Сборникът се издава по случай 80-годишнината от рождението на бележития български учен юрист Витали Езра Таджер (1922–1999). Името му се откроява с творческо наследство в почти всички области на правото и с участието му в нормотворчеството.

Библиография на трудовете на проф. д-р Витали Таджер

Таня Бузева – Отправни пунктове на уредбата на икономическите групи в българското право

Иван Владимиров – Актове за гражданско състояние с международен елемент

Нина Гевренова – Видове правни норми в колективния трудов договор като недържавен източник на трудовото право

Емил Георгиев – Към въпроса за автономията на волята и свободата на договарянето през преходния период на България към пазарна икономика

Ангел Калайджиев – Търгово предлагане за закупуване или замяна на акции

Любен Караниколов – За правната същност на данъчния ревизионен акт

Кирил Киров – Понятието „предложение“ според конвенцията на ООН относно договорите за международна продажба на стоки

Траян Конов – За абстрактните сделки и каузата на договорите

Мария Костова – Вергилий за римското право

Емил Марков – Тенденции в авторското право

Методи Марков – Фактическото съжителство на семейни начала и качеството „свързани лица“

Димитрина Милкова – Типизацията при създаването на нормативните юридически актове

Емил Мингов – Общите основания за прекратяване на трудовия договор

Васил Мръчков – Субсидиарно прилагане на гражданското в трудовото право

Мария Павлова – Правна закрила на промишления дизайн

Владимир Петров – Правна уредба на търпимите строежи в Закона за устройство на територията

Мария Славова – Делегирано законодателство

Красимира Средкова – Правото на здравословни и безопасни условия на труд

Живко Сталев, Цанка Цанкова – Забележително тълкувателно решение на Върховния касационен съд

Стефан Стефанов – Понятията възмездност и безвъзмездност в светлината на обезпечителните договори

Красен Стойчев – Юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност

Златка Сукарева – Потребителски договори

Кристиан Таков – Допустима ли е продажба на предприятие в производството по ликвидация?

Тодор Тодоров – Обхват на конституционния контрол върху международните договори по чл. 149, ал. 1, т. 4 от Конституцията

Димитър Токушев – Правна уредба на статуса на държавните чиновници в Kняжество България (1878 – 1912 г.)