-10%

Вертикални споразумения

ISBN: 978-619-226-081-1
187,20 лв.
208,00 лв.
+

Изданието съдържа правен анализ и практически правни съвети във връзка с конкурентните правила на ЕС, приложими към споразуменията за дистрибуция, които попадат във и извън обхвата на Регламент 330/2010 и Регламент 461/2010. Анализът на конкурентното право на ЕС е допълнен с анализ на националните конкурентни правила и поради това, че те често са тясно свързани с анализа на конкурентното право, с правилата на гражданското и търговското право, приложими към споразуменията за дистрибуция в България.

Тази книга е част от един истински паневропейски проект. За нейна основа служи по-пространната монография, публикувана от Oxford University Press под заглавието „Vertical Agreements in EU Competition Law” („Вертикални споразумения в конкурентното право на ЕС”). Тази монография е притегателният център на мрежа, състояща се от серия национални издания, публикувани на съответните национални езици. Настоящата книга е едно от тях, а съавтор от българска страна и преводач е Иван Маринов („Делчев и партньори“).

Гражданско и търговско право

Глава 1. Характеристика на договора

A. Свобода на договарянето

Б. Основни характеристики

Глава 2. Изпълнение на договора

А. Договор за дистрибуция

Б. Договор за търговско представителство

Глава 3. Прекратяване на договора

А. Договор за дистрибуция

Б. Договор за търговско представителство

Глава 4. Отношения след прекратяване на договора

А. Договор за дистрибуция

Б. Договор за търговско представителство

Конкурентно право

Част I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. Общи положения

А. Член 101 от ДФЕС и съответстващо национално конкурентноправно законодателство

Б.   Привеждане в изпълнение на член 101 от ДФЕС и съответстващото национално конкурентноправно законодателство

В. Правоприлагане на член 101 от ДФЕС и съответстващото национално конкурентноправно законодателство

Г.   Задължителни и незадължителни правни актове в конкурентното право

Част II

Вертикални споразумения съгласно регламент 330/2010

Глава 2. Насоки

А. Бърз преглед

Б.   Първи блок: общо приложно поле

В. Втори блок: ограничения на общото приложно поле

Г.   Трети блок: праг на пазарния дял

Д. Четвърти блок: оценка по същество

Е.   Пети блок: неприлагане и оттегляне

Ж. Практически заключения

Глава 3. Член 2(1): приложно поле на Регламент 330/2010

А. Бърз преглед

Б.   Първа стъпка: участие на две или повече предприятия

В. Втора стъпка: вертикални споразумения

Г.   Трета стъпка: засягане на търговията между държавите членки

Д. Четвърта стъпка: наличие на вертикални ограничения

Глава 4. Член 2(2)–(5): Ограничения на приложното поле на Регламент 330/2010

А. Бърз преглед

Б.   Пета стъпка: споразумения, сключени от сдружения на предприятия

В. Шеста стъпка: роля на ПИС

Г.   Седма стъпка: споразумения между конкуренти

Д. Осма стъпка: приложимост на други РГО

Глава 5. Член 3: праг на пазарния дял

А. Бърз преглед

Б.   Изисквания във връзка с ограниченията на пазарния дял

В. Девета стъпка: определяне на пазарния дял

Г.   Десета стъпка: изчисляване на пазарните дялове

Д. Приложение на ограниченията на пазарния дял

Глава 6. Член 4: Твърди ограничения

А. Бърз поглед

Б.   Понятие за твърди ограничения

В. Териториален обхват на приложение

Г.   Член 4(a) – ППЦ

Д. Член 4(б) – Териториални и клиентски ограничения

Е.   Териториални и клиентски ограничения в система за селективна дистрибуция

Ж. Ограничения на продажбите на резервни части

Глава 7. Член 5: Изключени ограничения

А. Бърз поглед

Б.   Понятие за „изключени ограничения“

В. Задължения за въздържане от конкуренция извън обхвата на член 101(1) от ДФЕС

Г.   Задължения за въздържание от конкуренция съгласно Регламент 330/2010

Д. Неизпълнение на условията за групово освобождаване съгласно Регламент 330/2010

Глава 8. Член 6 (неприлагане) и член 29 от Регламент 1/2003 (оттегляне)

А. Въведение

Б.   Неприлагане

В. Оттегляне

Глава 9. Често използвани случаи при разпространение и доставка

А. Бърз преглед

Б.   Селективна дистрибуция

В. Неселективна дистрибуция

Г.   Изборът между селективност и неселективност

Д. Франчайз

Е.   Представителство

Ж. Промишлена доставка и подизпълнение

З.   Електронна търговия

Част III

Вертикални споразумения, попадащи извън регламент 330/2010

Глава 10. Икономика и самооценка на вертикалните споразумения

А. Бърз преглед

Б.   Ръководни принципи при самооценката

В. Обща рамка на анализ

Г.   Положителни и отрицателни последици от вертикалните ограничения

Д. Указания във Вертикалните насоки

Част IV

Разпространение на моторни превозни средства

Глава 11. Разпространение на моторни превозни средства

A. Въведение

Б.   Общ преглед на настоящото групово освобождаване

В. Позиция на различните участници на пазара

Г.   Разпространение на моторни превозни средства

Д. Предоставяне на следпродажбени услуги

Е.   Разпространение на резервни части

Ж. Практическо обобщение