Видове договори, по които може да работи личният асистент
3. Условия и ред за предоставяне на ваучерите за обучение
4. Осигуряване на по-добър баланс между професионалния и личния живот с проекта „Родители в заетост“

Част четвърта
ДРУГИ ЗАКОНИ, СВЪРЗАНИ С ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПО ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
ЗАКОН за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (извлечение)
ЗАКОН за обществените поръчки (извлечение)

КОМЕНТАР
1. Новите задължения на страните по трудовото правоотношение, заложени в Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения
2. Задължение за създаване на канал за вътрешно подаване на сигнал
3. Как Законът за обществените поръчки ограничава възможността на работодатели, извършили нарушения на трудовото законодателство, да участват в обществени поръчки и новите възможности за доказване на надеждност от страна на работодателите, извършили нарушения

ПРИЛОЖЕНИЯ
1. Официални празници през 2024 година
2. Трудов календар при петдневна работна седмица и 8-часов работен ден през 2024 година
3. Религиозни празници на вероизповеданията, различни от Източноправославното, през 2024 година

Съдържание на сайта към книгата:

ВЪВЕДЕНИЕ

Част първа
ТРУДОВИ ОТНОШЕНИЯ

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
КОДЕКС НА ТРУДА

ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

Трудов договор
НАРЕДБА № 4 от 11 май 1993 г. за документите, които са необходими за сключване на трудов договор
НАРЕДБА № 5 от 29 декември 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда
НАРЕДБА за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя
НАРЕДБА за командировките в страната
НАРЕДБА за служебните командировки и специализации в чужбина

Работно време, почивки и отпуски
НАРЕДБА за работното време, почивките и отпуските
НАРЕДБА за определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно време
НАРЕДБА за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск

Трудово възнаграждение и обезщетения
НАРЕДБА за структурата и организацията на работната заплата

Специална закрила на някои работници и служители
НАРЕДБА № РД-07-1 от 2 февруари 2012 г. за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност
НАРЕДБА за трудоустрояване

Трудова книжка и трудов стаж
НАРЕДБА за трудовата книжка и трудовия стаж
ПРЕГЛЕД на актуалната съдебна практика по трудови спорове, през призмата на тълкувателните решения на Върховния касационен съд през 2023 година
въпроси и отговори от практиката по прилагане на трудовото законодателство
Указателно съдържание
Въпроси и отговори от практиката по прилагане на трудовото законодателство

КОМЕНТАР
1. Признаване на национална представителност на организациите на работниците и служителите, и на организациите на работодателите
2. Придобиване качеството на юридическо лице от синдикални организации и организации на работодателите
3. Какво могат да договарят страните при сключване на колективен трудов договор
4. Какво става, когато лицето, с което е сключен трудов договор, не постъпи на работа
5. Съдържание на трудовия договор
6. Законови предпоставки и ограничения при сключване на срочен трудов договор „по изключение“
7. Превръщане на срочния трудов договор в договор за неопределено време
8. Изборът като основание за възникване на трудово правоотношение и прекратяване на трудовото правоотношение, възникнало от избор
9. Възникване и прекратяване на трудовото правоотношение, възникнало от конкурс
10. Особености на трудовия договор за работа в държавната администрация
11. Актуални промени в уредбата на работата от разстояние
12. Какви са възможностите на работодателя при обявен престой в предприятието и как следва да се документира престоят
13. Законови възможности за възлагане на труд, извън законоустановеното работно време, без същият да бъде отчитан и заплащан като извънреден труд
14. Седмична почивка – особености във връзка с прилагането ѝ при подневно и сумирано отчитане на работното време
15. Допълнителен отпуск за работа при специфични условия и рискове за живота и здравето, които не могат да бъдат отстранени, ограничени или намалени, независимо от предприетите мерки
16. Целеви отпуск за времето на обучение и участие в доброволните формирования за защита при бедствия
17. Отпуск поради бременност и раждане
18. Право на петнадесет дни отпуск за бащата, когато му се роди дете
19. Отпуск при смърт или тежко заболяване на родител или осиновител
20. Едновременно (ваканционно) предоставяне на платен годишен отпуск
21. Прилики, разлики и предпоставки за прекратяване на трудовия договор при неизпълнение на законовите нареждания на работодателя и при липса на качества на работника или служителя
22. Уронване на доброто име на предприятието – работодател е основание за налагане на дисциплинарно наказание, включително и най-тежкото от тях – дисциплинарно уволнение
23. Органи, които налагат дисциплинарни наказания
24. Срокове за налагане на дисциплинарни наказания
25. Временното отстраняване от работа по Кодекса на труда и по други закони
26. Промени в Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина
27. Право на обезщетение по реда на чл. 218 КТ при бедствия
28. Размер на обезщетението, дължимо от работодателя при прекратяване на трудовия договор, когато той забави изплащането на трудовото възнаграждение
29. Обезщетения, които се изплащат при прекратяването на трудовото правоотношение, поради намаляване обема на работа
30. Трудов договор за обучение по време на работа
31. Отговорност за изплащане на трудовото възнаграждение на работниците и служителите при веригите от подизпълнители
32. Изплащане на трудовото възнаграждение след последните промени в Кодекса на труда
33. Предоставяне на работниците и служителите на електронни ваучери за храна
34. Права на трудоустроените работници или служители
35. Прекратяване на трудовия договор със завръщане на замествания на работа
36. Срокове на предизвестието при прекратяване на трудов договор
37. За възможността на Инспекцията по труда да прекрати трудовия договор на работника с разпореждане и вписването му в Регистъра на трудовите договори/Регистъра по заетостта
38. Прекратяване на договора при намаляване обема на работа и при престой
39. Прекратяване на трудовия договор по инициатива на работодателя срещу уговорено обезщетение
40. Единните електронни трудови записи на работниците и служителите заменят хартиената трудова книжка от 1 юни 2025 година
41. Време по трудовото правоотношение, което се признава за трудов стаж, без работникът или служителят да е работил
42. Последици за работодателя, ако съдът постанови незаконно уволнение
43. Сигнална функция на синдикалните организации

Част втора
ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
ЗАКОН за здравословни и безопасни условия на труд

ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
НАРЕДБА за безплатното работно и униформено облекло

КОМЕНТАР
1. Новите задължения на работодателите, и на работниците и служителите във връзка с осигуряване на работно място при работа от разстояние
2. Как работодателите да проведат и документират онлайн инструктажа за безопасност и здраве при работа
3. Право на безплатна храна и намалено работно време за работа при специфични условия и рисковете за живота и здравето на работниците и служителите, които не могат да бъдат отстранени или намалени, независимо от предприетите мерки за това
4. Може ли работодател да възлага извършване на тежка физическа работа, без това да е предвидено в длъжностната характеристика на работника или служителя

Част трета
НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
ЗАКОН за насърчаване на заетостта

КОМЕНТАР
1. Преглед на последните промени в Закона за насърчаване на заетостта, извършени в края на 2023 г. и в началото на 2024 г.
2. Видове договори, по които може да работи личният асистент
3. Условия и ред за предоставяне на ваучерите за обучение
4. Осигуряване на по-добър баланс между професионалния и личния живот с проекта „Родители в заетост“

Част четвърта
ДРУГИ ЗАКОНИ, СВЪРЗАНИ С ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПО ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
ЗАКОН за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (извлечение)
ЗАКОН за обществените поръчки (извлечение)

КОМЕНТАР
1. Новите задължения на страните по трудовото правоотношение, заложени в Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения
2. Задължение за създаване на канал за вътрешно подаване на сигнал
3. Как Законът за обществените поръчки ограничава възможността на работодатели, извършили нарушения на трудовото законодателство, да участват в обществени поръчки и новите възможности за доказване на надеждност от страна на работодателите, извършили нарушения

ПРИЛОЖЕНИЯ
1. Официални празници през 2024 година
2. Трудов календар при петдневна работна седмица и 8-часов работен ден през 2024 година
3. Религиозни празници на вероизповеданията, различни от Източноправославното, през 2024 година