-10%

Юридически свят 1/2001

7,00 лв.
7,78 лв.

Доставка в електронна форма.

КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО

Живко Сталев – Същност на Конституционния съд (Статия 1)

Борис Спасов – За конституционализма (Статия 2)

Георги Близнашки – Върху историята и теорията на учредителната власт (Статия 3)

ФИЛОСОФИЯ НА ПРАВОТО

Вихрен Бузов – Съвременната полска философия на правото (Статия 4)

ЧУЖДЕСТРАНЕН УЧЕН

Волфганг Дойблер – Интернет и трудовото право (Статия 5)

АРХИВ НА „ЮРИДИЧЕСКИ СВЯТ"

Борис Яновски – (Юристите, правните знания и правното обучение в историята на България) (Статия 6)

ЮРИДИЧЕСКА ТЕРМИНОЛОГИЯ

Нено Неновски – За точния смисъл на термините „статус“ и „статут“ (Статия 7)

ПРАВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Евгени Танчев – Конституционноправни проблеми на съобразяване на националното право с Директива 2000/43/ЕС от 29 юни 2000 г. относно принципите на расово и етническо равенство (Статия 8)

Красимира Средкова – Принципът на недопустимост на дискриминацията по етнически или расов признак според Директива 2000/43/ЕС от 29 юни 2000 г. (Статия 9)

Директива на Съвета на Европейския съюз 2000/43/ЕС от 29 юни 2000 г. (Статия 10)

 

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО

Кирил Георгиев – За долната граница за наказателното непълнолетие: едно мнение de lege ferenda (Статия 11)

РЕЦЕНЗИИ, НАУЧЕН ЖИВОТ

Александър Янков, Цветанка Лозанова – Васил Мръчков. Международно трудово право, С.: Сиби, 2000, с. 359.  (Статия 12)

Нено Неновски – Юриспруденцията на Конституционния съд на Руската федерация в систематични сборници (Статия 13)

Любен Кулишев – Заслужена почит към паметта на голям български учен в областта на международното право (Статия 14)

Н. К. – 15 години от създаването на Българската асоциация по философия на правото и социална философия (Статия 15)

БИБЛИОГРАФИЯ

Маргарита Модева – Библиография на българската правна литература за 1998 г. (Статия 16)